reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych

Art. 1. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Co najmniej 10% przychodów z prywatyzacji każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przeznacza się w budżecie państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych.

2. 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji albo wpływu uzyskanego przez budżet państwa ze sprzedaży tych akcji przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

3. 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznacza się, przez wniesienie na majątek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej.

4. 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznacza się, przez podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na restrukturyzację spółek Skarbu Państwa.

5. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zmniejszyć liczbę akcji lub wpływów uzyskanych przez budżet państwa ze zbycia akcji przeznaczonych na cele, o których mowa w ust. 2–4, oraz art. 56a ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli w roku poprzednim nie osiągnięto planowanych w budżecie państwa wpływów z prywatyzacji.

6. Do gospodarki finansowej środkami, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136)."

2) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. 1. Tworzy się rezerwę na cele uwłaszczenia, obejmującą:

1) 7% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji,

2) mienie przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi są wojewodowie,

3) będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału akcyjnego.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Lista jest sporządzona na podstawie wykazów przedstawianych przez właściwych wojewodów, z tym że wykazy te nie mogą wskazywać przedsiębiorstw państwowych, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe, upadłościowe albo likwidacyjne.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z tym że lista ta nie może wskazywać spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie papierami wartościowymi."

Art. 2. [Ustawa o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych]
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się ust. 2 i 3;

2) skreśla się art. 3;

3) skreśla się art. 15;

4) w art. 16 skreśla się wyrazy „znajdujących się w wykazie"

5) skreśla się art. 19.

Art. 3. [Wyłączenie w stosowaniu przepisów]
1. Przepisów art. 56 ust. 3 i 4 oraz art. 56a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których proces prywatyzacji rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisów art. 56a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożono wniosek o prywatyzację bezpośrednią lub ją rozpoczęto z inicjatywy organu założycielskiego.

3. Przepisów art. 56a ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spółek, których akcje przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) zostały zarezerwowane na cele reprywatyzacji,

2) są obciążone prawami osób trzecich.

Art. 4. [Sprzedaż akcji]
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do sprzedaży akcji zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z przeznaczeniem na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych, i do przekazania uzyskanych wpływów na te cele.

2. Akcje spółek, należące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do rezerw mienia Skarbu Państwa na podstawie uchwały nr 86 Rady Ministrów z dnia 4 października 1993 r. w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji (Monitor Polski Nr 52, poz. 482 i z 1994 r. Nr 33, poz. 269), przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Art. 5.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 6 maja 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama