| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.81.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Ustala się, że miejscem składania deklaracji będzie sekretariat Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43 - 440 Goleszów.

3. Określa się, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1 są dokumenty stwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Goleszów z wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 73/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do uchwały Nr 0007.81.2013

Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:


Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat

□ deklaracja składana po raz pierwszy ( wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )................................................................

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji ( wpisać datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)...........................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

PESEL

(osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług)

NIP

(w przypadku pozostałych podmiotów)

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel                □ współwłaściciel           □ zarządca

□ inny (użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, współposiadacz samoistny, posiadacz zależny - dzierżawca lub najemca, współposiadacz zależny) ................................................................................

Adres zamieszkania / Adres składającego deklarację

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Numer telefonu lub adres e-mailowy (nie wymagane)


C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

( Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębna deklarację)

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Kod pocztowy, poczta

Numer/y działki

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje 

............................. mieszkańców

(należy podać liczbę mieszkańców, w tym również zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zarejestrowana jest działalność gospodarcza

□ TAK                        □ NIE

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za miesiąc, określona w uchwale Rady Gminy Goleszów, uzależniona od sposobu gospodarowania odpadami

D1

.................................................... zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podana w części C deklaracji)

D2

..................................mieszkańców

Wysokość miesięcznej opłaty (stawkę należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) D3=D1xD2

D3

........................................zł/miesiąc

E.UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty z części D, pozycji D3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

OBJAŚNIENIA

1.Pierwszą deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Goleszowie ul. 1 Maja 5, w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2.Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obowiązujące terminy płatności regulują odrębne uchwały Rady Gminy Goleszów.

3.Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

4.Opłatę należy uiszczać przelewem na przydzielony numer indywidualnego rachunku bankowego lubw kasie Urzędu Gminy.

5.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na nieruchomości dla której jest składana deklaracja oraz w przypadku zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji, właściciel nieruchomości w części E zamieszcza informację o przyczynie rozbieżności lub zmiany danych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »