| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.3.2014 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia gminie Czechowice-Dziedzice przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” na okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r

Na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23.09.2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz podstawie uchwały Nr XVII/221/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie powierzenia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Czechowice-Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II, reprezentowaną przez Pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic, a gminą Pszczyna z siedzibą w Pszczynie, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny.

§ 1. 1. Gmina Pszczyna powierza gminie Czechowice-Dziedzice, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”, a gmina Czechowice-Dziedzice je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach-Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Pszczyna i gminę Czechowice-Dziedzice.

3. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 za nauczanie 21 uczniów, wynoszą w 2014 r. 1 167,70 zł.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za 7 uczniów w wysokości 389,23 zł miesięcznie, w 2014 r. x 8 miesiący = 3 113,84 zł (za okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r.).

4. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo za okres
od 1.01.2014 r. do 31.08.2014 r. do dnia 28.02.2014 r.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2014 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 09.09.2014 r.

4. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Pszczyna zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 15.09.2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki  ustawowe za każdy dzień zwłoki.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15.09.2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” na okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r.

2. Ze strony gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-20-57.

3. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.3.2014
Burmistrza Czechowic-Dziedzic i Burmistrza Pszczyny
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”


KALKULACJA – koszt miesięczny

2014 rok

§ 4010

850,89

§ 4040

72,33

§ 4110

158,70

§ 4120

22,62

§ 4440

63,16

RAZEM

1167,70

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Pszczyny

21/7

miesięczna kwota dotacji do przekazania

389,23 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »