| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr WO.031.3.1.2013 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Zawarte w   dniu 19.02.2013 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:  

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,  

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  
z dnia 20 czerwca 2012 r. w   sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w   zakresie zadań własnych gminy i   powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,  

a  

Gminą Będzin,   reprezentowaną przez:  

Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina  

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza  
na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a   niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.  

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b – 2e ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty  
(tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.) w   związku z   art. 46  
z dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity  
Dz. U. z   2010 r., Nr 80, poz. 526, z   późn. zm.)  

ustala się, co następuje:  

§   1.  

1.   Gmina Będzin zobowiązuje się do zwrotu Gminie Dąbrowa Górnicza części dotacji  

przekazywanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Będzin, a   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wyliczonej na podstawie art. 90 ust. 2c i   2e ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty.  

2.   Gmina Będzin, w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się  

do zabezpieczenia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia,  

w ramach działu 801 – Oświata i   wychowanie, w   rozdziałach 80103 – Oddziały Przedszkolne w   szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w   §   2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   2.  

1.   Kwotę dotacji należnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w   danym miesiącu rozliczeniowym i   jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako:  

a)   75 % w   przypadku niepublicznego przedszkola i   niepublicznego oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej,  

b)   40% w   przypadku niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza.  

2.   Jednostkowa miesięczna stawka należnej dotacji dla Gminy Dąbrowa Górnicza wyliczona zgodnie z   ust. 1   w 2013 roku wynosi:  

a)   dla niepublicznego przedszkola i   niepublicznego oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej   382,00 zł   (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100),  

b)   dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego   204,00 zł   (słownie: dwieście cztery złote 00/100)  

3.   Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Dąbrowa Górnicza, o   której mowa  

w ust. 2   będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.  

4.   Gmina Będzin zobowiązuje się przekazać miesięczne kwoty dotacji, o   której mowa  

w ust. 2   na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A., nr   : 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968   w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.  

5.   Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o   których mowa w   ust. 2, uwzględniające zmiany stawek w   trakcie trwania porozumienia, zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.  

6.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4, zostaną naliczone odsetki  

za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.  

Gmina Dąbrowa Górnicza będzie przekazywała Gminie Będzin pisemną informację  

do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z   podaniem ich imion, nazwisk, daty urodzenia oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Dąbrowa Górnicza na podstawie wniosków o   dotacje złożone przez organy prowadzące przedszkola.  

§   4.  

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r.  

o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   5.  

1.   Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

2.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w   formie pisemnych aneksów  

podpisanych przez obie strony.  

§   6.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia  

2013 roku.  

2.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.  

Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta  


Iwona   Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty  


Elżbieta   Gęca

z up.   Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta  


Daria   Paterek

 


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.3.1.2013
Wydziału Oświaty
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr do 1   do Porozumienia nr WO.031.3.1.2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »