| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zmian.), art.5 ust.1, 2 i 4, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (MP z dnia 9 września 2013r., poz.724) oraz art.4  ust.1,  art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. 1) Roczne stawki podatku od nieruchomości, ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, w wysokościach określonychwzałączniku nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013r. traci moc Uchwała Nr XXV/380/12 Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

§ 5. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl/.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/571/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 20 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA KNURÓW

PKT

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka w złotych lub procentach

Budynki lub ich części:

od 1 m² powierzchni użytkowej

1

mieszkalne, w tym: garaże w budynkach mieszkalnych

0,69 zł.

2

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem:

22,50 zł.

a)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem wśród dzieci i młodzieży

11,60 zł.

b)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej w kioskach w obiektach sportu i rekreacji oraz w placówkach objętych systemem oświaty

5,12 zł.

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stołówek w placówkach objętych systemem oświaty

10,28 zł.

3

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł.

4

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł.

5

pozostałe, w tym m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze oraz zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,82 zł.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

od wartości

6

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 oraz ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), za wyjątkiem:

2%

a)

budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę lub zbiorowemu odprowadzaniu ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.), których budowa lub rozbudowa została zakończona po 2011r. i sfinansowana, co najmniej w 60% ze środków Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2009r. Nr 84, poz.712 z późn.zm.)-wartość, określona jak wyżej

0,01 %


Grunty:

od 1 m² powierzchni lub od 1 ha powierzchni

7

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,86 zł.

8

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł.

9

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem:

0,41 zł.

a)

zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i oznaczonych symbolem geodezyjnym „dr”, o ile nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców

0,19 zł.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »