| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/344/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.)Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/446/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1) dla Dyrektora - nie więcej niż 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla wicedyrektora - nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego,

3) dla nauczyciela - nie więcej niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego,

4) dla nauczyciela, który został wyznaczony w celu zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki – nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego..

2. W §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny przyznaje się:

1) dyrektorowi, wicedyrektorowi i nauczycielowi – na czas nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny;

2) nauczycielowi wyznaczonemu do zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność uprawniająca do wypłaty tego dodatku na okres pełnienia zastępstwa..

3. W §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora oraz nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący do zastępstwa nieobecnego dyrektora – Burmistrz Miasta Żywca..

4. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są: dyrektor, wicedyrektor szkoły lub placówki, nauczyciel, który został wyznaczony do zastępstwa nieobecnego dyrektora, nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze, przewidziane w statucie szkoły oraz nauczyciele sprawujący funkcje: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego i opiekuna stażu..

5. W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatków funkcyjnych:

L.p.

Stanowisko lub funkcja

Miesięcznie

1.

dyrektor przedszkola

od 300 zł – do 600

2.

dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolno – przedszkolnego:

a) do 7 oddziałów

od 500 zł – do 900

b) od 8 do 20 oddziałów

od 700 zł – do 1200

c) powyżej 20 oddziałów

od 800 zł – do 1400

3.

wicedyrektor

do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

4.

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący do zastępstwa nieobecnego dyrektora

do wysokości ustalonej dla dyrektora danej szkoły lub placówki

5.

kierownik świetlicy

do 15% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

6.

wychowawca w przedszkolu

100 zł

7.

wychowawca w szkole:

a) w klasie do 15 uczniów

80 zł

b) w klasie do 25 uczniów

120 zł

c) w klasie powyżej 25 uczniów

150 zł

d) w klasie integracyjnej i wyrównawczej – bez względu na ilość uczniów

120 zł

8.

doradca metodyczny

230 zł

9.

opiekun stażu

60 zł”

.

6. W §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając wielkość szkoły lub placówki, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych, wyniki pracy oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła lub placówka funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora i nauczyciela wyznaczonego przez organ do zastępstwa nieobecnego dyrektora – Burmistrz Miasta Żywca,

2) dla pozostałych stanowisk – dyrektor szkoły lub placówki..

7. W §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dodatek funkcyjny przysługuje w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji określonych w §3 ust. 2. W przypadku ustania okoliczności uprawniających do dodatku w pierwszym dniu miesiąca, utrata prawa następuje z tym dniem. Jeśli ustanie okoliczności uprawniających do dodatku wystąpi w kolejnym dniu miesiąca utrata prawa następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustała okoliczność uprawniająca do wypłaty dodatku..

8. W §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Otrzymanie dodatku funkcyjnego z tytułów określonych w tabeli stanowisk zawartych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w jej punktach 6, 7 i 9..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »