REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 54 poz. 278

USTAWA

z dnia 4 lutego 2011 r.

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”,”;

2) w art. 7 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu:

„3d. Pomocy wspólnotowej do owoców oraz pomocy krajowej do owoców nie przyznaje się w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 73/2009.”;

3) w art. 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określa się zmniejszenia i wykluczenia z tych płatności, jeżeli te zmniejszenia i wykluczenia wynikają z przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz”;

4) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz płatności do krów i owiec.”,

b) uchyla się ust. 3;

5) uchyla się art. 20a;

6) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 1a:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5,

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia.”;

7) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują następcy prawnemu, jeżeli:

1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu rolnika lub następcy prawnego;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile rolnik spełniał lub następca prawny spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.

2. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1a, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przysługują następcy prawnemu, który spełnia warunki do ich przyznania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, następca prawny wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

4. Następca prawny podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, następca prawny składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.”;

8) w art. 24:

a) w ust. 1a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) z poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rolnika, albo spadkodawca małżonka rolnika, albo poprzednik rolnika, o którym mowa w ust. 1a pkt 2a, nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oryginał umowy, o której mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.”;

9) w art. 24a w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) poprzednika rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub”;

10) w art. 25:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a lub art. 24c wynika obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:

a) kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 lub

b) te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) w przypadku pozostałych dokumentów – te dokumenty, w formie elektronicznej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

4b. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w formie elektronicznej, mając na względzie identyfikację rolnika oraz zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.”;

11) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. W przypadku śmierci albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej lub płatności do pomidorów do dnia poprzedzającego dzień doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przyznaje się z urzędu spadkobiercy albo następcy prawnemu, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.”;

12) w art. 27:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec rolnik, do którego decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują następcy prawnemu.”,

b) w ust. 4:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

4b. Następca prawny rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1a, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

4c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4b, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 4a

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”,

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, decyzja, o której mowa w ust. 1 i 1a, wygasa z mocy prawa.”;

13) w art. 31a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”,

c) w ust. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pobierania próbek do badań;”,

d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w rozporządzeniu nr 73/2009 w załączniku II, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli.”;

14) art. 31b otrzymuje brzmienie:

„Art. 31b. 1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na podstawie których jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy Agencji i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 31a ust. 1.”;

15) w art. 37a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.2)).”;

16) w art. 37b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, a w przypadku gdy drobna niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.”;

17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”.

Art. 2. [Ustawa o ochronie roślin]
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) w art. 68 uchyla się ust. 2.
Art. 3. [Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej]
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),”;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia Inspekcji Weterynaryjnej dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c.”.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem:

1) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) art. 7 ust. 3d, art. 22a, art. 26 oraz art. 27 ust. 1a, ust. 4 pkt 2 i 3, ust. 4a–4c, ust. 5a i 7 ustawy zmienianej w art. 1, które, w przypadku postępowań w sprawach dotyczących tych płatności lub tego wsparcia na 2010 r., stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, termin określony w art. 22a ust. 3 oraz w art. 27 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 2 miesiące od dnia jej wejścia w życie.

Art. 5. [Przepisy wykonawcze]
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA