| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 155.488.759zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 133.898.514zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 21.590.245zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 159.453.940zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 133.733.600zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.720.340zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.965.181zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

1) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza 123.952zł.),

2) kredyt w wysokości 3.601.229zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 13.869.952zł., w tym:

1) wolne środki w wysokości 8.306.000zł.,

2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,

3) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952zł.).

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.904.771zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.440.000zł., z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.965.181zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,

2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.463.556zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 6.463.556zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 60.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 10.440.000zł., z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.965.181zł.,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 300.000zł.,

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 373.620zł.,

3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400.000zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 8.989.320zł.,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 728.444zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków na 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na 2014r. w podziale na zadania.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/485/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na


Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »