| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/344/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.)Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/446/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1) dla Dyrektora - nie więcej niż 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla wicedyrektora - nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego,

3) dla nauczyciela - nie więcej niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego,

4) dla nauczyciela, który został wyznaczony w celu zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki – nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego..

2. W §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny przyznaje się:

1) dyrektorowi, wicedyrektorowi i nauczycielowi – na czas nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny;

2) nauczycielowi wyznaczonemu do zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność uprawniająca do wypłaty tego dodatku na okres pełnienia zastępstwa..

3. W §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora oraz nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący do zastępstwa nieobecnego dyrektora – Burmistrz Miasta Żywca..

4. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są: dyrektor, wicedyrektor szkoły lub placówki, nauczyciel, który został wyznaczony do zastępstwa nieobecnego dyrektora, nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze, przewidziane w statucie szkoły oraz nauczyciele sprawujący funkcje: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego i opiekuna stażu..

5. W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatków funkcyjnych:

L.p.

Stanowisko lub funkcja

Miesięcznie

1.

dyrektor przedszkola

od 300 zł – do 600

2.

dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolno – przedszkolnego:

a) do 7 oddziałów

od 500 zł – do 900

b) od 8 do 20 oddziałów

od 700 zł – do 1200

c) powyżej 20 oddziałów

od 800 zł – do 1400

3.

wicedyrektor

do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

4.

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący do zastępstwa nieobecnego dyrektora

do wysokości ustalonej dla dyrektora danej szkoły lub placówki

5.

kierownik świetlicy

do 15% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

6.

wychowawca w przedszkolu

100 zł

7.

wychowawca w szkole:

a) w klasie do 15 uczniów

80 zł

b) w klasie do 25 uczniów

120 zł

c) w klasie powyżej 25 uczniów

150 zł

d) w klasie integracyjnej i wyrównawczej – bez względu na ilość uczniów

120 zł

8.

doradca metodyczny

230 zł

9.

opiekun stażu

60 zł”

.

6. W §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając wielkość szkoły lub placówki, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych, wyniki pracy oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła lub placówka funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora i nauczyciela wyznaczonego przez organ do zastępstwa nieobecnego dyrektora – Burmistrz Miasta Żywca,

2) dla pozostałych stanowisk – dyrektor szkoły lub placówki..

7. W §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dodatek funkcyjny przysługuje w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji określonych w §3 ust. 2. W przypadku ustania okoliczności uprawniających do dodatku w pierwszym dniu miesiąca, utrata prawa następuje z tym dniem. Jeśli ustanie okoliczności uprawniających do dodatku wystąpi w kolejnym dniu miesiąca utrata prawa następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustała okoliczność uprawniająca do wypłaty dodatku..

8. W §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Otrzymanie dodatku funkcyjnego z tytułów określonych w tabeli stanowisk zawartych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w jej punktach 6, 7 i 9..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »