| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/185/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia, na swój wniosek otrzymują świadczenie pomocy w postaci posiłków.

2. Odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu ustalana jest w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami przyjętymi w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Zmiana wysokości odpłatności następuje w drodze zmiany decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, popartej wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 2. Ustala się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki, o których mowa w § 1:

1) osoby nie ponoszą odpłatności w przypadku nieobecności, zgłoszonej dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”, co najmniej na 1 dzień przed tą nieobecnością;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać z niej zwolniona, na jej wniosek, częściowo lub całkowicie, na okres każdorazowo nie dłuższy niż sześć miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) wysokość częściowego zwolnienia z odpłatności nie może przekroczyć 50 % kwoty należności;

4) wniosek, o którym mowa w pkt 2, składany jest do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 3. 1. Odpłatność jest uiszczana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym, do dnia 5. każdego miesiąca za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W miesiącu, w trakcie którego podopieczny nabywa prawo do korzystania z posiłków, odpłatność jest ponoszona w wysokości odpowiadającej dniom pobytu, przy czym odpłatność za ten miesiąc dokonywana będzie w miesiącu następnym w terminie, o którym mowa w ust.1.

3. Odpłatność za posiłki wnoszona jest na rachunek bankowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”, w kwotach wynikających z decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1.

4. Wniesiona odpłatność podlega rozliczeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została dokonana, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę dni, w których osoba korzystała z posiłków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/185/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Tabela dziennej odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu

Dochód podopiecznego określony jako % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Dzienna wartość odpłatności za posiłki określona jako % minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 110 %

0,30%

powyżej 110 % do 130%

0,35%

powyżej 130 % do 150 %

0,40%

powyżej 150 % do 170 %

0,45%

powyżej 170 % do 190 %

0,50%

powyżej 190 %

0,55%

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/185/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z Uchwałą nr XLII/522/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom Działającej za Radę Miejską z dnia 14 września 2012 r., w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, na mocy której z dniem 1 stycznia 2013 r. utworzono nową jednostkę budżetową, tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25.

Przedmiotowa uchwała określa zasady naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla osób skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych do ww. placówki.

Tabela dziennej odpłatności za posiłki, ujęta w załączniku do uchwały, zawiera wartości odpłatności określone jako wielkości procentowe minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od dochodu podopiecznego, obliczonego w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Proponuje się ustalenie siedmiu procentowych progów dochodowych, które będą stanowiły podstawę naliczenia odpłatności, przy czym w sytuacji, w której dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego, odpłatności nie nalicza się.

Projekt uchwały przewiduje również możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” z odpłatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »