| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                 ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 237 343,48 zł – dochody bieżące

a) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 237 343,48 zł, w tym:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - projekt "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" kwota 236 843,48 zł (w tym:środki z budżetu UE 201 316,95 zł, środki z budżetu państwa 35 526,53 zł).

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 185 924,30 zł – dochody bieżące

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 185 924,30 zł

- podatek od nieruchomości - 185 924,30 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.)  polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 387 343,48 zł – wydatki bieżące

a) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 150 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł

- dotacje na zadania bieżące – 150 000 zł,

b) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 237 343,48 zł, w tym:

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –500 zł;

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 236 843,48 zł (plus wkład własny niepieniężny 72 624 zł)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 236 843,48 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 335 924,30 zł – wydatki bieżące

a) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 150 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 150 000 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 150 000 zł

b) Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 185 924,30 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,30 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,30 zł.

§ 2. W związku z częściowym umorzeniem pożyczki Nr 276/2011/217/OZ/si/P z dnia 12.10.2011r. zmniejsza się rozchody i przychody o kwotę umorzenia tj. o kwotę 20 314,30 zł. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 190 701,83 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 041 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 036 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4..

§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmianie ulega:

1. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 041 078,70 zł (wg załącznika Nr 12),.

§ 3. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r.,

c) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

d) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększono dotacje przedmiotowe dlaZGK w Jeleśni o kwotę 150 000 zł,

e) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej,do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększono przychody i koszty o przyznaną kwotę dotacji w wysokości  150 000 zł,

f) Nr 12 – Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),

g) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnychktóry otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 635 523,05 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 785 146,18 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXIV/212/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w łącznej kwocie                 237 343,48 zł  na podstawie otrzymanej darowizny pieniężnej dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł oraz o środki z budżetu UE i krajowego na wprowadzany projekt pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" kwota 236 843,48 zł..

2. Zmniejszono dochody bieżące w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 185 924,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale:

1) 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 150 000 zł na pokrycie  wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jeleśni a związanych z przedłużającą się zimą, a co za tym idzie zwiększonymi wydatkami na odśnieżanie dróg gminnych. Zwiekszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika ZGK w Jeleśni Nr ZGK.3021.1.2013.AW z dnia 3.04.2013r.

2) 801 Oświata i wychowanie:

w rozdziale 80104 Przedszkola - o kwotę 500 zł na wydatki bieżące związane z wykonaniem placu zabaw przy przedszkolu w Korbielowie,

w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 236 843,48 zł na realizację wkładu pieniężnego z projektu pn."Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu".

2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 335 924,30 zł w:

1) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - na pokrycie zwiększonej dotacji na odśnieżanie dróg gminnych,

2) dziele 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,30 zł w związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 31.03.2013r. można zwolnić poręczenie – zgodnie z harmonogramem.

III. ROZCHODY

W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która postanowiła uchwałą Nr 86/2013 wyrazić zgodę na częściowe umorzenie pożyczki Nr 276/2011/217/OZ/si/P z dnia 12.10.2011r. zaciągniętej na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Jeleśnia w wysokości 20 314,30 zł co stanowi 40% wartości wykorzystanej pożyczki, bez konieczności przeznaczania umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego - dokonano zmniejszenia rozchodów przeznaczonych na spłatę tejże pożyczki.

IV. PRZYCHODY

W związku ze zmniejszeniem rozchodów o częściowe umorzenie pożyczki zmniejszono również przychody o kwotę 20 314,30 zł z kredytu zaciągniętego w banku krajowym, który obejmował zaplanowaną spłatę całej pożyczki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »