| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/274/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 47.787.719,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 42.923.887,11 zł;

2) dochody majątkowe: 4.863.832,53 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 42.493.020,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 39.173.881,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30.223.002,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.849.834,48 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.373.167,88 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.209.171,48 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.751.708,12 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 990.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 3.319.138,71 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.277.638,71 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.643.638,71 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.570,71 zł.

§ 3. 1. Treść §3 pkt 3 lit c uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 podjętej przez Radę Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.), a określającego limity zobowiązań:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,- zł.zastępuje się treścią:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł.

2. Treść § 10 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 podjętej przez Radę Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.), a określającego upoważnienia Wójta Gminy do:

zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,- zł.zastępuje się treścią:

zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,- zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/274/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

852

Pomoc społeczna

2.805

-

z tego:

-dochody bieżące

2.805

-

w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjś zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.805

-

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700.000

-

z tego:

-dochody bieżące

700.000

-

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

700.000

-

Razem

702.805

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/274/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

852

Pomoc społeczna

2.805

-

z tego:

wydatki bieżące

2.805

-

w tym:

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.805

-

z tego:

wydatki bieżące

2.805

-

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700.000

-

z tego:

wydatki bieżące

700.000

-

w tym:

90002

Gospodarka odpadami

700.000

-

z tego:

wydatki bieżące

700.000

-

Razem

702.805

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/274/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

852

Pomoc społeczna

2.805

-

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.805

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.915

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

890

-

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700.000

-

90002

Gospodarka odpadami

700.000

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

700.000

-

Razem

702.805

-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »