| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/338/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 31
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia
30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu opinii Rady Sportu,

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. W uznaniu dla prezentowanego poziomu sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz potencjału dalszego rozwoju, Gmina Radzionków ustanawia stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów
za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/338/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN

§ 1. 1. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane zawodnikom uprawiającym dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Radzionków.

3. Stypendia, o których mowa w ust. 2 przysługują zawodnikom, którzy nie ukończyli 21 roku życia.

4. Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikom powyżej 21 roku życia:

1) w następujących dyscyplinach zespołowych:

a) piłka nożna;

b) siatkówka;

2) w dyscyplinach indywidualnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie Gminy Radzionków, a ich wysokość uzależniona jest od możliwości budżetowych Gminy.

§ 3. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres do 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku budżetowego.

2. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji a zawodnikiem.

3. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.

4. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.

5. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

6. W przypadku gier zespołowych liczba przyznanych stypendiów dla danego klubu nie może przekroczyć dwukrotnej liczby graczy jednej drużyny znajdujących się jednocześnie na boisku, wynikającej z przepisów gry w daną dyscyplinę sportową.

§ 4. 1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym zrzeszony jest zawodnik bądź na wniosek zawodnika lub jego prawnego opiekuna.

2. Informacja o możliwości i terminie składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego będzie ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Okres przyjmowania wniosków wynosi minimum 7 dni od daty ukazania się informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Urzędzie Miasta Radzionków.

§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego podejmuje Burmistrz Miasta Radzionków w drodze stosownego zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, zwanej dalej „Komisją”.

2. Komisja zbiera się i rozpatruje wnioski w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty, określonej w informacji o składaniu wniosków jako termin końcowy ich przyjmowania.

3. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Radzionków.

4. W skład Komisji wchodzą:

1) radny Rady Miasta Radzionków, delegowany przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia;

2) przedstawiciel Rady Sportu, delegowany przez Radę Sportu;

3) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

4) 2 merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Radzionków.

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6. Posiedzenie Komisji jest wiążące jeśli udział w nim weźmie co najmniej połowa jej członków.

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium;

2) ustalenie liczby stypendystów i wysokości przyznanych stypendiów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta;

3) w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na stypendia.

9. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium referat właściwy ds. obsługi stypendiów sportowych informuje pisemnie wnioskodawcę o konieczności ich uzupełnienia
w terminie 7 dni.

10. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Sportu w pracach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej.

11. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do stypendiów oraz proponowaną wysokością stypendiów, przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6. Burmistrz Miasta Radzionków podejmuje decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego w przypadku:

1) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego;

2) zaprzestania realizacji planu startów i przygotowań;

3) nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z organizacji wymienionych w pkt 1;

4) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu;

5) nagannego lub niegodnego zachowania, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego narażającego na szwank dobre imię Gminy Radzionków;

6) utraty zdolności do uprawiania sportu, stwierdzonej stosownym orzeczeniem lekarskim;

7) zamieszkania na terenie innej gminy.

§ 7. O przyznaniu lub pozbawieniu stypendium sportowego klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, zawodnik lub jego opiekun prawny informowany jest każdorazowo w formie pisemnej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »