| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art.14 ust.5, art.14a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( T.J.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XV/130/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola i szkoły podstawowej.

2. Poza godzinami okreslonymi w ust.1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2.

2. Opłaty za świadczenia związane z nauczaniem, wychowaniem i opieką przekraczającą wymiar,
o którym mowa w § 2 ust.1 ustala się ustala się według następujących zasad:

1) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00 zł,

2) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,80 zł,

3) za trzecią godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50 zł,

4) za czwartą i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 0,90 zł.

3. Koszt jednostkowy za godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 3,00 zł.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową a rodzicem ( prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy z danej rodziny do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry,  Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz  Dyrektorom Zespołów Szkół.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »