| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/185/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia, na swój wniosek otrzymują świadczenie pomocy w postaci posiłków.

2. Odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu ustalana jest w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami przyjętymi w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Zmiana wysokości odpłatności następuje w drodze zmiany decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, popartej wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 2. Ustala się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki, o których mowa w § 1:

1) osoby nie ponoszą odpłatności w przypadku nieobecności, zgłoszonej dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”, co najmniej na 1 dzień przed tą nieobecnością;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać z niej zwolniona, na jej wniosek, częściowo lub całkowicie, na okres każdorazowo nie dłuższy niż sześć miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) wysokość częściowego zwolnienia z odpłatności nie może przekroczyć 50 % kwoty należności;

4) wniosek, o którym mowa w pkt 2, składany jest do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 3. 1. Odpłatność jest uiszczana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym, do dnia 5. każdego miesiąca za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W miesiącu, w trakcie którego podopieczny nabywa prawo do korzystania z posiłków, odpłatność jest ponoszona w wysokości odpowiadającej dniom pobytu, przy czym odpłatność za ten miesiąc dokonywana będzie w miesiącu następnym w terminie, o którym mowa w ust.1.

3. Odpłatność za posiłki wnoszona jest na rachunek bankowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”, w kwotach wynikających z decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1.

4. Wniesiona odpłatność podlega rozliczeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została dokonana, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę dni, w których osoba korzystała z posiłków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/185/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Tabela dziennej odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu

Dochód podopiecznego określony jako % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Dzienna wartość odpłatności za posiłki określona jako % minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 110 %

0,30%

powyżej 110 % do 130%

0,35%

powyżej 130 % do 150 %

0,40%

powyżej 150 % do 170 %

0,45%

powyżej 170 % do 190 %

0,50%

powyżej 190 %

0,55%

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/185/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z Uchwałą nr XLII/522/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom Działającej za Radę Miejską z dnia 14 września 2012 r., w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, na mocy której z dniem 1 stycznia 2013 r. utworzono nową jednostkę budżetową, tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25.

Przedmiotowa uchwała określa zasady naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla osób skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych do ww. placówki.

Tabela dziennej odpłatności za posiłki, ujęta w załączniku do uchwały, zawiera wartości odpłatności określone jako wielkości procentowe minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od dochodu podopiecznego, obliczonego w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Proponuje się ustalenie siedmiu procentowych progów dochodowych, które będą stanowiły podstawę naliczenia odpłatności, przy czym w sytuacji, w której dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego, odpłatności nie nalicza się.

Projekt uchwały przewiduje również możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” z odpłatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za posiłki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu, ul. Karpacka 25, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »