| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 203/2013 Wójta Gminy Psary; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową 4783S

W dniu 27.09.2013 r. w   Będzinie pomiędzy Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego jako zarządcą dróg powiatowych, zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez:  

Krzysztofa Malczewskiego – Starostę Będzińskiego  

Sebastiana Szaleńca – Członka Zarządu  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Urszuli Ruska  

a Gminą Psary zwaną dalej „Przejmującym” – reprezentowaną przez:  

Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Przybyłek  

zostało zawarte porozumienie następującej treści:  

§   1.   1.   Działając w   oparciu o:  

1)   art.19 ust.4,w związku z   art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. Nr 260);  

2)   Uchwałę nr XXXIV/364/2013 Rady Gminy w   Psarach z   dnia 29.08.2013 r. w   sprawie przyjęcia od Powiatu Będzińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;  

3)   Uchwałę nr XXVIII/421/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z   dnia 29.08.2013 r. w   sprawie powierzenia Gminie Psary zadania zarządzania drogami powiatowym;  

Przekazujący przekazuje zarządzanie drogą powiatową 4783S (ulica Kościuszki w   Górze Siewierskiej) od skrzyżowania z   ul. Leśną do ul. Chopina o   długości 279 m, w   części określonej w   punkcie 2, a   Przejmujący podejmuje się zarządzanie to prowadzić na zasadach zawartych w   niniejszym Porozumieniu.  

2.   Zadania przejmującego obejmują:  

1)   Zadania związane z   utrzymaniem i   bieżącą ochroną, a   w szczególności:  

a)   utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanych z   drogą,  

b)   wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i   zabezpieczających,  

c)   bieżące utrzymanie i   uzupełnianie oznakowania poziomego i   pionowego,  

d)   utrzymanie zieleni przydrożnej w   tym sadzenie i   usuwanie drzew oraz krzewów,  

e)   utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie, likwidacja gołoledzi na drogach i   chodnikach,  

f)   pełnienie funkcji inwestora,  

g)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,  

h)   przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w   następstwie budowy lub utrzymania dróg,  

2)   Zadania związane z   administrowaniem, a   w szczególności:  

a)   realizacja zadań w   zakresie inżynierii ruchu,  

b)   koordynacja wszelkich robót w   pasie drogowym,  

c)   bieżące przeglądy stanu dróg, obiektów, urządzeń i   oznakowania,  

d)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i   zjazdy z   dróg oraz pobieranie opłat i   kar pieniężnych,  

e)   wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.  

§   2.   1.   Zobowiązuje się Przejmującego do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

2.   Kopie w/w zezwoleń należy przekazywać do PZD w   terminie 7   dni od ich wystawienia.  

3.   Opłaty pobierane z   tytułu zarządzania drogami powiatowymi, a   w szczególności opłaty za czynności wymienione w   § 1   pkt 2   ppkt 2. lit. d i   e Przejmujący przekazuje na konto Powiatowego Zarządu Dróg:   58 1560 1010 0000 910 0005 8935.  

4.   Przekazujący będzie dokonywał uzgodnień lokalizacyjnych wraz z   wydawaniem zezwoleń na zjazdy i   koordynował je z   Przejmującym.  

§   3.   1.   Przekazujący przekaże Przejmującemu środki finansowe w   postaci dotacji celowej na zadania z   § 1   do wysokości 3.000 zł rocznie – tj. 250 zł miesięcznie.  

2.   Wysokość rocznej kwoty przekazywanej Przejmującemu w   latach 2014-2018 waloryzowana będzie według prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych.  

3.   Środki, o   których mowa w   pkt. 1   przelewane będą kwartalnie do 15 dnia każdego miesiąca po upływie danego kwartału na konto Przejmującego:   81 8438 0001 0022 2802 2000 0010.  

4.   Przejmujący zobowiązany będzie przedstawić Przekazującemu na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdania rzeczowe z   wykonania robót na przejętym odcinku drogi powiatowej oraz protokoły odbioru wykonanych prac.  

5.   Wykorzystanie większej ilości środków na przekazane zadania nie wpłynie na wysokość przekazywanych środków na rzecz Przejmującego. Jest on jednak uprawniony, a   w wypadkach gdy jest to konieczne zobowiązany, do czynienia nakładów na zadania z   § 1   angażując w   to własne zasoby finansowe.  

6.   Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przekazanych kwot na realizację zadań określonych w   § 1, pkt 2   ppkt 1   w oparciu o   ustawę z   dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

7.   Przejmujący zobowiązuje się ponadto przesyłać do PZD w   terminie 1   miesiąca od podpisania kopie wszelkich umów zawieranych przez niego, a   dotyczących przejętych przez niego dróg powiatowych.  

8.   Przejmujący zobowiązuje się do uzgadniania z   Powiatowym Zarządem Dróg w   Będzinie z/s w   Rogoźniku wszelkich robót i   zmian dokonywanych na przejętym odcinku dróg powiatowych.  

§   4.   Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2018 r.  

§   5.   1.   Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z   ramienia Przekazującego – Powiatowy Zarząd Dróg w   Będzinie z/s w   Rogoźniku.  

2.   Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z   ramienia Przejmującego – Gminę Psary – Referat Inwestycji i   Remontów w   Urzędzie Gminy w   Psarach.  

3.   Przejmujący zobowiązany jest do zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego z   uprawnieniami budowlanymi dla realizowanych przez siebie zadań zgodnie z   przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

§   6.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   Porozumienie ulega rozwiązaniu w   przypadku nie pozyskania środków z   Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.  

§   8.   Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy o   Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.  

§   10.   Odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody poniesione przez użytkowników dróg ponosi Przejmujący.  

§   11.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   wojewódzkim dzienniku urzędowym na wniosek Przekazującego.  

§   12.   Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przejmującego, jeden dla Przekazującego, jeden dla Powiatowego Zarządu Dróg w   Będzinie z/s w   Rogoźniku oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w   wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

 

Starosta Będziński  


Krzysztof   Malczewski


Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego  


Sebastian   Szaleniec

Wójt Gminy Psary  


Tomasz   Sadłoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »