| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - Rada Gminy Przystajń  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Przystajń  mogą być udzielane dotacje celowe do wysokości  50 % udziału środków własnych wnioskodawcy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń.

2. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Dotacje  mogą być udzielane podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określi Wójt Gminy Przystajń.

3. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) w przypadku zabytków nieruchomych - ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę;

5) kosztorys inwestorski prac lub robót;

6) informacja o zaangażowaniu środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót i informacja o wielkości środków przyznanych przez inne podmioty.

§ 4. 1. Dotacji udziela Rada Gminy Przystajń na podstawie wniosku Wójta.

2. Przyznając dotację Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy w następnym roku budżetowym.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Przystajń a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej przekazywania;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

3. Przekazanie dotacji  następuje  po zakończeniu całego zadania, na które została przyznana dotacja i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji, które przedkłada Wójtowi Gminy Przystajń w terminie określonym w umowie dotacji.

2. Podstawę rozliczenia dotacji stanowią złożone po zakończeniu prac dokumenty:

1) kopie umów z wykonawcami robót;

2) kopie rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności;

3) kopie protokołów odbioru przeprowadzonych prac zatwierdzone przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje.

3. Za wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji uznaje się  wydatki poniesione na realizację zadania po zawarciu umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku udzielenia dotacji w roku 2013 lub 2014  za wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji uznaje się także wydatki poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy o dofinansowanie,  które zostały poniesione w okresie do 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

5. W ramach rozliczenia dotacji Wójt lub osoby przez niego upoważnione mogą przeprowadzić wizję lokalną w celu potwierdzenia sprawozdania merytorycznego ze stanem faktycznym.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić, na każde żądanie Wójta, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia wykorzystania dotacji zgodnie z warunkami umowy.

7. Przekazanie dotacji jest równoznaczne z jej rozliczeniem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »