| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 155.488.759zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 133.898.514zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 21.590.245zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 159.453.940zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 133.733.600zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.720.340zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.965.181zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza 123.952zł.),

2) kredyt w wysokości 3.601.229zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 13.869.952zł., w tym:

1) wolne środki w wysokości 8.306.000zł.,

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,

3) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952zł.).

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.904.771zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.440.000zł., z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.965.181zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,

2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.463.556zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 6.463.556zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 60.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 10.440.000zł., z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.965.181zł.,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 300.000zł.,

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 373.620zł.,

3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400.000zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 8.989.320zł.,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 728.444zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków na 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na 2014r. w podziale na zadania.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na


Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »