| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984 i Nr 115, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organami uprawnionymi do zawieszania w czynnościach służbowych są przełożeni:

1) Komendant Główny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji i jego zastępcy,

b) Komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastępcy,

c) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,

d) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

2) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji oraz jego zastępcy,

b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c) w komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

3) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a) komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,

b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

4) Komendant Wyższej Szkoły Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji,

5) komendant szkoły policyjnej w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w szkole policyjnej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć komendę, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział prewencji i pododdział antyterrorystyczny, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną i ośrodek szkolenia Policji.

§ 2.
1. Zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych następuje w formie rozkazu personalnego, zwanego dalej „decyzją”.

2. Decyzja powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie organu uprawnionego do zawieszenia w czynnościach służbowych,

2) datę wydania decyzji,

3) podstawę prawną,

4) stopień policyjny, nazwisko i imię policjanta, imię ojca oraz numer identyfikacyjny,

5) nazwę i kod stanowiska służbowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji,

6) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one charakter uznaniowy,

7) czas zawieszenia,

8) termin rozliczenia się z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych,

9) uzasadnienie faktyczne i prawne zawieszenia w czynnościach służbowych,

10) pouczenie o przysługującym policjantowi środku odwoławczym,

11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego przełożonego uprawnionego do jej wydania.

3. Kopię decyzji wraz z potwierdzeniem doręczenia włącza się do akt osobowych policjanta.

§ 3.
1. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

2. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do decyzji wydanej przez Komendanta Głównego Policji,

2) Komendant Główny Policji w stosunku do decyzji wydanej przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendanta szkoły policyjnej,

3) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w stosunku do decyzji wydanej przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

§ 4.
Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania wydaje decyzję w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
§ 5.
Organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych, uchyla ją przed ukończeniem postępowania karnego w przypadku:

1) ustania przesłanek uzasadniających zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych,

2) zastosowania wobec policjanta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych na podstawie Kodeksu postępowania karnego.

§ 6.
Wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych następuje w przypadku:

1) upływu czasu zawieszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jeżeli zawieszenia nie przedłużono do czasu ukończenia postępowania karnego,

2) prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego,

3) zwolnienia policjanta ze służby,

4) śmierci policjanta.

§ 7.
Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie przebiegu służby, praw i obowiązków policjantów, zawieszania w czynnościach służbowych oraz zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49) w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »