| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/396/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku w Raciborzu

Na podstawie art. 5a ust. 1   i 2, art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 12 ust 2   i 3, art. 23, art. 58 ust. 1   oraz art. 59 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co nastepuje :  

§   1.   1.   Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez Żłobek w   wysokości 1,30 zł, w   zakres których wchodzi :  

1)   zapewnienie dziecku opieki w   warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,  

2)   zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z   elementami edukacji, z   uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,  

3)   prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i   edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.  

2.   W Żłobku zapewnia się opiekę w   wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki za dodatkową opłatą może być wydłużony ponad 10 godzin.  

3.   Ustala się dodatkową opłatę po przekroczeniu dziesięciu godzin dziennie, za wydłużony wymiar opieki w   wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

4.   Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka za każdy dzień pobytu w   kwocie 7   zł.  

§   2.   1.   W przypadku korzystania ze świadczeń Żłobka przez rodzeństwo opłata, o   której mowa w   § 1   ust. 1   ulega obniżeniu o   50% za drugie dziecko.  

2.   Zwalnia się z   opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 1   niniejszej uchwały:  

1)   rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z   opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w   Raciborzu, którym to ośrodek finansuje koszty wyżywienia w   Żłobku,  

2)   trzecie i   kolejne dziecko w   rodzinie, jeżeli starsze rodzeństwo również korzysta z   usług Żłobka.  

§   3.   Kalkulację ekonomiczną kosztów pobytu w   Żłobku związaną z   zapewnieniem dziecku świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i   edukacyjnych wymienionych w   § 1   ust. 1   przedstawia tabela, stanowiąca załącznik do uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   5.   1.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

2.   Traci moc uchwała Nr IX/123/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 24 sierpnia 2011 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w   Żłobku w   Raciborzu ze zmianami.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

W związku z   wykładnią judykatury w   zakresie art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziecmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z   późn. zm.) konieczne stało się podjęcie niniejszej uchwały. Opłata za pobyt dziecka w   żłobku powinna odpowiadać wykonywanym przez placówkę usługom opiekuńczym, w   odniesieniu do ilości godzin przebywania w   nim malucha, jak również charakteru udzielanych świadczeń. Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 10 do 23 kwietnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/396/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu w   żłobku związana z   zapewnieniem dziecku świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i   edukacyjnych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »