| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6   r. ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tekst jednolity Dz. U. z   2012r poz. 391 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z   2013r nr 594) po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz U. Woj. Śląskiego z   2011r. nr 1   poz. 26), Rada Gminy Psary uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się rodzaje dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Psary i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za usługi:  

1) podstawienie i   odbiór kontenera lub worka z   tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe i   zagospodarowanie odpadów budowlanych i   rozbiórkowych;  

2) udostępnienie dodatkowego pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o   pojemności 120l, odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad ilość określoną w   uchwale w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1) Cena za usługę o   której mowa w   §1 pkt.1 uzależniona jest od pojemności kontenera lub worka i   czasookresu pozostawienia do dyspozycji właściciela i   wynosi:  

a)   worek o   pojemności 1   m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów – w   wysokości 140,00 zł brutto.  

b)   kontener o   pojemności 3,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 304,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

c)   kontener o   pojemności 4,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 358,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

d)   kontener o   pojemności 5,5 m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 390,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

e)   kontener o   pojemności 7   m³ wraz z   usługą odbioru i   zagospodarowania odpadów w   wysokości 444,00 zł brutto (kontener podstawiany na 3   dni, każdy następny dzień postoju kontenera płatne dodatkowo w   wysokości 50,00 zł brutto).  

2) Cena za usługę o   której mowa w   §1 pkt. 2   wynosi 14,80 zł brutto.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »