| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/312/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. Zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów:

-

Dział

Źódło

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

600

Transport i Łączność

-

-

5.000,00

-

Środki od spółki PROWATER na dofinansowanie remontu mostu w Sopotni Wielkiej

-

-

5.000,00

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

-

2.800,00

-

Zwrot wydatków lat ubiegłych

-

-

2.800,00

-

710

Działalność usługowa

200,00

-

-

-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

200,00

-

-

-

750

Administracja publiczna

-

-

5.600,00

4.000,00

- Wpływy z kar umownych

-

-

5.600,00

-

- Wpływy ze sprzedaży złomu

-

-

-

4.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000,00

-

8.000,00

-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

2.000,00

-

-

-

- darowizna pieniężna dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

-

-

8.000,00

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

-

300.000,00

-

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

-

-

300.000,00

-

758

Rózne rozliczenia

-

-

100.581,00

-

Częśc oświatowa subwencji ogólnej

-

-

100.581,00

-

801

Oświata i wychowanie

20.900,00

-

177.355,00

-

- wpływy z opłat

-

-

615,00

-

- wpływy z wynajmu lokali

-

-

22.770,00

-

- wpływy z usług

-

-

15.050,00

-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

20.900,00

-

-

-

- środki na realizację projektu pn. "Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" (Comenius)

-

-

123.320,00

-

- środki na realizację projektu pn. "Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” (POKL)

EFS

-

-

15.069,00

-

budżet państwa

-

-

531,00

-

852

Pomoc społeczna

-

-

68.500,00

-

- wpływy od rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

-

-

7.200,00

-

- wpływy z usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

-

-

6.300,00

-

- wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej

-

-

55.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

-

17.480,00

-

- środki PFRON na obsługę programów

- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku przez PUP

-

-

-

-

17.280,00

200,00

-

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.200,00

-

79.300,00

30.615,00

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych

5.200,00

-

-

-

- wpływy z wynajmu pomieszczeń

-

-

1.600,00

-

- wpływy z usług

-

-

77.200,00

-

- wpływy ze sprzedaży złomu

-

-

-

400,00

- wpływy z różnych dochodów

-

-

500,00

-

- środki z PFRON na modernizację węzła sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

-

-

-

30.215,00

Razem

28.300,00

-

764.616,00

34.615,00

- 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział

Rozdział

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i Łączność

1.571.917,00

5.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

300.000,00

5.000,00

B.1. Wydatki jednostek budĹĽetowych

-

5.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacji statutowych zadań

-

5.000,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

300.000,00

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.271.917,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.271.917,00

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

50.000,00

70095

Pozostała działalność

-

50.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

50.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

50.000,00

750

Administracja publiczna

-

250.000,00

75020

Starostwa powiatowe

-

250.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

250.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

250.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

8.000,00

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

8.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

8.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

8.000,00

757

Obsługa długu publicznego

200.000,00

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

200.000,00

-

B.5. Obsługa długu jst

200.000,00

-

801

Oświata i wychowanie

-

2.247.855,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół‚

-

10.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

10.000,00

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

-

10.000,00

80120

Licea ogólnokształcące

-

289.752,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

232.952,00

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

-

232.952,00

B.2. Dotacje na zadania bieżące

-

56.800,00

80130

Szkoły zawodowe

-

1.242.503,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

1.115.983,00

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

-

1.115.983,00

B.2. Dotacje na zadania bieżące

-

3.200,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

123.320,00

80195

Pozostała dziaalność

-

705.600,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

690.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

690.000,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

15.600,00

852

Pomoc społeczna

-

72.280,00

85202

Domy pomocy społecznej

-

55.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

55.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

55.000,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

-

17.280,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

17.280,00

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

-

11.645,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

5.635,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

800.000,00

177.215,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

77.215,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

47.000,00

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

-

18.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

29.000,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

30.215,00

85411

Domy wczasów dziecięcych

800.000,00

-

B.2. Dotacje na zadania bieżące

800.000,00

-

85495

Pozostała działalność

-

100.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

100.000,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

100.000,00

Razem

2.571.917,00

2.810.350,00

- 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 138.742.959,41 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 144.567.846,41 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 5.824.887,00 zł

będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 3.448.043,00 zł

- kredyt bankowy - 2.147.710,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 229.134,00 zł

6. Na spłatę w 2013 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 14.074.126,00 zł

- pożyczek w kwocie - 397.626,00 zł

przeznacza się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie - 13.000.000,00 zł

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 1.471.752,00 zł

7. Na udzielenie pożyczek w roku budżetowym 2013 w kwocie - 300.000,00 zł

przeznacza się:

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 300.000,00 zł.

§ 2.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2013 brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2013

Lp.

Nazwa

Plan na 2013 r.

1.

Przychody budżetu

20 596 639,00

w tym :

-nadwyżka budżetowa z 2012 r.

5 219 795,00

-kredyt bankowy

15 147 710,00

-pożyczka z WFOiGW

229 134,00

2.

Dochody budżetu

138 742 959,41

Razem przychody i dochody

159 339 598,41

3.

Rozchody budżetu

14 771 752,00

w tym :

-spłata kredytów bankowych

14 074 126,00

-spłata pożyczek

397 626,00

-udzielenie pożyczek

300 000,00

4.

Wydatki budżetu

144 567 846,41

Razem rozchody i wydatki

159 339 598,41

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2013

Treść

Ogółem

z tego

bieżące

majątkowe

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

87 750 573,41

87 750 573,41

-

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

63 277 974,13

63 277 974,13

-

B.1.2. wydatki związane z
realizacją statutowych zadań

24 472 599,28

24 472 599,28

-

B.2. Dotacje na zadania bieżące

13 805 243,00

13 805 243,00

-

B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 903 660,00

4 903 660,00

-

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

3 741 929,00

3 741 929,00

-

B.5. Obsługa długu jst

2 800 000,00

2 800 000,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

26 873 279,00

-

26 873 279,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

4 693 162,00

-

4 693 162,00

Razem

144 567 846,41

113 001 405,41

31 566 441,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora finansów publicznych na rok 2013

- -

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorząduterytorialnego na 2013 rok

- -

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegającego odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Państwa na rok 2013

- -

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »