| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/287/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXI/252/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/252/2012 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadza się zmiany w załączniku:

1) Część F „ Oświadczenie składającego deklarację” otrzymuje brzmienie:              

- 20.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK

- NIE

- 20.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady biodegradowalne będą podlegać procesom kompostowania: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK, w kompostowniku o poj…………m3

- NIE

- 20.3. Oświadczam, że część/całość * (właściwe podkreśl) odpadów biodegradowalnych zagospodaruję w inny sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- TAK

- NIE

- Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK proszę wskazać sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (np. karma dla zwierząt itp.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy w Świerklańcu, umieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Świerklańcu i Informatorze Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »