REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 106 poz. 497

USTAWA

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Tekst pierwotny

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia w życie ustaw:

1) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492),

2) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491),

3) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 106, poz. 490),

4) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493),

5) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr106, poz. 489),

6) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494),

7) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495).

Art. 2. [Zniesione oraz utworzone urzędy]
1. Znosi się urzędy:

1) Ministra Przemysłu i Handlu,

2) Ministra Przekształceń Własnościowych,

3) Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

4) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

5) Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów,

6) Ministra - Kierownika Centralnego Urzędu Planowania,

7) Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Znosi się:

1) Centralny Urząd Planowania,

2) Urząd Rady Ministrów.

3. Tworzy się urzędy:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Ministra Gospodarki,

3) Ministra Skarbu Państwa.

4. Tworzy się Komitet Integracji Europejskiej.

5. Tworzy się urząd:

1) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, działający na podstawie odrębnych przepisów,

2) Głównego Geodety Kraju, działający na podstawie odrębnych przepisów.

6. Tworzy się:

1) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,

2) Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Art. 3. [Rozwinięcie]
1. Znosi się Polityczny Komitet Doradczy przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

2. Tworzy się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, działające na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 4. [Komitet Integracji Europejskiej]
Komitet Integracji Europejskiej podejmuje działalność niezwłocznie po powołaniu Przewodniczącego Komitetu oraz po powołaniu ministrów wchodzących w jego skład, z tym że do czasu powołania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Gospodarki w pracach Komitetu może brać udział inny minister wskazany przez Przewodniczącego Komitetu.
Art. 5. [Zwierzchni nadzór nad kolegiami do spraw wykroczeń]
Zwierzchni nadzór nad kolegiami do spraw wykroczeń sprawuje Minister Sprawiedliwości.

ROZDZIAŁ 2

Zakres zadań i kompetencji przekazanych Ministrom: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki oraz Skarbu Państwa

Art. 6. [Zakres zadań]

Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa należą zadania i kompetencje określone w ustawach, o których mowa w art. 1 pkt 2-4, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.
Art. 7. [Transfer obowiązków na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji]
Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:

1) Ministra Spraw Wewnętrznych, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) ministra właściwego do spraw administracji, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy,

3) Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy,

4) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub innych aktach prawnych z mocą ustawy, z wyjątkiem zadań i kompetencji, które na mocy przepisów niniejszej ustawy lub przepisów odrębnych przechodzą do zakresu działania Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast albo innych organów administracji rządowej,

5) Urzędu Rady Ministrów, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy.

Art. 8. [Transfer obowiązków na Ministra Gospodarki]
Do zakresu działania Ministra Gospodarki przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:

1) Ministra Przemysłu i Handlu, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej,

3) Centralnego Urzędu Planowania i Ministra - Kierownika Centralnego Urzędu Planowania, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 9. [Transfer obowiązków na Ministra Skarbu Państwa]
Do zakresu działania Ministra Skarbu Państwa przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:

1) Ministra Przekształceń Własnościowych, określone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych z mocą ustawy oraz wynikające z przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych z mocą ustawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) właściwego ministra, określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385).

Art. 10. [Rozwinięcie]
1. Do zakresu działania Ministra Skarbu Państwa przechodzą również zadania i kompetencje w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, wykonywanych przed dniem wejścia w życie ustawy przez Ministrów:

1) Przemysłu i Handlu,

2) Przekształceń Własnościowych,

3) Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

4) Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

5) Spraw Wewnętrznych,

6) Kierownika Centralnego Urzędu Planowania,

7) Szefa Urzędu Rady Ministrów.

2. Minister Skarbu Państwa przejmie, w terminie 12 miesięcy od dnia utworzenia tego organu, wykonywanie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa od naczelnych i centralnych organów administracji rządowej innych niż wymienione w ust. 1 oraz innych organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Art. 11. [Delegacja]
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, z których prawa wykonywali ministrowie, o których mowa w art. 10 ust. 1,

2) tryb i terminy przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, z których prawa wykonywały inne niż wymienione w art. 10 ust. 1 organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Art. 12. [Przekazanie informacji o akcjach i udziałach]
1. Organy i jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2, przekażą Ministrowi Skarbu Państwa, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, informacje o akcjach i udziałach, w stosunku do których wykonywali, w dniu wejścia w życie ustawy, uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.

2. Z dniem przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji i udziałów organy i jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2, przekażą temu Ministrowi dokumenty i niezbędne informacje do wykonywania praw z akcji i udziałów, dotyczące poszczególnych spółek.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1.

Art. 13. [Zadania i kompetencje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych]
1. Zadania i kompetencje organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych, należące dotychczas do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, przejmują wojewodowie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 pkt 1 i 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych:

1) podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

2) podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym działających przy zakładach karnych,

3) utworzonych w drodze ustaw.

3. Zadania i kompetencje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych podległych naczelnym oraz centralnym organom administracji rządowej mogą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1997 r., wykonywać inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) ustali listę przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonywać będzie Minister Skarbu Państwa,

2) ustali listę przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 3,

3) określi szczegółowe zasady i tryb przejęcia przez wojewodów oraz Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego,

4) może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalić dla określonych przedsiębiorstw termin przekazania zadań i kompetencji organu założycielskiego późniejszy niż określony w ust. 3.

Art. 14. [Wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych]
Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa, w stosunku do którego przed dniem wejścia w życie ustawy postępowanie upadłościowe zostało zakończone lub nie może być wszczęte, albo zostało umorzone, w przypadku gdy jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, następuje na wniosek organu założycielskiego.
Art. 15. [Przejęcie zadań z zakresu nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi]
1. Zadania zniesionych organów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, w zakresie sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi przejmują organy lub jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 3-5.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę jednostek badawczo-rozwojowych, przejmowanych przez organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1.

Art. 16. [Przejęcie uprawnień wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego]
1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmuje Minister Skarbu Państwa.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, organ założycielski, który reprezentował w nich Skarb Państwa, przekazuje Ministrowi Skarbu Państwa.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1.

Art. 17. [Przekształcenie przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa]
Przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przedsiębiorstw zaliczonych zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 30 pkt 9, do mających szczególne znaczenie dla gospodarki państwa dokonuje Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania przedsiębiorstwa. W tym przypadku przepisy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 3

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 18. [Zachowanie w mocy dotychczas wydanych przepisów]

1. Do czasu ustanowienia, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 pkt 1:

1) regulaminu prac Rady Ministrów,

2) organów wewnętrznych Rady Ministrów,

3) aktów prawnych związanych z zakresem działania urzędu centralnego

- zachowują moc przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem art. 19.

2. Akty powołania sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz zakresy ich czynności zachowują moc:

1) do czasu ustalenia zakresu czynności w trybie określonym w art. 37 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 pkt 1, lub

2) do dnia odwołania sekretarza lub podsekretarza stanu.

Art. 19. [Pełnomocnicy]
1. Pełnomocnicy Rządu ustanowieni w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1, pełnią swoje zadania w dotychczasowym zakresie do czasu ich odwołania.

2. Prezes Rady Ministrów, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ustali:

1) listę pełnomocników, których zadania podlegają zniesieniu,

2) sposób zapewnienia pełnomocnikom obsługi przez nowo utworzone urzędy w zakresie określonym w art. 10 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 pkt 1.

Art. 20. [Tymczasowe kierownictwo]
Prezes Rady Ministrów może do czasu powołania Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki oraz Skarbu Państwa powierzyć kierowanie urzędami tych ministrów kierownikom ministerstw powołanym spośród osób, o których mowa w art. 18 ust. 2.
Art. 21. [Postępowanie w sprawach indywidualnych]
Postępowanie w sprawach indywidualnych, wszczęte przez organy urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują organy urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 3-5, właściwe w tych sprawach po wejściu w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności oraz wydane decyzje administracyjne pozostają w mocy.
Art. 22. [Delegacja]
1. Prezes Rady Ministrów powoła pełnomocników do organizacji urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 3-5 i ust. 6 pkt 1, i likwidatorów urzędów, wymienionych w art. 2 ust. 1 i 2, oraz określi ich zadania i uprawnienia.

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia:

1) tryb likwidacji Ministerstw: Przemysłu i Handlu, Przekształceń Własnościowych, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Spraw Wewnętrznych oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także tryb likwidacji Centralnego Urzędu Planowania oraz Urzędu Rady Ministrów,

2) tryb organizowania:

a) Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki oraz Skarbu Państwa,

b) urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,

c) urzędu Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

d) Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,

e) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23. [Gospodarstwo pomocnicze Urzędu Rady Ministrów oraz nieruchomości pozostające w zarządzie Urzędu Rady Ministrów]
1. Gospodarstwo pomocnicze Urzędu Rady Ministrów z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się gospodarstwem pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Nieruchomości pozostające w zarządzie Urzędu Rady Ministrów przechodzą, z mocy prawa, nieodpłatnie w zarząd Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innego mienia pozostającego w zarządzie i używaniu Urzędu Rady Ministrów.

Art. 24. [Uregulowania dotyczące pracowników urzędów państwowych]
1. Pracownikom urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, nie przysługuje odprawa pieniężna wypłacana na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji tych urzędów przyjęli propozycję zatrudnienia w urzędzie lub jednostce, o których mowa w art. 2 ust. 3-6.

2. Urzędnicy państwowi mianowani zatrudnieni w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji urzędu, mogą być przeniesieni w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) i może być z nimi nawiązany stosunek pracy na podstawie mianowania, jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu przyjmą propozycję zatrudnienia i podejmą pracę w urzędzie lub w jednostce, o których mowa w art. 2 ust. 3-6. Przepis art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 136, poz. 704 i z 1996 r. Nr 89, poz. 402) stosuje się odpowiednio.

Art. 25. [Trwałość stosunku pracy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych]
Stosunki pracy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych nie ustają z chwilą likwidacji lub przekształcenia tych jednostek, jeżeli ich likwidacja lub przekształcenie jest następstwem wejścia w życie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Art. 26. [Ustalenie przeznaczenia mienia będącego w zarządzie lub używaniu urzędów niektórych organów]
1. Prezes Rady Ministrów ustali przeznaczenie mienia będącego w zarządzie lub używaniu urzędów organów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do Ministra Finansów, z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce gruntami.

2. Organy, o których mowa w art. 2 ust. 3-5 i w ust. 6 pkt 2, oraz Urząd Ochrony Państwa przejmą nieodpłatnie w zarząd i używanie mienie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie decyzji ministra właściwego w sprawach administracji. Przepisów o pierwszej opłacie za zarząd gruntów oddanych tym jednostkom nie stosuje się.

Art. 27. [Przekazanie gruntów]
Kierownicy urzędów rejonowych przekażą protokolarnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji gospodarowanie gruntami będącymi w zarządzie Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy, ministerstw, centralnych urzędów i urzędów wojewódzkich. Przekazanie gruntów, wraz z pełną dokumentacją ich dotyczącą, powinno nastąpić w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 28. [Przejęcie nadzoru nad Urzędem Ochrony Państwa]
1. Prezes Rady Ministrów przejmie od Ministra Spraw Wewnętrznych nadzór nad Urzędem Ochrony Państwa z dniem 1 października 1996 r.

2. Minister Spraw Wewnętrznych do dnia 30 listopada 1996 r. przekaże protokolarnie do dyspozycji Szefa Urzędu Ochrony Państwa lokale niezbędne do realizacji przydziałów lokali mieszkalnych na rzecz funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496).

Art. 29. [Delegacja]
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia określonych w ustawie budżetowej na rok 1996 dochodów i wydatków budżetowych między działami lub częściami, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować zwiększenia wydatków, zmniejszenia dochodów oraz zmiany kwoty niedoboru budżetu państwa.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisu art. 45 ust. 1i 2ustawy - Prawo budżetowe nie stosuje się.

Art. 30. [Przepisy uchylone]
Z dniem wejścia w życie ustaw, o których mowa w art. 1 pkt 2-7, tracą moc ustawy:

1) z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511 i z 1995 r. Nr 142, poz. 702),

2) z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 173 i z 1989 r. Nr 30, poz. 163),

4) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i z 1989 r. Nr 75, poz. 445),

5) z dnia 23 grudnia 1988 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania (Dz. U. Nr 41, poz. 327, z 1990 r. Nr 87, poz. 505 i z 1996 r. Nr 90, poz. 404),

6) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 30, poz. 181 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515),

7) z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych (Dz. U. Nr 51, poz. 299),

8) z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu (Dz. U. Nr 66, poz. 286),

9) z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 i z 1994 r. Nr 43, poz. 161).

Art. 31. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem:

1) art. 5, art. 11, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 3, art. 22, art. 24, art. 26 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) art. 1:

a) w zakresie dotyczącym art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488),

b) w zakresie dotyczącym art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2i 3oraz art. 39 ust. 2i 3ustawy wymienionej w pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w lit. a),

3) przepisów:

a) art. 1-25, art. 34-38 i art. 39 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1,

b) ustaw wymienionych w art. 1 pkt 4 i 6,

c) art. 4, art. 9, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-3, art. 14, art. 20, 21 i 28,

które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r.,

4) art. 10 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1996 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA