| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art.14 ust.5, art.14a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( T.J.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XV/130/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola i szkoły podstawowej.

2. Poza godzinami okreslonymi w ust.1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2.

2. Opłaty za świadczenia związane z nauczaniem, wychowaniem i opieką przekraczającą wymiar,
o którym mowa w § 2 ust.1 ustala się ustala się według następujących zasad:

1) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00 zł,

2) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,80 zł,

3) za trzecią godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50 zł,

4) za czwartą i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 0,90 zł.

3. Koszt jednostkowy za godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 3,00 zł.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową a rodzicem ( prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy z danej rodziny do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry,  Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz  Dyrektorom Zespołów Szkół.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »