| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.81.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Ustala się, że miejscem składania deklaracji będzie sekretariat Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43 - 440 Goleszów.

3. Określa się, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1 są dokumenty stwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Goleszów z wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 73/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do uchwały Nr 0007.81.2013

Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:


Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat

□ deklaracja składana po raz pierwszy ( wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )................................................................

zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji ( wpisać datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)...........................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

PESEL

(osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług)

NIP

(w przypadku pozostałych podmiotów)

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel                □ współwłaściciel           □ zarządca

□ inny (użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, współposiadacz samoistny, posiadacz zależny - dzierżawca lub najemca, współposiadacz zależny) ................................................................................

Adres zamieszkania / Adres składającego deklarację

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Numer telefonu lub adres e-mailowy (nie wymagane)


C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

( Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębna deklarację)

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu/numer lokalu

Kod pocztowy, poczta

Numer/y działki

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje 

............................. mieszkańców

(należy podać liczbę mieszkańców, w tym również zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zarejestrowana jest działalność gospodarcza

□ TAK                        □ NIE

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za miesiąc, określona w uchwale Rady Gminy Goleszów, uzależniona od sposobu gospodarowania odpadami

D1

.................................................... zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (podana w części C deklaracji)

D2

..................................mieszkańców

Wysokość miesięcznej opłaty (stawkę należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) D3=D1xD2

D3

........................................zł/miesiąc

E.UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty z części D, pozycji D3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

OBJAŚNIENIA

1.Pierwszą deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Goleszowie ul. 1 Maja 5, w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2.Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obowiązujące terminy płatności regulują odrębne uchwały Rady Gminy Goleszów.

3.Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

4.Opłatę należy uiszczać przelewem na przydzielony numer indywidualnego rachunku bankowego lubw kasie Urzędu Gminy.

5.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na nieruchomości dla której jest składana deklaracja oraz w przypadku zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji, właściciel nieruchomości w części E zamieszcza informację o przyczynie rozbieżności lub zmiany danych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »