| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 sierpnia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Na podstawie art. 42a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

2) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich i rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny,

3) dyrektorze zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich i kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.

§ 2.
Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych, w tym diagnostyczno-konsultacyjnych, z tytułu:

1) doskonalenia zawodowego,

2) wykonywania pracy naukowej,

3) wykonywania prac zleconych,

4) szczególnych warunków pracy w zakładzie.

§ 3.
Dyrektor zakładu może obniżyć obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli w uzgodnieniu z organem prowadzącym zakład, określając jednocześnie jego wysokość i czas, na który udzielono zniżki, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 4.
Obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w § 2 nie może przekraczać:

1) 2/3 wymiaru – z tytułu wykonywania prac, o których mowa w § 2 pkt 3,

2) 1/6 wymiaru –z tytułu doskonalenia zawodowego lub szczególnych warunków pracy w zakładzie,

3) 1/2 wymiaru –z tytułu wykonywania pracy naukowej, o której mowa w § 2 pkt 2,

§ 5.
1. Przepisy § 1–4 stosuje się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zakładzie, z tym że obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nie może być mniejszy niż 3 godziny.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą dyrektora zakładu.

3. Organ prowadzący zakład może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla dyrektora zakładu po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w stosunku do innych stanowisk kierowniczych – dyrektor zakładu w uzgodnieniu z organem prowadzącym zakład.

§ 6.
Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do korzystania z obniżonego wymiaru zajęć z dwóch lub więcej tytułów, przysługuje mu obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z korzystniejszego tytułu.
§ 7.
Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających, o których mowa w § 2.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »