reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb pobierania i badania próbek produktów lub próbek kontrolnych, zwanych dalej „próbkami”;

2) wzór protokołu pobrania próbki;

3) sposób zabezpieczenia oraz przechowywania próbek;

4) termin i sposób dostarczenia próbki do badań;

5) wzór protokołu przyjęcia próbki do badań;

6) wzór sprawozdania z badań oraz wzór sprawozdania z badań organoleptycznych;

7) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;

8) sposób ustalania wysokości oraz uiszczania należności pieniężnych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Pobrane próbki podlegają:

1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich plombami, pieczęciami lub innymi znakami urzędowymi lub w inny sposób, który uniemożliwia naruszenie produktu;

2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości lub cech charakterystycznych.

§ 3.
1. Podstawą do przeprowadzenia badań jest protokół pobrania próbki, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Formularz protokołu pobrania próbki jest drukiem ścisłego zarachowania.

3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium przeprowadzającemu badania.

4. Protokół stanowi pokwitowanie pobrania próbki.

5. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy o tym uczynić adnotację w protokole pobrania próbki, podając przyczynę i podstawę prawną odstąpienia od pobrania próbki kontrolnej.

§ 4.
1. Pobraną próbkę produktu dostarcza się do badań:

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości produktu lub cech charakterystycznych.

2. Termin określony w ust. 1 pkt 1 może ulec wydłużeniu, jeżeli konieczne jest wykonanie badań pobranej próbki w wyspecjalizowanym laboratorium, innym niż laboratorium Inspekcji Handlowej.

§ 5.
Wojewódzki inspektor niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności gdy produkt spełnia wymagania jakościowe i bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych lub dokumentach normalizacyjnych lub jego jakość odpowiada jakości deklarowanej przez przedsiębiorcę.
§ 6.
1. Przyjęcie próbki do badań w laboratorium kontrolno-analitycznym Inspekcji Handlowej dokumentuje osoba kierująca laboratorium lub upoważniony przez nią pracownik poprzez sporządzenie protokołu przyjęcia próbki do badań, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przyjęcie próbki do badań w innym wyspecjalizowanym laboratorium dokumentuje osoba kierująca laboratorium lub upoważniony przez nią pracownik poprzez sporządzenie protokołu przyjęcia próbki do badań.

3. Protokół przyjęcia próbki do badań w innym wyspecjalizowanym laboratorium powinien zawierać w szczególności identyfikację próbki, ocenę prawidłowości zabezpieczenia i dostarczenia próbki do badań dokonaną na podstawie:

1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki;

2) oględzin próbki dostarczonej do badań.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, dostarczającemu do badań próbki produktu, a drugi pozostawia się w aktach laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań w inny sposób niż osobiście przez pracownika Inspekcji Handlowej dokument potwierdzający dostarczenie przesyłki zastępuje pokwitowanie.

§ 7.
1. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wykonujący badania sporządza sprawozdanie z badań.

2. Laboratorium kontrolno-analityczne Inspekcji Handlowej sporządza sprawozdanie z badań według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Sprawozdanie z badań, o którym mowa w ust. 2, może zawierać dodatkowe informacje wynikające z wymagań akredytacyjnych.

4. Sprawozdanie z badań w innym wyspecjalizowanym laboratorium powinno zawierać w szczególności identyfikację próbki i zastosowanej metody badań, datę przyjęcia próbki do badań, datę wykonania badania oraz wyniki badań.

5. Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się zlecającemu przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w aktach laboratorium.

6. Zlecający przeprowadzenie badań jeden egzemplarz sprawozdania z badań przekazuje, za pokwitowaniem, kontrolowanemu, a drugi pozostawia w aktach sprawy.

§ 8.
1. Badania organoleptyczne próbki produktu przeprowadza się w toku kontroli lub w ramach badań laboratoryjnych.

2. Po przeprowadzeniu badań organoleptycznych próbki produktu w toku kontroli wykonujący badanie sporządza sprawozdanie z badań organoleptycznych. Sprawozdanie podpisuje kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego, a w razie ich nieobecności – pracownik kontrolowanego lub świadek oraz wykonujący badanie.

3. Sprawozdanie z badań organoleptycznych sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego, a drugi pozostawia się w aktach sprawy.

4. Wzór sprawozdania z badań organoleptycznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wynik badań organoleptycznych przeprowadzonych w laboratorium zamieszcza się w sprawozdaniu z badań, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.
1. Wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach kontrolno-analitycznych Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, ustala dyrektor laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji Handlowej.

2. Wysokość kosztów przeprowadzonych badań ustala się z uwzględnieniem:

1) rodzaju badanego produktu;

2) rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzania badań;

3) uzasadnionego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego przez liczbę osób i dni lub godzin;

4) uzasadnionego kosztu pracy laboratorium.

3. W przypadku przeprowadzenia badań przez inne wyspecjalizowane laboratorium kwotę stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań ustala wojewódzki inspektor zlecający badanie na podstawie faktury, kosztorysu lub innego dokumentu wystawionego przez laboratorium.

4. Kontrolowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca wysokość należności pieniężnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna, uiścić należność pieniężną na wskazany rachunek bankowy.

§ 10.
1. Wojewódzki inspektor po przeprowadzeniu badań zwraca kontrolowanemu, za pokwitowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2–4, próbkę produktu trwałego użytku lub próbkę kontrolną albo ich pozostałości.

2. Jeżeli kontrolowany odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi próbki produktu trwałego użytku albo jej pozostałości bądź zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, próbkę albo pozostałości przekazuje się, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej bądź przeznacza się je na cele szkoleniowe.

3. Próbki albo pozostałości niebezpieczne dla życia lub zdrowia po przeprowadzeniu badań podlegają, z zastrzeżeniem ust. 4, utylizacji.

4. Jeżeli próbki produktów lub ich pozostałości stanowią lub mają stanowić dowód rzeczowy w postępowaniu karnym albo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, o ich przeznaczeniu decyduje organ, który prowadzi takie postępowanie.

§ 11.
Dotychczasowe wzory protokołu pobrania próbki, sprawozdania z badań oraz sprawozdania z badań organoleptycznych mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 57, poz. 522).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 153, poz. 903.

Załącznik 1. [WZÓR - Protokół pobrania próbki]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (poz. 496)

Załącznik nr 1

WZÓR – Protokół pobrania próbki

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Protokół przyjęcia próbki do badań]

Załącznik nr 2

WZÓR – Protokół przyjęcia próbki do badań

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR - SPRAWOZDANIE Z BADAŃ]

Załącznik nr 3

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama