| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób naliczania i rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich;

2) sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala się oddzielnie dla każdego budynku.
§ 3.
1. Przy ustalaniu opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uwzględnia się:

1) koszty i opłaty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, poniesione na utrzymanie danego budynku w poprzednim roku kalendarzowym;

2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy;

3) planowane nakłady finansowe na remont i bieżącą konserwację danego budynku w danym roku kalendarzowym.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oblicza się według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Om – oznacza miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;

KiO – oznacza koszty i opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

Pśw – oznacza prognozowany średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

Pn – oznacza planowane nakłady, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

Np – oznacza nakłady poniesione na remont i bieżącą konserwację danego budynku w poprzednim roku kalendarzowym;

Łpu – oznacza łączną powierzchnię użytkową wszystkich lokali położonych w danym budynku.

3. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, obliczonej dla danego budynku zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do lokali mieszkalnych:

1) położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni;

2) będących kwaterami.

§ 4.
1. Jeżeli lokal mieszkalny jest położony w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni, opłatę za używanie tego lokalu w skali rocznej ustala się jako iloczyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego określonego w ust. 1 w skali miesięcznej wynosi 1/12 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 1.

3. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego określonego w ust. 1 za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2.

4. W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach:

1) wspólnot mieszkaniowych, jeżeli ustalone przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej roczne koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

2) spółdzielni, jeżeli ustalone przez właściwy organ spółdzielni roczne wydatki, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)

– w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego są wyższe od kwoty obliczonej zgodnie z ust. 1, opłata za używanie tego lokalu w skali rocznej stanowi równowartość odpowiednio kosztów określonych w pkt 1 albo wydatków określonych w pkt 2. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
1. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą oblicza się zgodnie z § 3.

2. Średni roczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego będącego kwaterą równa się iloczynowi średniorocznego kosztu ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku oraz powierzchni użytkowej danej kwatery, według algorytmu:

Oec = Kśr x Pu

gdzie:

Oec – oznacza średni roczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania kwatery;

Kśr – oznacza średnioroczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynku;

Pu – oznacza powierzchnię użytkową kwatery.

3. Średnioroczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku oblicza się w oparciu o projekt techniczny lub audyt energetyczny budynku oraz obowiązujące normy techniczne, stosując ceny i stawki opłat taryfowych dostawców energii cieplnej.

4. Do obliczenia miesięcznego i dobowego kosztu energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego będącego kwaterą stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 i 3.

5. Suma opłat za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą w skali rocznej, o których mowa w ust. 1, oraz rocznego kosztu energii cieplnej potrzebnej do ogrzania tego lokalu, o którym mowa w ust. 2, nie może być większa niż iloczyn 4,8 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego będącego kwaterą.

§ 6.
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji ustala koszty, opłaty i nakłady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz ustala opłaty za używanie lokali mieszkalnych i średnioroczny koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących kwaterami, o których mowa w § 5 ust. 3, na okres roku, poczynając od dnia 1 kwietnia każdego roku.

2. Jeżeli faktyczna lub szacunkowa suma opłat za używanie lokali mieszkalnych w budynku jest różna od rzeczywistych kosztów poniesionych na utrzymanie tego budynku oraz jego remonty i bieżącą konserwację, dyrektor oddziału regionalnego Agencji odpowiednio zwiększa lub zmniejsza opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w kolejnym okresie. Tak ustalona opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3 % (dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 3 ust. 3) albo 4,8 % (dla kwater, o których mowa w § 5 ust. 1) wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub kwatery.

3. Zmiany wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 5 ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji może dokonać z dniem 1 kwietnia lub 1 października każdego roku. Zmiany wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni dyrektor oddziału regionalnego Agencji może dokonać z pierwszym dniem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał stosowną uchwałę właściwego organu wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni.

4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia o zmianie wysokości opłat, o której mowa w ust. 3, osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, którego zmiana dotyczy, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą zmiany opłat. Za datę zawiadomienia przyjmuje się datę pisemnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia w formie listy zbiorowej lub pisma indywidualnego przez osobę zamieszkującą w lokalu mieszkalnym.

§ 7.
1. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich, o których mowa w art. 1a pkt 13 ustawy, w skali miesięcznej określa się na podstawie:

1) poniesionych przez Agencję rzeczywistych kosztów zakupów do danego budynku energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, zwanych dalej „mediami komunalnymi”, poniesionych w roku ubiegłym;

2) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

2. Analizy kosztów i korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne dokonuje się w cyklu rocznym po rozliczeniu kosztów za poprzedni rok rozliczeniowy (obrachunkowy). Korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne można dokonać w przypadku zmiany warunków zakupów tych mediów.

3. Zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne nie określa się, jeżeli dostawa danego media komunalnego do lokalu mieszkalnego następuje na podstawie umowy zawartej przez dostawcę danego media bezpośrednio z osobą zamieszkującą w tym lokalu.

4. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich za media komunalne określa dyrektor oddziału regionalnego Agencji na okres roku, poczynając od dnia 1 kwietnia każdego roku. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, dyrektor oddziału regionalnego Agencji może dokonać korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana warunków zakupu media komunalnego.

5. Do zmiany zaliczkowej stawki opłat pośrednich za media komunalne stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 4.

§ 8.
1. Rozliczenia kosztów zakupów do danego budynku mediów komunalnych dokonuje się na poszczególne lokale zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.2)), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.3)) w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok ubiegły.

2. Sposób rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. Do rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 7 ust. 3.

4. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, w stosunku do poszczególnych lokali mieszkalnych dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji w okresach rocznych.

5. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w terminach:

1) miesiąca od dnia rozliczenia przez Agencję na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) – dla budynków zarządzanych przez Agencję;

2) miesiąca od dnia przekazania Agencji przez zarządcę budynku rozliczenia przez tego zarządcę na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy).

6. W przypadku nieprzekazania Agencji przez zarządcę budynku rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, rozliczenia dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji na podstawie kosztów zakupów mediów komunalnych w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

7. O rozliczeniu zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w ust. 5 i 6, dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, których rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) w podziale na poszczególne media komunalne. Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 4 zdanie drugie.

8. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym może zaliczyć ją na poczet przyszłych zaliczkowych opłat pośrednich albo zażądać jej zwrotu. W drugim przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji zwraca nadpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę zainteresowaną.

9. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), dyrektor oddziału regionalnego Agencji w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, określa termin i sposób jej uiszczenia.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1. [SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 stycznia 2005 r. (poz. 118)

Załącznik nr 1

SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH]

Załącznik nr 2

SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »