reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”, dotyczącej organizacji przez przedsiębiorców przedsięwzięć promocyjnych w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zwanych dalej „przedsięwzięciami promocyjnymi”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 2. [Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy]

1. Pomoc jest udzielana jako dotacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na pokrycie części kosztów przedsięwzięć promocyjnych.

2. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.

§ 3. [Warunki udzielenia pomocy]

Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie promocyjne, złoży wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z informacjami oraz oświadczeniami albo zaświadczeniami, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2));

2) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 4. [Pomoc na realizację przedsięwzięć promocyjnych]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację przedsięwzięć promocyjnych do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

2. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

§ 5. [Wniosek]

1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy wniosek lub wymagane dokumenty są niekompletne, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek lub wymagane dokumenty, które nie zostały uzupełnione, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku.

§ 6. [Ocena projektowanych przedsięwzięć promocyjnych]

Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projektowane przedsięwzięcia promocyjne, biorąc pod uwagę:

1) proeksportowy i zbiorowy charakter przedsięwzięcia promocyjnego;

2) rodzaj przedsięwzięcia promocyjnego z uwzględnieniem programu, uczestników lub współorganizatorów;

3) zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

4) zasięg przedsięwzięcia promocyjnego (krajowy, międzynarodowy);

5) budżet przedsięwzięcia promocyjnego i źródła jego finansowania;

6) niezbędność uzyskania pomocy w celu realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

7) doświadczenie organizatorów.

§ 7. [Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 8. [Podstawa udzielenia pomocy]

1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia promocyjnego.

§ 9. [Termin złożenia wniosku]

1. Wymogu zachowania terminów, o których mowa w § 3 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2014 r.

2. Termin złożenia wniosku upływa w roku 2021 z dniem 31 maja.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1544, z późn. zm.3)).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2014 r. poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1264, z 2011 r. Nr 67, poz. 351 oraz z 2014 r. poz. 526.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1569)

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama