REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 41 poz. 179

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu.

2. Samorząd zawodu aptekarskiego jest niezależny i podlega tylko ustawom.

3. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają osobowość prawną.

Art. 2.

 1. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Okręgowa izba aptekarska działa na obszarze jednego lub więcej województw.

3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala, na wniosek okręgowych zjazdów aptekarzy, Krajowy Zjazd Aptekarzy, uwzględniając podział administracyjny kraju.

Art. 3.

 Osobą wykonującą zawód aptekarza, w rozumieniu przepisów ustawy, jest osoba, która wykonuje pracę w aptece lub hurtowni środków farmaceutycznych, zwanej dalej „hurtownią”, polegającą na:

1) produkcji, dystrybucji, sporządzaniu, przechowywaniu, wydawaniu, sprawdzaniu tożsamości i jakości środków farmaceutycznych,

2) udzielaniu informacji o środkach farmaceutycznych,

3) kierowaniu apteką lub hurtownią.

Art. 4.

 1. Prawo samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza, zwane dalej „prawem wykonywania zawodu”, w rozumieniu ustawy ma osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,

3) odbyła po uzyskaniu lub uznaniu dyplomu roczną praktykę w aptece,

4) nie jest ubezwłasnowolniona,

5) została wpisana na listę członków właściwej okręgowej izby aptekarskiej.

2. Osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego, spełniającej warunki określone w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz wykazującej wystarczającą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Naczelną Radą Aptekarską może zezwolić na wykonywanie zawodu aptekarskiego na zasadach określonych w zezwoleniu,

Art. 5.

 Osoba wykonująca zawód aptekarza nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej ani weterynaryjnej.

Art. 6.

 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, w drodze rozporządzenia określi:

1) kwalifikacje fachowe wymagane od kierownika apteki lub hurtowni,

2) czynności fachowe, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarskiego,

3) zasady odbywania rocznej praktyki w aptekach.

Rozdział 2

Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego

Art. 7.

 1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

1) reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów,

2) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu,

3) kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej,

4) integracja środowiska zawodowego,

5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu,

6) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego,

7) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,

8) prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin,

9) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki środkami farmaceutycznymi,

10) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania określone w ust, 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza,

2) prowadzenie rejestrów aptekarzy, aptek i hurtowni,

3) negocjowanie ogólnych warunków pracy i płac,

4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej,

5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach,

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących środków farmaceutycznych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

7) wyrażanie zgody w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni,

8) negocjowanie marż i cen środków farmaceutycznych,

9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych,

10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza,

11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich,

12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego,

13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Art. 8.

 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w uzgodnieniu z Naczelną Radą Aptekarską, w drodze rozporządzenia, określa tryb postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.

Art. 9.

 1. Kadencja organów izb aptekarskich trwa 4 lata.

2. Tę samą funkcję w organach izb aptekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

3. Wybory do organów izb aptekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 1–3.

6. Na członków sądów aptekarskich mogą kandydować aptekarze mający co najmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie.

Art. 10.

 1. Członkowie organów izb aptekarskich pełnią swoje obowiązki bezpłatnie.

2. Krajowy Zjazd Aptekarzy może ustalić wykaz stanowisk w organach izb aptekarskich, do których nie stosuje się przepisu ust. 1.

3. Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Aptekarskiej zakład pracy obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.

4. Izby aptekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży, utraconych zarobków oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby.

Art. 11.

 Mandat członka organu izby aptekarskiej wygasa wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) skreślenia z listy członków izby aptekarskiej,

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,

5) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu aptekarskiego na kary określone w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4,

6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu aptekarza.

Art. 12.

 Uchwały organów samorządu aptekarskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.

Art. 13.

 1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę organu okręgowej izby aptekarskiej lub Naczelnej Izby Aptekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o uchwale. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub ją uchyla.

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Aptekarzy lub do Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu aptekarskiego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska zaś w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.

Art. 14.

 Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają prawo używania pieczęci urzędowej.

Rozdział 3

Okręgowe izby aptekarskie. Obowiązki i prawa członków

Art. 15.

 1. Okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisane na listę jej członków.

2. Wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód aptekarza oraz odbywające praktykę aptekarską na terenie danej izby.

3. Osoba, która uzyskała koncesję na prowadzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hurtownię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2.

4. Osobę wykonującą zawód aptekarza na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania.

5. Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu aptekarza, a z prawa tego nie korzystające, mogą być na swoją prośbę wpisane przez okręgową radę aptekarską na listę jej członków.

6. Osoby, które przestały wykonywać zawód aptekarza, obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawiadomić o tym okręgową radę aptekarską, a w razie ponownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu aptekarza – najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili rozpoczęcia pracy.

Art. 16.

 Osobie wpisanej na listę okręgowej izby aptekarskiej okręgowa rada aptekarska wydaje zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu aptekarza, ważne na terenie całego kraju.

Art. 17.

 Osoba, która zgłosiła zamiar wykonywania zawodu aptekarza po upływie pięciu lat od ukończenia studiów farmaceutycznych lub która przerwała wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat i zgłosiła zamiar ponownego wykonywania zawodu, może być zobowiązana przez okręgową radę aptekarską do odbycia odpowiedniego przeszkolenia. Program i zasady przeszkolenia ustala rada.

Art. 18.

 1. Aptekarz, ujawniający niezdolność do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, może być pozbawiony przez okręgową radę aptekarską prawa wykonywania zawodu na stałe bądź na okres trwania niezdolności, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.

2. W razie gdy aptekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję lub gdy okręgowa rada aptekarska, na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego, uzna, że dalsze wykonywanie przez niego zawodu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających ze świadczeń, okręgowa rada aptekarska może zawiesić aptekarza w prawie wykonywania zawodu.

3. Postępowanie w sprawach pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu jest poufne. Zastrzeżenie to nie dotyczy osoby, wobec której toczy się postępowanie.

4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Art. 19.

 1. W sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz o pozbawienie i zawieszenie tego prawa z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocną uchwałę organów samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1, z powodu jej niezgodności z prawem, w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Art. 20.

 Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub wyroku sądowego,

3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,

4) przeniesienia się na teren innej izby.

Art. 21.

 Członkowie samorządu aptekarskiego są obowiązani:

1) przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej, godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe,

2) zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące zdrowia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

Art. 22.

 Członkowie samorządu aptekarskiego mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów samorządu aptekarskiego, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 i 5,

2) korzystać z pomocy izb aptekarskich w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewniania właściwych warunków wykonywania zawodu,

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb aptekarskich,

4) korzystać ze świadczeń instytucji izb aptekarskich i działalności samopomocowej.

Art. 23.

 1. Zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę aptekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb aptekarskich w czasie jej pełnienia bez uzyskania zgody właściwej rady aptekarskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 i 411 Kodeksu pracy.

3. Zakład pracy nie może wypowiedzieć aptekarzowi, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 Kodeksu pracy.

Art. 24.

 Organami okręgowej izby aptekarskiej są:

1) okręgowy zjazd aptekarzy,

2) okręgowa rada aptekarska,

3) okręgowa komisja rewizyjna,

4) okręgowy sąd aptekarski,

5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Art. 25.

 1. Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy. W okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb aptekarskich osobiście lub przez swoich delegatów.

2. W okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów izby.

3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.

Art. 26.

 1. Okręgowa rada aptekarska zwołuje corocznie okręgowy zjazd aptekarzy, a co 4 lata zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy zwołuje okręgowa rada aptekarska:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej,

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,

4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby aptekarskiej.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

Art. 27.

Okręgowy zjazd aptekarzy w szczególności:

1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,

2) uchwala budżet i ustala zasady gospodarki finansowej izby,

3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady aptekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu aptekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,

4) uchwala regulaminy organów izby, z wyłączeniem okręgowego sądu aptekarskiego,

5) ustala liczbę członków organów izby i zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej,

6) dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady aptekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu aptekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Art. 28.

 1. Okręgowa rada aptekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady aptekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezydium okręgowej rady aptekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Art. 29.

 Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:

1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4–11 i 13,

2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu aptekarzy,

3) określa wysokość składki członkowskiej,

4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu,

5) wyraża zgodę w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni,

6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek,

7) prowadzi bieżące sprawy izby,

8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 30.

 Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu aptekarskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady aptekarskiej i jej prezydium.

Art. 31.

 Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy,

3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej.

Art. 32.

 Okręgowy sąd aptekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne,

2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Art. 33.

 Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Rozdział 4

Naczelna Izba Aptekarska

Art. 34.

 Organami Naczelnej Izby Aptekarskiej są:

1) Krajowy Zjazd Aptekarzy,

2) Naczelna Rada Aptekarska,

3) Naczelna Komisja Rewizyjna,

4) Naczelny Sąd Aptekarski,

5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 35.

 Najwyższą władzą samorządu aptekarskiego jest Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Art. 36.

 1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.

2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.

3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.

5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.

Art. 37.

 Krajowy Zjazd Aptekarzy w szczególności:

1) opracowuje zasady etyki i deontologii zawodowej,

2) uchwala program działalności samorządu aptekarskiego,

3) zatwierdza regulaminy wyborów do organów samorządu,

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

5) zatwierdza zasady gospodarki finansowej samorządu,

6) uchwala regulaminy naczelnych organów Izby i ogólne wytyczne do regulaminu sądów aptekarskich,

7) ustala liczbę członków organów Izby i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

8) wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców.

9) ustala zasady podziału składki członkowskiej,

Art. 38.

 1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium, Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

Art. 39.

 1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy,

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego,

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich,

4) reprezentuje zawód aptekarza,

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich,

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków,

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego,

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego,

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji,

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich,

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji leków i środków farmaceutycznych,

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji,

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni,

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.

Art. 40.

 Naczelna Rada Aptekarska przedstawia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej coroczne informacje o działalności samorządu aptekarskiego.

Art. 41.

 Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium.

Art. 42.

 Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Naczelnej Izby Aptekarskiej,

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy,

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,

4) zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Art. 43.

 Naczelny Sąd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich,

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy,

3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich,

4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej,

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.

Art. 44.

 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Rozdział 5

Odpowiedzialność zawodowa

Art. 45.

 Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Art. 46.

 1. Sąd aptekarski może orzekać kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.

2. Od orzeczenie Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w którym orzeczono lub utrzymano w mocy w II instancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, aptekarzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące rewizji.

Art. 47.

 1. Aptekarz, wobec którego sąd aptekarski orzekł w I instancji karę wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd aptekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Postanowienie sądu aptekarskiego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące. Naczelny Sąd Aptekarski bada z urzędu zasadność zawieszenia.

Art. 48.

 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku wznowienia postępowania, aptekarzowi przysługuje w stosunku do okręgowej izby aptekarskiej roszczenie o odszkodowanie.

2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzekają sądy powszechne.

Art. 49.

 Na wniosek zainteresowanego aptekarza orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu aptekarskiego.

Art. 50.

 1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej aptekarzy rozpatrują okręgowe sądy aptekarskie i Naczelny Sąd Aptekarski.

2. Okręgowe sądy aptekarskie orzekają we wszystkich sprawach jako I instancja, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2, z tym że w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej rady aptekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd aptekarski wyznaczony przez Naczelny Sąd Aptekarski.

3. Naczelny Sąd Aptekarski:

1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów aptekarskich,

2) orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców,

3) rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2.

Art. 51.

 1. Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb aptekarskich do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.

2. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy aptekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Art. 52.

 Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

Art. 53.

 1. Jeżeli w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd aptekarski może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd aptekarski. O terminie przesłuchania sąd rejonowy zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi aptekarskiemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świadek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań.

Art. 54.

 1. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.

2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego – w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwinionego – jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 55.

 1. Od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 56.

 1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne.

3. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.

Art. 57.

 Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Art. 58.

 Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród członków izby aptekarskiej lub adwokatów.

Art. 59.

 Członkowie sądów aptekarskich w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz zasadom etyki i deontologii zawodowej.

Art. 60.

 1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych.

2. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

3. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:

1) roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia,

2) dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany,

3) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

jeżeli aptekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

4. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Art. 61.

 W skład Naczelnego Sądu Aptekarskiego orzekającego w II instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 62.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz w uzgodnieniu z Naczelną Radą Aptekarską, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Rozdział 6

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63.

 1. Okręgowe sądy aptekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać – jako sąd polubowny – spory między aptekarzami oraz między aptekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między aptekarzami a innymi osobami lub instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu aptekarza.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy aptekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

Rozdział 7

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 64.

 1. Dochodami izby aptekarskiej są:

1) składki członkowskie,

2) zapisy, darowizny, dotacje,

3) wpływy z działalności gospodarczej,

4) inne wpływy.

2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

Art. 65.

 Izby aptekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na całkowite pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas wykonują organy administracji państwowej.

Art. 66.

 Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 67.

 W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 128) w art. 11 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) obrotu hurtowego lekami gotowymi i surowcami farmaceutycznymi przeznaczonymi do produkcji lub sporządzania leków w aptekach oraz artykułami sanitarnymi,”.

Rozdział 9

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art.

 68. 1. Stosunek służbowy i wynikające z niego prawa i obowiązki członków izb aptekarskich pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową, a także ich odpowiedzialność za przewinienia dyscyplinarne, określają odrębne przepisy.

2. Żołnierze, o których mowa w ust. 1, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za swoje czynności służbowe bez zgody Ministra Obrony Narodowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy resortowej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełniących obowiązki aptekarzy, którym Minister Spraw Wewnętrznych przedłużył służbę do dnia 31 grudnia 1991 r.

Art. 69.

 Uprawnienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2 i art. 55 ust. 1, przysługują odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 70.

 Do czasu opracowania zasad etyki i deontologii zawodowej, o których mowa w art. 37 pkt 1, sądy aptekarskie stosują „Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego farmaceuty”.

Art. 71.

 1. Czyny aptekarzy popełnione przed wejściem w życie ustawy, a stanowiące w myśl przepisów dotychczasowych wykroczenie zawodowe, uważa się za przewinienie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w rozumieniu ustawy.

2. Sprawy wszczęte przez komisje kontroli zawodowej, a nie zakończone prawomocnie, są prowadzone dalej po ich przekazaniu sądom aptekarskim według zasad ustawy.

3. Sprawy wszczęte przez rzeczników dobra służby zdrowia bądź prowadzone przed komisjami kontroli zawodowej ulegają przekazaniu właściwym rzecznikom odpowiedzialności zawodowej lub sądom aptekarskim w ciągu roku od dnia wejścia wżycie ustawy i są prowadzone dalej według zasad w niej określonych.

Art. 72.

 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i związków zawodowych powoła, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich.

Art. 73.

 1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w art. 72, jest:

1) opracowanie regulaminów: wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy i wyboru organów okręgowych izb aptekarskich oraz projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Aptekarzy,

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib tymczasowych okręgowych izb aptekarskich,

3) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów tymczasowych okręgowych izb aptekarskich oraz Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

2. Do czasu wyboru krajowych organów samorządu aptekarskiego Komitet ma uprawnienia Naczelnej Rady Aptekarskiej,

3. Do członków Komitetu, delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Aptekarzy oraz osób wykonujących czynności związane z organizacją izb aptekarskich stosuje się odpowiednio przepis art. 10 ust. 3.

4. Prezydenci i burmistrzowie miast, na których terenie ustalono siedziby Naczelnej i okręgowych izb aptekarskich, zapewnią warunki lokalowe i techniczne niezbędne dla działalności izb.

5. Koszty działania Komitetu pokrywa budżet państwa.

Art. 74.

 Farmaceutów, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali prawo wykonywania zawodu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów i zawód ten wykonywali w aptece lub hurtowni, wpisuje się na listę członków tymczasowej okręgowej izby aptekarskiej, na której obszarze wykonują zawód. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 75.

 Osoby posiadające koncesje na prowadzenie apteki oraz kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących apteki lub hurtownie są obowiązani zawiadomić, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, komisję organizacyjną tymczasowej okręgowej izby aptekarskiej o osobach wykonujących zawód aptekarza w prowadzonych przez siebie aptekach lub hurtowniach.

Art. 76.

 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie obrotu hurtowego lekami gotowymi i surowcami farmaceutycznymi przeznaczonymi do produkcji lub sporządzania leków w aptekach oraz artykułami sanitarnymi mogą prowadzić ją nadal pod warunkiem uzyskania koncesji na prowadzenie tej działalności w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 77.

 Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 78.

 Do członków samorządu aptekarskiego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332).

Art. 79.

 Tracą moc art. 4 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2 oraz z 1987 r. Nr 3, poz. 19).

Art. 80.

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 15–18, art. 45–63, art. 67, art. 78 i art. 79, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1991-05-14
  • Data wejścia w życie: 1991-05-27
  • Data obowiązywania: 1991-05-27
  • Z mocą od: 1991-05-27
  • Dokument traci ważność: 2003-01-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA