| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - Rada Gminy Przystajń  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Przystajń  mogą być udzielane dotacje celowe do wysokości  50 % udziału środków własnych wnioskodawcy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przystajń.

2. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Dotacje  mogą być udzielane podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określi Wójt Gminy Przystajń.

3. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) w przypadku zabytków nieruchomych - ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę;

5) kosztorys inwestorski prac lub robót;

6) informacja o zaangażowaniu środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót i informacja o wielkości środków przyznanych przez inne podmioty.

§ 4. 1. Dotacji udziela Rada Gminy Przystajń na podstawie wniosku Wójta.

2. Przyznając dotację Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy w następnym roku budżetowym.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Przystajń a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej przekazywania;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

3. Przekazanie dotacji  następuje  po zakończeniu całego zadania, na które została przyznana dotacja i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji, które przedkłada Wójtowi Gminy Przystajń w terminie określonym w umowie dotacji.

2. Podstawę rozliczenia dotacji stanowią złożone po zakończeniu prac dokumenty:

1) kopie umów z wykonawcami robót;

2) kopie rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności;

3) kopie protokołów odbioru przeprowadzonych prac zatwierdzone przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje.

3. Za wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji uznaje się  wydatki poniesione na realizację zadania po zawarciu umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku udzielenia dotacji w roku 2013 lub 2014  za wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji uznaje się także wydatki poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy o dofinansowanie,  które zostały poniesione w okresie do 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

5. W ramach rozliczenia dotacji Wójt lub osoby przez niego upoważnione mogą przeprowadzić wizję lokalną w celu potwierdzenia sprawozdania merytorycznego ze stanem faktycznym.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić, na każde żądanie Wójta, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia wykorzystania dotacji zgodnie z warunkami umowy.

7. Przekazanie dotacji jest równoznaczne z jej rozliczeniem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »