REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 106 poz. 673

USTAWA

z dnia 25 czerwca 1997 r.

o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Tekst pierwotny

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa określa zasady i sposób wykorzystania wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa wydzielonego na cele związane z finansowaniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych.
Art. 2. [Przeznaczenie wpływów z prywatyzacji]
1. Wpływy z prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz zbycia akcji lub udziałów spółek należących do Skarbu Państwa przeznacza się na finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

2. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, których wpływy przeznacza się na cel określony w art. 1, z zastrzeżeniem art. 6-8.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów ustala również wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, których akcje lub udziały należące do Skarbu Państwa będą zbyte w celu, o którym mowa w art. 1.

Art. 3. [Wyłączenie przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3]
1. Z wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo państwowe lub spółka podlega wyłączeniu, z mocy prawa, w przypadku postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

2. Jeżeli przedsiębiorstwa państwowe lub spółki wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3, ulegną zmianom organizacyjno-prawnym, polegającym w szczególności na ich połączeniu lub podziale, podmioty powstałe w wyniku wprowadzonych zmian podlegają przepisom ustawy.

Art. 4. [Określenie łącznych wpływów w ustawie budżetowej]
Ustawa budżetowa określa łączne wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 1.
Art. 5. [Charakter prawny oraz przeznaczenie wpływów]
Wpływy, o których mowa w art. 4, stanowią przychody budżetu państwa przeznaczone na finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych.
Art. 6. [Zgodność przepisów]
Przepisy o zbywaniu akcji za obligacje prywatyzacyjne nie naruszają przepisów ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164).
Art. 7. [Zgodność ustawy z uprawnieniami do nieodpłatnego nabywania akcji, określonymi w odrębnych przepisach]
Ustawa nie narusza uprawnień do nieodpłatnego nabywania akcji, określonych w odrębnych przepisach.
Art. 8. [Rezerwy mienia Skarbu Państwa przeznaczone na cele reprywatyzacji]
Ustawa nie narusza rezerw mienia Skarbu Państwa przeznaczonych na cele reprywatyzacji, określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ 2

Obligacje prywatyzacyjne

Art. 9. [Charakter prawny oraz zapłata obligacjami za zbywane przez Skarb Państwa akcje]

1. Obligacje prywatyzacyjne, zwane dalej „obligacjami”, są skarbowym papierem wartościowym na okaziciela, służącym do zapłaty za zbywane przez Skarb Państwa akcje na warunkach określonych w ustawie i rozporządzeniu o emisji obligacji.

2. Skarb Państwa nie może odmówić przyjęcia zapłaty obligacjami za akcje przeznaczone do zbywania za obligacje.

3. Zapłata obligacjami za akcje zbywane przez Skarb Państwa może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty emisji obligacji.

Art. 10. [Przesłanki wyemitowania obligacji]
1. Emisja obligacji może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy w danym roku budżetowym przychody budżetu państwa z wpływów, o których mowa w art. 2 ust. 1, są niższe niż kwota wydatków budżetu państwa na cele związane z finansowaniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister Finansów jest upoważniony do dokonania, w drodze rozporządzenia, określenia kwoty emisji obligacji prywatyzacyjnych lub zwiększenia kwoty emisji innych skarbowych papierów wartościowych.

Art. 11. [Delegacja]
1. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki emisji obligacji, o których mowa w art. 9, a w szczególności: wartość nominalną obligacji, łączną kwotę, na jaką są emitowane obligacje, wysokość i sposób ich oprocentowania, warunki i terminy wykupu, sposób ustalenia ceny emisyjnej oraz tryb sprzedaży obligacji. W rozporządzeniu emitent określa również spółki, których akcje będą zbywane za obligacje, sposób zapłaty obligacjami za akcje oraz termin, w którym Skarb Państwa udostępni akcje określone w rozporządzeniu.

2. Rozporządzenie o emisji obligacji może przewidywać, że zapłata za obligacje może być dokonana przez zaliczenie na poczet ceny wierzytelności posiadacza obligacji poprzednich emisji, na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

Art. 12. [Podmioty uprawnione do nabywania obligacji]
Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.
Art. 13. [Umorzenie obligacji]
1. Obligacje podlegają, z mocy prawa, umorzeniu z chwilą dokonania zapłaty za akcje zbywane przez Skarb Państwa lub z chwilą wykupu.

2. O umorzeniu obligacji, którymi dokonano zapłaty za akcje, zbywający akcje w imieniu Skarbu Państwa zawiadamia Ministra Finansów.

Art. 14. [Przedawnienie roszczenia o wykup obligacji]
Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin ich wykupu.

ROZDZIAŁ 3

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Art. 15. [Odpowiednie stosowanie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]

Do komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3-20i 31a-38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184 i Nr 98, poz. 603), zwanej dalej „ustawą o komercjalizacji”, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 16. [Ograniczenia dotyczące akcji spółek Skarbu Państwa]
Akcje spółek, o których mowa w art. 2, w tym akcje spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych znajdujących się w wykazie, nie mogą służyć celowi określonemu w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji.

ROZDZIAŁ 4

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 17. [Ustawa o urzędzie Ministra Skarbu Państwa]

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wpływy z prywatyzacji, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 1, stanowią przychody budżetu państwa.”

Art. 18. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184 i Nr 98, poz. 603) art. 56 otrzymuje brzmienie:

Art. 56. W każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji co najmniej 10% wszystkich akcji oferowanych do zbywania w trybie oferty ogłoszonej publicznie przeznacza się na cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych.”

Art. 19. [Obowiązek przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania komercjalizacji]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszej ustawy, dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych wymienionych w tych przepisach są obowiązani przekazać Ministrowi Skarbu Państwa dokumenty niezbędne do dokonania komercjalizacji.
Art. 20. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 17, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA