REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 73 poz. 433

USTAWA

z dnia 20 grudnia 1989 r.

o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Tekst pierwotny

Art. 1.

 Tworzy się urząd Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Art. 2.

 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa realizuje politykę państwa w zakresie ochrony środowiska i jego racjonalnego kształtowania oraz gospodarki leśnej, w tym łowiectwa, a także gospodarki zasobami naturalnymi, w tym zasobami wodnymi i geologicznymi.

Art. 3.

 1. Do zakresu działania Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należą w szczególności sprawy:

1) ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska morskiego, oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz ochrony gatunków prawem chronionych, lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,

3) gospodarki zasobami naturalnymi,

4) gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,

5) lasów, gospodarki leśnej, ochrony gruntów leśnych i zadrzewień,

6) meteorologii i hydrologii oraz geologii.

2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania wykonuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa oraz inne zadania określone w ustawach szczególnych.

Art. 4.

 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa,

2) udział w planowaniu społeczno-gospodarczym i finansowym,

3) tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi i leśnictwa,

4) tworzenie warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą, w tym również inicjowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska,

5) inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych stosownie do swojego zakresu działania,

6) ustalanie zasad ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej, a także zasobami kopalin przy prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, badawczej, a ponadto zasad wprowadzania nowych Technik i technologii.

Art. 5.

 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wykonuje zadania naczelnego organu administracji państwowej w zakresie geologii przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Art. 6.

 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres działania Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

2. Organizację Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz nadzorowanych przez ten organ, a także przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest organem założycielskim, określa statut nadany przez Radę Ministrów.

Art. 7.

 1. Znosi się urząd Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

2. Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz, w zakresie ustalonym ustawą, do Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej przechodzą do właściwości Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Art. 8.

 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa staje się z dniem wejścia w życie ustawy:

1) organem założycielskim przedsiębiorstw państwowych, dla których dotychczas takim organem był Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,

2) organem założycielskim przedsiębiorstw państwowych, dla których dotychczas takim organem był Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w zakresie ustalonym ustawą,

3) organem sprawującym nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi, w stosunku do których dotychczas nadzór sprawował Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,

4) organem sprawującym nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi, w stosunku do których dotychczas nadzór sprawował Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - w zakresie ustalonym ustawą.

Art. 9.

 W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz.180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163 i Nr 64, poz. 387) art. 3 skreśla się.

Art. 10.

 W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu (Dz. U. Nr 33, poz. 172) w art. 3 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "z wyjątkiem przemysłu tartacznego, płyt i sklejek" skreśla się.

Art. 11.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA