| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/436/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust 1 i 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.03.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świetochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 87 poz. 1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice, stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/104/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział 1 § 2, pkt b otrzymuje brzmienie:

3 filie żłobkowe:

- filia żłobkowa nr 1 przy ul. Harcerskiej 6

- filia żłobkowa nr 2 przy ul. Sudeckiej 1

- filia żłobkowa nr 3 przy ul. K. Miarki 1.

2. Rozdział 2 § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

koordynowanie bieżącej pracy żłobków i filii żłobkowych wchodzących w skład Zespołu.

3. Rozdział 2 § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobki i filie żłobkowe wchodzące w skład Zespołu.

4. Rozdział 2 § 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

obsługa administracyjna i finansowa żłobków i filii żłobkowych wchodzących w skład Zespołu.

5. Rozdział 2 § 7 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania żłobków i filii żłobkowych wchodzących w skład Zespołu i jakości sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

6. Rozdział 2 § 9 otrzymuje brzmienie:

Do zadań filii żłobkowych należy w szczególności:

1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.

7. Rozdział 4 § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

Dzieci nie przyjęte do żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka i mogą ubiegać się o przyjęcie do filii żłobkowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »