| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.226.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/535/13 Rady Miasta Chorzów z 28 lutego 2013r. o w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXI/535/13 Rady Miasta Chorzów z 28 lutego 2013r. o w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako niezgodnej z art. 6 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1996r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 987 ze zm.).

u z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Chorzów przyjęła projekt statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Klutury i Dziedzictwa Narodowego, nadając jej jednocześnie walor aktu prawa miejscowego.

Zauważyć należy, iż uchwała w sprawie przyjęcia statutu muzeum jest prawem miejscowym. Jak bowiem wskazał NSA w wyroku z dnia 20 marca 2009 r. (II OSK 1526/08, LEX nr 533194:) "1. U.s.g. jednoznacznie określa katalog gminnych aktów prawa miejscowego, stanowiąc, że gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wynika stąd, iż ta ustawa ustrojowa wskazuje (wiąże się z jej oczywistym, niebudzącym żadnych wątpliwości brzmieniem), które uchwały rady gminy, normujące organizację gminnych jednostek organizacyjnych, mają rangę prawa miejscowego. Brak jest podstaw do przyjęcia, że ustawa szczególna wyłącza możliwość stosowania tej regulacji w odniesieniu do jakiejkolwiek instytucji gminnej. 2. Uchwała rady gminy regulująca organizację takiej jednostki w drodze nadania jej statutu i określenia jego treści ma normatywny charakter jako akt prawa miejscowego, podlegający publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Adresatami norm ujętych w statucie gminnej jednostki kultury nie są wyłącznie podmioty wewnętrzne, usytuowane w ramach powołanej do życia struktury administracji publicznej, lecz również określona społeczność lokalna, co czyni z tego aktu akt o charakterze prawa miejscowego a nie akt wewnętrzny"

Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowa uchwała nie dotyczy przyjęcia statutu muzeum, a jedynie jego projektu. Zdaniem organu nadzoru przywołany w jej podstawie prawnej przepis art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach nie daje jednak podstaw do przyjęcia uchwały w przedmiotowej materii i jednocześnie nadawania jej waloru aktu prawa miejscowego. Stosownie do jego treści muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Regulacja ta stanowi zatem upoważnienie do przyjęcia statutu, lecz nie jego projektu, a w ocenie organu nadzoru nie istnieje przepis prawa uprawniający do przyjęcia przedmiotowej uchwały co oznacza, iż została ona podjęta bez podstawy prawnej.

Organ nadzoru dostrzega, iż treść art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach może powodować wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu uzgodnienia statutu muzeum z ministrem właściwym do spraw kultury. Jednocześnie jednak należy podkreślić, iż nawet w przypadku uznania konieczności przyjęcia w tej sprawie projektu statutu przez organ stanowiący, nie ma podstaw do nadawania takiej uchwale waloru aktu prawa miejscowego. Ponownie prowadzi to zatem do wniosku o konieczności stwierdzenia nieważności uchwały XXXI/535/13 Rady Miasta Chorzów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miasta Chorzów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »