| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/392/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:

1) dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

2) podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.

2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia oraz odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2012 r. poz. 4654 z dnia 12.11.2012 r.) zmieniona Uchwałą Nr XXVII/356/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 142 z dnia 7.01.2013 r.).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach umożliwia gminom, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. c ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

W związku z przejęciem przez gminę tych obowiązków wyposażenie posesji w pojemniki przestaje być usługą dodatkową i zmienia się charakter świadczenia tej usługi. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty jest konsultacjami społecznymi,
zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W trakcie trwania konsultacji tj. od 8 marca do 18 marca 2013 r. do projektu uchwały wpłynęły opinie i uwagi, po zapoznaniu się z nimi do projektu uchwały nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »