Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 19 grudnia 2014 r.

o rybołówstwie morskim1), 2)

Tekst pierwotny

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:

1) nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego;

2) racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza;

3) nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

2. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami tych obszarów;

2) armatorów oraz kapitanów statków rybackich o obcej przynależności, wykonujących rybołówstwo komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej;

3) kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie;

4) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

a) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego,

b) wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne,

c) prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,

d) wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo.

Art. 2. [Definicje]

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dzień połowowy – okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;

2) historyczna baza połowowa – udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego:

a) wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich lub

b) wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich

– danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;

3) indywidualna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;

4) instytut badawczy – instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3));

5) instytut naukowy – instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.4));

6) licencja – licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;

7) ogólna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:

a) przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,

b) określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze;

8) organizmy morskie – ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie;

9) połowy ukierunkowane – połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;

10) ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego – wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego uprzednio wycofanego z wykonywania tego rybołówstwa bez zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;

11) przeładunek – przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009;

12) rozporządzenie nr 2930/86 – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214);

13) rozporządzenie nr 26/2004 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);

14) rozporządzenie nr 812/2004 – rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);

15) rozporządzenie nr 708/2007 – rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);

16) rozporządzenie nr 1005/2008 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);

17) rozporządzenie nr 1224/2009 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);

18) rozporządzenie nr 404/2011 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);

19) rozporządzenie nr 1380/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.);

20) rybołówstwo komercyjne – połów organizmów morskich w celach zarobkowych;

21) rybołówstwo morskie – rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007;

22) rybołówstwo rekreacyjne – połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych;

23) specjalne zezwolenie połowowe – przyznawane armatorowi statku rybackiego upoważnienie do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009;

24) uznana organizacja klasyfikacyjna – uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.5));

25) uznana organizacja producentów – organizację producentów, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w trybie przepisów o rynku rybnym;

26) wspólna kwota połowowa – kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie;

27) wyładunek – wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009;

28) zbiorcza kwota połowowa – przyznawaną uznanej organizacji producentów kwotę połowową określonego gatunku organizmów morskich, utworzoną z sumy indywidualnych kwot połowowych przyznanych armatorom zrzeszonym w tej organizacji;

29) zdolność połowowa – zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia nr 1380/2013.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej – należy przez to rozumieć odpowiednio obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę ekonomiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014).

Art. 3. [Delegacja]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego, mając na względzie zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych.

Art. 4. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

W sprawach dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art. 5. [Zakazy]

Zabrania się:

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;

2) używania przy prowadzeniu połowów organizmów morskich materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

3) wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby:

a) powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub

b) utrudniały prowadzenie połowów organizmów morskich.

Art. 6. [Narzędzia połowowe]

1. Zabrania się naruszania narzędzi połowowych stanowiących własność osoby trzeciej, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.

2. Narzędzia połowowe używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oznakowuje się oznaką rybacką statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.

3. Oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje armator statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.

4. Narzędzia połowowe wydane lub wystawione na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, które nie są oznakowane, uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.

5. Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi.

6. Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w ust. 4, nadające się do spożycia okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 oraz z 2015 r. poz. 87 i 211).

7. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

DZIAŁ II

Rybołówstwo komercyjne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 7. [Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego]

Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu morskiego.

Art. 8. [Wymagania dotyczące armatora statku rybackiego]

1. Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej „statkiem rybackim”, na który:

1) została wydana licencja;

2) zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.

2. Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.

Art. 9. [Segmenty floty obejmujące statki rybackie używane do prowadzenia rybołówstwa komercyjnego]

1. Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:

1) na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;

2) na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 – o długości całkowitej do 12,00 m;

3) na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

2. Zdolność połowowa statków rybackich w segmencie floty, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – nie może wynieść więcej niż 16 797,41 GT i 64 043,59 kW;

2) pkt 2 – nie może wynieść więcej niż 950,07 GT i 7964,7 kW;

3) pkt 3 – nie może wynieść więcej niż 21 526 GT i 22 441 kW.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra wykaz określający:

1) sumę zdolności połowowej statków rybackich, na które zostały wydane licencje w poszczególnych segmentach floty;

2) sumę niewykorzystanej zdolności połowowej statków rybackich w poszczególnych segmentach floty.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.

Art. 10. [Uszczegółowienie warunków wykonywania rybołówstwa]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego,

e) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,

f) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

– mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.

Art. 11. [Uszczegółowienie warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego]

Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu opinii instytutu badawczego lub instytutu naukowego, prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego, lub szkoły wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego oraz organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określi, w drodze zarządzenia, stanowiącego akt prawa miejscowego, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

2) obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub

3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na określonym obszarze,

c) sposób prowadzenia połowów,

d) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych.

Art. 12. [Zakazy dotyczące rybołówstwa komercyjnego]

Zabrania się:

1) prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:

a) którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,

b) dla którego został wprowadzony zakaz połowów;

2) wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

a) narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,

b) organizmów morskich:

– które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,

– które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,

– gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,

c) na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

d) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,

e) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,

f) bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;

3) podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

a) wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,

b) wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych.

Rozdział 2

Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka

Art. 13. [Rejestr statków rybackich]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej „rejestrem”, i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.

2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.

3. Rejestr zawiera:

1) dane określone w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004;

2) poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;

3) numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;

4) określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;

5) określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;

6) określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;

7) określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.

4. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.

5. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.

Art. 14. [Wpis statku do rejestru]

1. W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.

2. Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.

3. Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;

2) oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;

3) numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, zwany dalej „numerem CFR”, jeżeli został nadany;

4) dane określone w wierszach 1, 7, 8, 11, 13–25, 27, 28, 32–35, 37 i 38 w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004;

5) określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;

6) określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;

7) informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru;

8) informację, czy na statku jest zamontowane urządzenie do satelitarnego monitorowania ruchu statków rybackich.

4. W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje ten numer w sposób określony w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004.

5. Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:

a) certyfikat zgodności statku rybackiego albo

b) kartę bezpieczeństwa „Ł” albo

c) kartę bezpieczeństwa, oraz

d) certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;

2) dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:

a) międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz

b) certyfikat okrętowy albo dokument rejestracyjny statku, oraz

c) decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;

3) dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:

a) świadectwo klasy albo

b) tymczasowe świadectwo klasy, albo

c) świadectwo klasy łodzi, albo

d) tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo

e) orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

– oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4) pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198);

5) dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2930/86, o ile właściciel statku taki posiada, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.

6. Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

8. Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Art. 15. [Odmowa wpisu statku do rejestru]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli:

1) wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku lub

2) właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, lub

3) wpis spowodowałby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty, do którego miałby zostać wpisany ten statek, lub

4) właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej „pomocą publiczną”, lub

5) właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub

6) właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub

7) statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.

Art. 16. [Zmiany wpisu w rejestrze]

1. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:

1) na wniosek właściciela statku rybackiego albo

2) z urzędu, w przypadku:

a) gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,

b) gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna,

c) upływu okresu zawieszenia licencji.

2. Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

1) zaistnienia danej okoliczności lub

2) wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.

Art. 17. [Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze]

1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego – okoliczności uzasadniające wycofanie.

2. Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których dotyczy zmiana, lub

2) dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub

3) dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 – w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Art. 18. [Odmowa zmiany wpisu w rejestrze]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy:

1) zmiana wpisu dotyczy:

a) zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego – jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,

b) ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:

– właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,

– właściciel statku złożył wniosek o ponowne wprowadzenie tego statku do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku rybackiego, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,

– statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,

c) wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej – jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej,

d) narzędzi połowowych ciągnionych – w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej;

2) przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW;

3) przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m;

4) zmiana ta spowodowałaby przekroczenie zdolności połowowej w danym segmencie floty, do którego miałby zostać wpisany ten statek.

Art. 19. [Uznanie statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

1) na wniosek właściciela statku albo

2) z urzędu, jeżeli:

a) upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,

b) statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,

c) statek rybacki utracił polską przynależność.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 20. [Oznaka rybacka]

1. Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne, powinien być oznakowany oznaką rybacką.

2. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku nadaje, na wniosek właściciela tego statku, oznakę rybacką poprzez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich, wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.

4. Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.

5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.

Art. 21. [Wykreślenie oznaki ze spisu oznak rybackich]

Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, który nadał oznakę rybacką, wykreśla ją ze spisu oznak rybackich:

1) na wniosek właściciela statku rybackiego albo

2) z urzędu, w przypadku gdy:

a) statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego albo

b) po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze.

Rozdział 3

Zdolność połowowa

Art. 22. [Indywidualna zdolność połowowa]

1. Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.

2. Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:

1) zdolności połowowej statku rybackiego lub

2) zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, lub

3) zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:

a) zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo

b) zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia a zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub

4) zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub

5) zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku rybackiego.

Art. 23. [Dodatkowa zdolność połowowa]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:

1) o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,

2) o której mowa w art. 29 ust. 2,

3) o której mowa w art. 32

– zwanej dalej „dodatkową zdolnością połowową”.

2. Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi statku rybackiego, na jego wniosek:

1) nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:

a) dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,

b) wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 5;

2) jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3) na cele związane z poprawą:

a) bezpieczeństwa statku rybackiego lub

b) warunków pracy na statku rybackim, lub

c) higieny lub jakości produktów rybołówstwa

– jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji tych celów.

3. Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku rybackiego;

2) numer CFR;

3) oznakę rybacką statku rybackiego;

4) wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;

5) informację o planowanym przeznaczeniu dodatkowej zdolności połowowej na cel określony w ust. 2 pkt 3;

6) informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;

7) oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 24. [Wysokość dodatkowej zdolności połowowej]

1. Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:

1) 60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego – w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m;

2) 10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego – w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.

2. W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego.

Art. 25. [Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT.

4. Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.

Art. 26. [Następstwo prawne lub następca prawny w sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej]

1. W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

2. Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

3. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z oryginałem.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego wstąpienie do toczącego się postępowania.

Art. 27. [Termin na modernizację albo wymianę statku rybackiego]

1. Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:

1) zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji przedsięwzięcia;

2) prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonaną modernizację.

3. Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

4. Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku rybackiego.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.

Art. 28. [Odmowa przyznania dodatkowej zdolności połowowej]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;

2) w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego:

a) dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku,

b) wprowadził ten statek do wykonywania rybołówstwa komercyjnego z wykorzystaniem zdolności połowowej pochodzącej z więcej niż jednego statku rybackiego;

3) wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.

Art. 29. [Zakazy wynikające ze zmiany wpisu dotyczącego wydania decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej]

1. W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:

1) zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;

2) wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;

3) prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych – w przypadku statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 24 ust. 2.

2. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.

Art. 30. [Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej]

1. Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.

2. Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

2) oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność połowowa;

3) wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:

1) podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest właścicielem statku rybackiego – pozostawia wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;

2) właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania – odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Art. 31. [Dysponowanie indywidualną zdolnością połowową]

Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność połowową:

1) statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo

2) pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

– w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie, stała się ostateczna.

Art. 32. [Cofnięcie prawa do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:

1) z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:

a) gdy upłynęło 5 lat od dnia dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze potwierdzającej:

– wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo

– zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,

b) gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1, nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej zdolności połowowej stała się ostateczna;

2) na wniosek właściciela statku rybackiego.

Rozdział 4

Licencja połowowa

Art. 33. [Licencja]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:

1) na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;

2) jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.

Art. 34. [Wniosek o wydanie licencji]

1. Wniosek o wydanie licencji zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;

2) numer CFR;

3) oznakę rybacką statku rybackiego;

4) wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego wskazanego we wniosku albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.

4. W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia poświadczona przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.

Art. 35. [Odmowa wydania licencji]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania licencji w przypadku:

1) gdy statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru;

2) gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;

3) gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

4) odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.

Art. 36. [Zawieszenie licencji]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.

2. Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.

Art. 37. [Cofnięcie licencji]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję w przypadku:

1) o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;

2) gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;

3) odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;

4) wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.

2. Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia połowowego.

Art. 38. [Duplikat dokumentu licencji]

1. Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty albo zniszczenia dokumentu licencji, zawiadamia właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego o utracie tego dokumentu albo o jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność.

2. Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:

1) dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo

2) zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.

3. Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.

5. Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.

Art. 39. [Wzór licencji]

1. Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.

2. Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Rozdział 5

Specjalne zezwolenie połowowe

Art. 40. [Specjalne zezwolenie połowowe]

1. Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.

2. W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który jest wydana licencja.

Art. 41. [Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego]

1. Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:

1) minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

a) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,

b) na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

– jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;

2) okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego – w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.

2. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego.

3. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

4. Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;

2) numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;

3) oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;

4) określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;

5) wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych – jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;

6) obszar prowadzenia połowów;

7) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;

8) okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe – w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2.

6. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o wydanie licencji na ten statek.

7. Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

8. W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.

9. Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego.

Art. 42. [Wzór specjalnego zezwolenia połowowego]

1. Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1–4 i 6–8, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.

2. Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 43. [Zawieszenie specjalnego pozwolenia połowowego]

1. Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze decyzji, w przypadku:

1) stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione – na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub

2) gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym – na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub

3) gdy zawieszona została licencja – na okres jej zawieszenia.

2. Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w przypadku:

1) wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;

2) wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;

3) gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana.

3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Kwoty połowowe

Art. 44. [Właściwość ministra w sprawach dotyczących kwot połowowych]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach dokonywania podziału:

1) ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

a) przepisów Unii Europejskiej lub

b) umów lub porozumień międzynarodowych, lub

2) ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej – w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, określa, jaka część tych kwot lub dni będzie podlegać podziałowi przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek ten występuje jako przyłów – część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.

Art. 45. [Pomniejszenia przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych]

Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, kwoty te pomniejsza się o:

1) wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105 rozporządzenia nr 1224/2009;

2) kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego – jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej badanego gatunku organizmu morskiego.

Art. 46. [Podział kwot połowowych]

Podziału:

1) ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:

a) art. 44 ust. 1, dokonuje się na:

– indywidualne kwoty połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie lub

– wspólne kwoty połowowe – bez podziału na poszczególne statki rybackie, lub

– zbiorcze kwoty połowowe – na statki rybackie armatorów zrzeszonych w danej uznanej organizacji producentów,

b) art. 44 ust. 2, dokonuje się na:

– indywidualne kwoty połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie lub

– wspólne kwoty połowowe – bez podziału na poszczególne statki rybackie, lub

– zbiorcze kwoty połowowe – na statki rybackie armatorów zrzeszonych, w danej uznanej organizacji producentów;

2) dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki rybackie;

3) dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe – z podziałem na poszczególne statki rybackie.

Art. 47. [Delegacja dotycząca podziału kwot połowowych]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;

2) szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1;

3) wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) określa, jakie części ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału właściwym miejscowo okręgowym inspektorom rybołówstwa morskiego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;

2) może określić wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:

1) wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub

2) historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub

3) długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub

4) obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub

5) zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2930/86, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub

6) kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 2.

Art. 48. [Delegacja dotycząca ogólnej kwoty połowowej organizmów morskich]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, ogólną kwotę połowową organizmów morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok kalendarzowy, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku.

Art. 49. [Zarządzenia okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego]

1. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, określi, w drodze zarządzenia stanowiącego akt prawa miejscowego, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, szczegółowy sposób podziału:

1) kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2;

2) dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 56 ust. 1;

3) ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 – ustalonych zgodnie z tym przepisem.

2. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, wydając zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz racjonalnej i zrównoważonej eksploatacji tych zasobów, a także:

1) wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub

2) historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub

3) długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub

4) zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2930/86, przy użyciu których prowadzi się połowy.

Art. 50. [Sposoby podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych]

1. Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:

1) którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach połowowych, oraz

2) którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku organizmów morskich.

2. W przypadku:

1) ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą albo

2) ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które nie były poławiane

– podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli wniosek o jej przyznanie – w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej, indywidualnej albo zbiorczej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.

Art. 51. [Pomniejszenie indywidualnej kwoty połowowej]

1. Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze:

1) odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;

2) rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;

3) przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego armatora;

4) przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;

5) przekazania kwoty połowowej w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

Art. 52. [Rezygnacja z całości albo części indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych]

1. Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.

2. Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

3. W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.

4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 53. [Przekazanie innemu armatorowi całości lub części indywidualnej kwoty połowowej lub ilości dni połowowych]

1. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub ilość dni połowowych może być przekazywana w całości lub w części innemu armatorowi na jego statek rybacki lub na inny statek rybacki tego samego armatora.

2. Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2, mogą być przekazywane na rzecz armatorów, którym przyznano na dany obszar:

1) indywidualne kwoty połowowe na ten sam gatunek organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie, lub

2) dni połowowe, w których będą prowadzone połowy tego samego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.

3. Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych:

1) na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora lub

2) na wspólny wniosek armatorów – w przypadku przekazywania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych na statek rybacki innego armatora.

4. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatorów statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

2) oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;

3) określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;

4) wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub ilość dni połowowych, których dotyczy przekazanie.

5. Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

6. Organ odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania, jeżeli:

1) nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 2;

2) wyczerpana jest ogólna kwota połowowa lub dni połowowe danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.

Art. 54. [Wymiana kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej „wymianą międzynarodową”.

2. Wymiany międzynarodowej dokonuje się z urzędu lub na wniosek uznanej organizacji producentów.

3. Wymiana międzynarodowa może zostać dokonana na wniosek uznanej organizacji producentów, jeżeli przedmiotem przekazania są:

1) indywidualne kwoty połowowe armatorów będących członkami tej organizacji lub

2) zbiorcza kwota połowowa przyznana tej organizacji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę i adres siedziby uznanej organizacji producentów;

2) wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami rybackimi tych statków, których indywidualne kwoty połowowe podlegają przekazaniu;

3) wskazanie armatorów statków rybackich o polskiej przynależności wraz z oznakami rybackimi tych statków, którym mają zostać przyznane kwoty połowowe uzyskane w wyniku przekazania;

4) określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.

5. Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.

Art. 55. [Informacje ogłaszane przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej dwa razy w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3, pozostałych w wyniku:

1) wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub

3) podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub

4) pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub

5) rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub

6) wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;

2) oznakę rybacką statku rybackiego;

3) określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.

3. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

4. O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:

1) nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;

2) nie przekazał w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową, całości albo części indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich do odłowienia innemu armatorowi na zasadach określonych w art. 53.

5. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.

6. Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego zezwolenia połowowego.

Art. 56. [Informacje ogłaszane przez właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego]

1. Właściwy miejscowo okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej inspektoratu obsługującego tego inspektora, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, pozostałych w wyniku:

1) wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub

3) rezygnacji, o której mowa w art. 52.

2. Do przyznania dodatkowych kwot połowowych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, przepisy art. 55 ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

Art. 57. [Terminy dotyczące zakazów połowów]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:

1) wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,

2) wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich

– ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:

1) połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich – w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich – w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Zakaz:

1) połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;

2) wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.

4. W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.

5. Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.

Art. 58. [Rybołówstwo komercyjne w ramach uznanej organizacji producentów]

Członkowie uznanej organizacji producentów mogą wykonywać rybołówstwo komercyjne w danym roku kalendarzowym w ramach zbiorczej kwoty połowowej.

Art. 59. [Zbiorcza kwota połowowa]

1. W celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej armatorzy statków rybackich przekazują indywidualne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich określone w specjalnych zezwoleniach połowowych albo ich części, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, uznanej organizacji producentów, której są członkami.

2. Uznana organizacja producentów, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, może przekazać zbiorczą kwotę połowową, w całości albo w części:

1) do odłowienia armatorom statków rybackich zrzeszonym w tej organizacji lub

2) innej uznanej organizacji producentów, której przyznano zbiorczą kwotę połowową.

3. Liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na danym obszarze, nie może być większa niż liczba statków rybackich, których armatorzy przekazali swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich.

Art. 60. [Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy, w drodze decyzji, zbiorczą kwotę połowową na danym obszarze, jeżeli:

1) do dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego uznana organizacja producentów złożyła wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej;

2) suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich jest nie mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich w danym roku na danym obszarze;

3) liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na dany obszar, nie przekroczy liczby statków rybackich, których armatorzy przekazali swoje indywidualne kwoty połowowe.

2. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres uznanej organizacji producentów;

2) określenie gatunku organizmów morskich, który będzie celem połowów na danym obszarze w ramach zbiorczej kwoty połowowej.

3. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

4. Do wniosku o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej uznana organizacja producentów dołącza:

1) listę armatorów statków rybackich, którym w ramach zbiorczej kwoty połowowej mają zostać zmienione specjalne zezwolenia połowowe w wyniku przekazania przez:

a) armatora statku rybackiego tej organizacji indywidualnych kwot połowowych, wraz z określeniem ich wielkości lub

b) uznaną organizację producentów kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich wraz z określeniem ich wielkości

– oraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków;

2) kopie umów zawartych przez armatorów statków rybackich z uznaną organizacją producentów, które określają wielkość:

a) indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie podlegała przekazaniu przez armatora uznanej organizacji producentów lub

b) kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, jaka będzie podlegała przekazaniu przez uznaną organizację producentów armatorowi do odłowienia w ramach przyznawanej zbiorczej kwoty połowowej.

5. Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 1 pkt 1 pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 61. [Ostateczność decyzji a skutki prawne umów]

Umowy określające wielkość:

1) przekazywanej przez armatora indywidualnej kwoty połowowej uznanej organizacji producentów wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w sprawie zmiany specjalnego zezwolenia połowowego stała się ostateczna;

2) przekazywanych przez uznaną organizację producentów kwot połowowych poszczególnym armatorom wywołują skutki prawne od dnia, w którym decyzja w sprawie zmiany decyzji o utworzeniu zbiorczej kwoty połowowej stała się ostateczna.

Art. 62. [Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej]

1. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej określa w szczególności:

1) wielkość zbiorczej kwoty połowowej przyznanej uznanej organizacji producentów;

2) wskazanie okresu, na jaki przyznano uprawnienie do połowów organizmów morskich w ramach zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze;

3) armatorów statków rybackich uprawnionych do połowów organizmów morskich w ramach zbiorczej kwoty połowowej wraz ze wskazaniem oznak rybackich tych statków.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przy wydawaniu decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej oraz zmianie specjalnego zezwolenia połowowego uwzględnia stopień wykorzystania indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie, na dzień wydania tej decyzji wynikający z elektronicznego systemu raportowania połowów prowadzonego przez działające w ramach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiące ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwane dalej „CMR”.

Art. 63. [Zmiana zbiorczej kwoty połowowej utworzonej dla uznanej organizacji producentów]

1. Zbiorcza kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich utworzona dla uznanej organizacji producentów może zostać zmieniona, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli:

1) armator statku rybackiego przekaże na rzecz tej organizacji całość albo część indywidualnej kwoty połowowej określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym tego gatunku organizmów morskich;

2) inna uznana organizacja producentów przekaże tej organizacji całość albo część zbiorczej kwoty połowowej tego gatunku organizmów morskich.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepis art. 61 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 64. [Sposób zmiany zbiorczej kwoty połowowej utworzonej dla uznanej organizacji producentów]

1. Zmiana zbiorczej kwoty połowowej, o której mowa w art. 63 ust. 1, następuje w drodze zmiany decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji producentów, na:

1) wniosek tej organizacji – w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1;

2) wspólny wniosek uznanych organizacji producentów – w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2.

2. Zbiorcze kwoty połowowe uzyskane w wyniku przekazania są przyznawane wyłącznie na statki rybackie armatorów będących członkami uznanych organizacji producentów biorących udział w przekazaniu.

3. Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem przekazania, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w uznanej organizacji producentów wskazanych przez tę organizację, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych tych armatorów.

4. Do postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 60 ust. 2–5 i art. 62 stosuje się odpowiednio.

Art. 65. [Odmowa zmiany decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji producentów]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia zmiany decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej dla uznanej organizacji producentów, jeżeli:

1) ogólna kwota połowowa albo zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie, została wyczerpana;

2) zbiorcza kwota połowowa, której dotyczy przekazanie, na dzień złożenia wniosku jest mniejsza niż kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich wnioskowana do przekazania;

3) liczba statków rybackich, na które zostanie przekazana zbiorcza kwota połowowa na danym obszarze, przekroczy liczbę statków rybackich, których armatorzy przekazali tej organizacji swoje indywidualne kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich;

4) suma przekazywanych przez armatorów indywidualnych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich jest mniejsza niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich w danym roku kalendarzowym na danym obszarze.

Art. 66. [Przekroczenie zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze]

1. W przypadku przekroczenia zbiorczej kwoty połowowej na danym obszarze, minister właściwy do spraw rybołówstwa dokona w kolejnym roku kalendarzowym odliczenia od indywidualnych kwot połowowych armatorów, którzy przekazali kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej – w częściach równych, proporcjonalnie do wielkości przekroczenia.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o całkowitym wykorzystaniu zbiorczej kwoty połowowej przyznanej określonej uznanej organizacji producentów.

Art. 67. [Kwoty połowowe nie wliczane do historycznej bazy połowowej armatora]

Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odławiane przez armatorów w ramach zbiorczej kwoty połowowej, w przypadku gdy armatorzy ci nie przekazali indywidualnych kwot połowowych w celu utworzenia zbiorczej kwoty połowowej, nie są wliczane do historycznej bazy połowowej danego armatora, uwzględnianej przy podziale ogólnych kwot połowowych.

Rozdział 7

Zbieranie danych połowowych

Art. 68. [Dziennik połowowy]

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 404/2011.

Art. 69. [Dziennik połowowy w postaci papierowej]

1. Dziennik połowowy w postaci papierowej wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku.

2. Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na, wskazany przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku, rachunek bankowy inspektoratu obsługującego tego inspektora.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „wynagrodzeniem”.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika połowowego.

5. Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do CMR:

1) za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku – w przypadku zakończenia rejsu w porcie macierzystym tego statku;

2) za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu zakończenia rejsu – w przypadku zakończenia rejsu w porcie niebędącym portem macierzystym tego statku.

7. W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się do CMR.

8. W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.

10. Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie do godziny 2400.

11. Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b–e rozporządzenia nr 404/2011.

12. Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu raportowania połowów.

13. W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu jego naprawy albo wymiany.

14. Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 70. [Miesięczny raport połowowy]

1. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania miesięcznego raportu połowowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.

3. Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:

1) oznakę rybacką statku rybackiego;

2) nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;

4) ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;

5) obszar połowów;

6) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;

7) czas trwania połowów;

8) datę i godzinę wyładunków.

4. Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.

5. Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.

Art. 71. [Współczynniki przeliczeniowe wpisywane do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego]

1. Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w załącznikach XIII–XV do rozporządzenia nr 404/2011.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.

Art. 72. [Deklaracja przeładunkowa oraz wyładunkowa]

1. Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym w tych przepisach okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu dla portu zakończenia rejsu.

2. W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo wyładunkowej okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 1, drogą radiową lub elektroniczną.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.

4. W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.

5. Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.

Art. 73. [Instytucje realizujące poszczególne programy w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa]

1. Realizację:

1) programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „programem krajowym”, oraz

2) programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w rozporządzeniu nr 812/2004

– minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

3. Instytut wskazany zgodnie z ust. 2 pełni rolę korespondenta krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.

4. Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Art. 74. [Obserwator]

1. Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego obserwatora wyznaczonego przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, jeżeli obecność obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.

2. Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.

3. Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z armatorem tego statku.

4. Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.

5. Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności, instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.

6. W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.

7. Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.

Rozdział 8

System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Art. 75. [Właściwość rzeczowa okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego]

Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na:

1) wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:

a) o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz

b) znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej „statkiem NNN”;

2) zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;

3) wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;

4) wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.

Art. 76. [Wykaz portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.

Art. 77. [Odmowa udzielenia zgody na wejście do portu statku NNN]

1. Kapitan portu informuje niezwłocznie okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku, lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku rybackiego lub wymianę załogi:

1) statkom NNN o polskiej przynależności – jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty tego statku;

2) statkom NNN innym niż statki NNN, o których mowa w pkt 1;

3) statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej – jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.

4. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.

Art. 78. [Statek NNN oraz statek o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej]

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza weterynarii i organy celne, właściwe ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.

2. W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji organom celnym właściwym ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem celnym.

4. Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przekazuje informację o tym do organu celnego właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.

Rozdział 9

Poważne naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Art. 79. [Punkty za poważne naruszenia]

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej „punktami za poważne naruszenia”.

2. Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.

3. W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan statku rybackiego, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przyznaje, w drodze decyzji, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.

4. Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.

5. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.

6. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, w części dotyczącej przyznania punktów za poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego będzie dokonywał oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter.

Art. 80. [Rejestr naruszeń przepisów WPR]

1. Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej „rejestrem naruszeń”.

2. Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw rybołówstwa.

3. Rejestr naruszeń zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;

2) numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;

3) rodzaj naruszenia przepisów WPR;

4) liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;

5) wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.

4. Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.

5. Na wniosek:

1) właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;

2) kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.

Art. 81. [Punkty przyznawane kapitanowi za co najmniej dwa poważne naruszenia]

W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń przepisów WPR, liczba punktów za poważne naruszenia łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.

Art. 82. [Konsekwencje dla kapitana statku rybackiego uzależnione od liczby punktów]

1. W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:

1) liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;

2) liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.

3. Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.

Art. 83. [Wykreślenie punktów z rejestru naruszeń]

1. W przypadku gdy w okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie dokona kolejnego poważnego naruszenia przepisów WPR, z rejestru naruszeń wykreśla się wszystkie punkty przyznane temu kapitanowi za poważne naruszenia.

2. W przypadku wykreślenia z rejestru naruszeń określonej liczby punktów za poważne naruszenia przyznanych na statek rybacki armatorowi tego statku albo jego kapitanowi, z tego rejestru wykreśla się równocześnie tę samą liczbę punktów za te same poważne naruszenia odpowiednio armatorowi i kapitanowi tego statku.

DZIAŁ III

Rybołówstwo niekomercyjne

Rozdział 1

Połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia

Art. 84. [Pozwolenie na połowy]

1. Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek:

1) instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego;

2) uczelni albo szkoły ponadgimnazjalnej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) placówek kształcenia praktycznego albo ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac;

3) przewidywany obszar połowów;

4) określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;

5) planowaną wielkość połowów;

6) przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;

7) oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3–7.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na ochronę żywych zasobów morza.

7. Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3.

Art. 85. [Okazanie pozwolenia]

W czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, jest obowiązany do okazania tego pozwolenia na żądanie inspektora rybołówstwa morskiego podczas przeprowadzania przez niego czynności kontrolnych.

Art. 86. [Wyniki i wnioski połowów przeprowadzonych w ramach badań naukowych]

Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa pisemne wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych połowów.

Art. 87. [Cofnięcie pozwolenia]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku prowadzenia połowów niezgodnie z pozwoleniem, o którym mowa w art. 84 ust. 1, lub z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 88. [Odmowa wydania kolejnego pozwolenia]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania kolejnego pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku gdy:

1) wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 86, albo przedstawił je po terminie lub

2) wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie.

2. Kolejne pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku odmowy jego wydania z przyczyn wymienionych w ust. 1 może zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy wydania kolejnego pozwolenia stała się ostateczna.

Art. 89. [Wprowadzenie do obrotu organizmów morskich z połowów w celach naukowych]

1. Zabrania się wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z połowów prowadzonych na podstawie pozwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2.

2. Organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli:

1) zostały złowione w ramach kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego, wyodrębnionej z ogólnej kwoty połowowej zgodnie z art. 45 pkt 2, na prowadzenie połowów w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego;

2) zostaną przekazane nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2

Rybołówstwo rekreacyjne

Art. 90. [Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego]

1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:

1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:

a) organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo

b) armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;

2) dowodu uiszczonej opłaty – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 – na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.

2. W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:

1) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.

3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:

1) wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.

Art. 91. [Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego]

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;

3) wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

4) nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego – oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;

5) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

6) wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;

7) w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

2. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.

4. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 92. [Opłata uprawniająca do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego]

1. Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.

2. Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Art. 93. [Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego]

Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

2) okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

3) rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

4) wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;

5) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

6) nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.

Art. 94. [Raport z połowów rekreacyjnych]

1. Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:

1) ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;

2) datę i obszar prowadzenia połowów;

3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.

2. Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.

3. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego w przypadku:

1) organizatora zawodów sportowych – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;

2) armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne – nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.

Art. 95. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

2) okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:

a) 1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,

b) 1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,

c) 1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Art. 96. [Zakazy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego]

Zabrania się:

1) używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

2) połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

3) wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 3

Chów, hodowla organizmów morskich, zarybianie, wprowadzanie i przenoszenie organizmów morskich

Art. 97. [Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania]

1. Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:

1) w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich – miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek;

2) w przypadku zezwolenia na zarybianie:

a) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,

b) rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich – jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.6)), o ile jest wymagana.

4. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz zezwolenie na zarybianie zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody;

2) cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 98. [Zarybianie]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, który:

1) prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;

2) posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.

4. W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:

1) zakres powierzonych zadań;

2) sposób i termin realizacji powierzonych zadań;

3) warunki rozwiązania umowy.

5. W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania tego zarybiania.

Art. 99. [Zezwolenie na wprowadzenie lub przenoszenie organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo]

1. Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 lub 7 rozporządzenia nr 708/2007, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;

3) określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy, powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:

1) gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów;

2) miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.

6. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.

8. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 98 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;

2) cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli działalność nim objęta jest realizowana niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich.

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.

12. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.

13. Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 12, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ IV

Organy administracji rybołówstwa morskiego

Art. 100. [Organy administracji rybołówstwa morskiego]

Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1) minister właściwy do spraw rybołówstwa;

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego – jako organy administracji niezespolonej.

Art. 101. [Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego]

1. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego podlegają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.

2. Okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody.

3. Zastępców okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i właściwość miejscową okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, mając na względzie zapewnienie efektywności działania tych organów.

Art. 102. [Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego]

1. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

2. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego tworzy i znosi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na względzie siedziby i właściwość miejscową okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz zapewnienie efektywności działania organów administracji rybołówstwa morskiego.

3. Organizację okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 103. [Rozstrzyganie spraw w trybie postępowania administracyjnego]

1. W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Art. 104. [Obszar działania organów administracji rybołówstwa morskiego]

1. Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej strefie ekonomicznej.

2. Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach wykonywania zadań poza obszarami, o których mowa w ust. 1, określonych ustawami, umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wykonywania rybołówstwa morskiego, wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa oraz rynków rybnych.

Art. 105. [Zakres obowiązków ministra właściwego do spraw rybołówstwa]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności połowowej statków rybackich za pomocą satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;

2) zbiera, gromadzi i przetwarza dane w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

3) realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące:

a) przypadkowych połowów waleni, określone w rozporządzeniu nr 812/2004,

b) programu krajowego, w tym przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1380/2013;

4) umożliwia przekazywanie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez stronę internetową urzędu obsługującego tego ministra;

5) pełni funkcję organu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009;

6) za pośrednictwem CMR:

a) przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 17 i art. 18 rozporządzenia nr 1224/2009,

b) przyjmuje uprzednie zgłoszenia, o których mowa w art. 17 rozporządzenia nr 1098/2007,

c) wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadomienia o wejściu do portu statku rybackiego i wyładunku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

d) realizuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009,

e) monitoruje i dokonuje kontroli danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia nr 404/2011;

7) zatwierdza świadectwa połowowe, w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;

8) wyznacza obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 93 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;

9) przekazuje informacje, o których mowa w art. 34 rozporządzenia nr 1224/2009.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia świadectwa połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku niezgodności danych zawartych w tym świadectwie z danymi zawartymi w elektronicznym systemie raportowania połowów.

Art. 106. [Przepisy porządkowe]

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą wydawać przepisy porządkowe, zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania.

2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, ustanawia się w formie zarządzenia porządkowego.

3. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia.

4. W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zarządzenia porządkowego może ono być publikowane, w drodze obwieszczeń, w miejscach jego obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Dzień takiego opublikowania zarządzenia porządkowego jest dniem jego ogłoszenia.

5. Zarządzenie porządkowe podaje się również do wiadomości we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

6. Zarządzenia porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów kary grzywny wymierzane na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 107. [Zakres obowiązków okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego]

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego, w tym:

a) wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008,

b) w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1005/2008;

2) dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu kontroli;

3) nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego;

4) przyznaje punkty za poważne naruszenia;

5) poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011;

6) poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;

7) wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:

a) przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, i przekazywania jej ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

b) weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009

– za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat.

3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przy realizacji swoich zadań współdziałają z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Służby Celnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.

Art. 108. [Wykonywanie czynności kontrolnych i inspekcyjnych]

1. Czynności kontrolne i inspekcje podejmowane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej.

2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest obowiązany nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki służbowej, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.

Art. 109. [Uprawnienia inspektora rybołówstwa morskiego]

1. W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:

1) wejścia na pokład statku rybackiego oraz statku, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo rekreacyjne, kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego;

2) sprawdzania, czy rybołówstwo morskie jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi i porozumieniami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

3) kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;

4) kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa;

5) kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na lądzie;

6) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

7) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy – do zatrzymania:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,

b) organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia;

8) żądania skierowania statku rybackiego do najbliższego portu;

9) żądania zaprzestania połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w tym wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.

2. Jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać statek rybacki o polskiej przynależności, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.

Art. 110. [Zatrzymanie i doprowadzenie statku rybackiego do portu]

1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o obcej przynależności znajdujący się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej przynależności do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inspektor rybołówstwa morskiego zawiadamia okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę informację właściwemu organowi państwa bandery tego statku.

Art. 111. [Obowiązki dokonującego połowu organizmów morskich w czasie czynności kontrolnych]

1. Dokonujący połowu organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, na wezwanie inspektora rybołówstwa morskiego, umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udzielić niezbędnych wyjaśnień;

2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty;

3) umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i posiadanych narzędzi połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych w trakcie badań próbek i wykonanych analiz;

4) umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;

5) umożliwić korzystanie ze środków łączności;

6) udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi rybołówstwa morskiego pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim.

3. Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić prowadzenie połowów.

Art. 112. [Kontrola statku rybackiego o polskiej przynależności poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Inspektor rybołówstwa morskiego może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej przynależności, poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej, w celu stwierdzenia, czy na tym statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie morskim, a także postanowienia umów międzynarodowych i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Kapitan statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zapewnić inspektorowi rybołówstwa morskiego niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie.

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Art. 113. [Protokół]

1. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor rybołówstwa morskiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) datę jego sporządzenia;

2) imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;

3) dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;

4) oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką tego statku;

5) opis czynności kontrolnych;

6) stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor rybołówstwa morskiego oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego podmiotu.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.

4. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.

5. W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia protokół.

6. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.

7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.

Art. 114. [Wyłączenie stosowania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej]

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.7)) dotyczące kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli połowów i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego działu.

DZIAŁ V

Kary pieniężne

Art. 115. [Kara za niszczenie tarliska, ikry lub narybku]

Kto niszczy tarliska, ikrę lub narybek, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Art. 116. [Kara za używanie materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko]

Kto podczas wykonywania rybołówstwa morskiego używa materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie, podlega karze pieniężnej w wysokości 7000 zł.

Art. 117. [Kara za niedopełnienie obowiązku oznakowania narzędzi połowowych]

Armator statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku oznakowania narzędzi połowowych oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł.

Art. 118. [Naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność]

Kto narusza, stanowiące cudzą własność, narzędzia połowowe, w sytuacji gdy nie jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi lub potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Art. 119. [Naruszenie terytorium przez statek rybacki wykonujący rybołówstwo komercyjne]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim:

1) o polskiej przynależności, będąc armatorem, którego siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł;

2) o obcej przynależności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, w przypadku statku o długości całkowitej:

a) nie większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,

b) większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Art. 120. [Wyładowywanie na ląd, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transportowanie lub przeładowywanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów]

Kto wyładowuje na ląd, wprowadza do obrotu, magazynuje, transportuje lub przeładowuje organizmy morskie złowione z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia.

Art. 121. [Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego statkiem nie wpisanym do rejestru]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim, który nie jest wpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Art. 122. [Nie dopełnienie obowiązków przez właściciela statku]

1. Właściciel statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku:

1) oznakowania statku rybackiego oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;

2) wynikającego z art. 16 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 stała się ostateczna, właściciel statku rybackiego ponownie nie dopełnił tego obowiązku, podlega on karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Art. 123. [Zmiana, zakrycie, przysłonienie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej statku rybackiego]

Kto zmienia, zakrywa, przysłania, zamazuje lub zaciera oznakę rybacką statku rybackiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Art. 124. [Naruszenia dotyczące rybołówstwa komercyjnego]

Kto:

1) prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów komercyjnych bez:

a) wydanej na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,

b) wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;

2) wykonuje rybołówstwo komercyjne:

a) bez posiadania na statku rybackim dokumentu licencji wydanej na ten statek rybacki albo jej duplikatu, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł,

b) w przypadku gdy licencja lub specjalne zezwolenie połowowe wydane na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, zostały zawieszone, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,

c) na podstawie podrobionej lub przerobionej licencji albo specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;

3) wykonując rybołówstwo komercyjne:

a) nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia,

b) dokonuje przeładunku organizmów morskich na morzu wbrew zakazowi określonemu w art. 20 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,

c) wydaje lub wystawia narzędzia połowowe w taki sposób lub w takim miejscu, że powodują uszkodzenia innych narzędzi połowowych albo utrudniają połów, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Art. 125. [Naruszenie przepisów WPR oraz przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne z naruszeniem przepisów WPR, przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlega w przypadku:

1) armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

a) równej albo większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia,

b) mniejszej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia;

2) kapitana statku rybackiego o długości całkowitej:

a) równej albo większej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia,

b) mniejszej niż 10 m – karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

Art. 126. [Poważne naruszenia przepisów WPR]

1. Kto dopuścił się poważnego naruszenia przepisów WPR, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości pięciokrotności wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.

2. Kto w okresie 5 kolejnych lat dopuścił się co najmniej dwukrotnie poważnego naruszenia przepisów WPR, o których mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy dniu przed dniem, w którym popełniono naruszenie.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów WPR nie mniejszą niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.

Art. 127. [Naruszenia dotyczące pozwolenia oraz narzędzi połowowych przy rybołówstwie komercyjnym]

1. Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:

1) bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,

2) bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,

3) niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2,

4) z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.

2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Art. 128. [Naruszenie przepisów związanych z połowem w celach badań naukowych]

1. Kto z naruszeniem przepisów ustawy:

1) prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego,

2) prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,

3) wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub przenosi na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

2. Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z połowów prowadzonych w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 89 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Art. 129. [Delegacja]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 120, art. 124 pkt 3 lit. a, art. 125, art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju dokonanych naruszeń, ich społecznej szkodliwości, wpływu na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego oraz w zależności od osiągniętych korzyści finansowych wynikających z danego naruszenia lub od wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku tego naruszenia.

Art. 130. [Kary]

1. Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, wymierzają, w drodze decyzji, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, z tym że kary określone w art. 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa.

2. Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 131. [Wymierzanie kary pieniężnej]

1. Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

3. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej albo uwzględnienia skargi na decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej przez organ, który wydał decyzję, albo przez sąd administracyjny, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana decyzja lub orzeczenie o zwrocie tej kary stały się ostateczne.

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.8)).

DZIAŁ VI

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 132. [Ustawa o ochronie przyrody]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.9)) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1–2h nie stosuje się do organizmów morskich, na których prowadzenie chowu, hodowli, zarybiania, wprowadzania lub przenoszenia, wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo na podstawie odpowiednio art. 97 albo art. 99 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222).”.

Art. 133. [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej]

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222);”;

2) w art. 84a uchyla się pkt 3.

Art. 134. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, 1741 i 1863) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) ust. 30 i 31 otrzymują brzmienie:

 

30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

200 zł

 

 

31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

100 zł

 

 

b) po ust. 52 dodaje się ust. 52a–52c w brzmieniu:

 

52a. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej

500 zł

 

 

52b. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej

200 zł

 

 

52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej

45 zł

 

 

2) w części III:

a) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

 

21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:

 

 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

298 zł

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

593 zł

 

b) ust. 22 i 23 otrzymują brzmienie:

 

22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:

1) na okres jednego miesiąca:

 

 

a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu

500 zł

b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku

300 zł

2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku

3000 zł

 

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

 

 

1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego

15 zł

2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich

419 zł

3) prowadzenie zarybiania

15 zł

4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewystępującego miejscowo

400 zł

 

c) po ust. 23 dodaje się ust. 23a i 23b w brzmieniu:

 

23a. Specjalne zezwolenie połowowe

100 zł

 

 

23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego

50 zł

 

 

Art. 135. [Ustawa o bezpieczeństwie morskim]

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) statku rybackim – należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 );”;

2) w art. 72 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Lista osób, które podlegają zakazowi wykonywania funkcji kapitana statku rybackiego, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania tej funkcji. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko osoby podlegającej zakazowi, numer, datę wystawienia i ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz wskazuje się termin, do którego obowiązuje ten zakaz.”.

Rozdział 2

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 136. [Używanie statków rybackich do rybołówstwa komercyjnego]

Statki rybackie przy użyciu których, przed dniem wejścia w życie ustawy, wykonywane było rybołówstwo morskie:

1) o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach;

2) o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach.

Art. 137. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo

2) zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

– stosuje się przepis art. 31, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 143.

4. Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.

Art. 138. [Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych]

1. Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

2. Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane przed dniem jej wejścia w życie, oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Art. 139. [Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych]

1. Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.

2. Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

3. Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

4. Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Art. 140. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 101 ust. 4 i art. 108 ust. 3.

Art. 141. [Akty prawa miejscowego]

Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony – przez okres w nich określony.

Art. 142. [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa związany z ustawą]

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:

1) 2015 r. – 32 100 tys. zł;

2) 2016 r. – 30 000 tys. zł;

3) 2017 r. – 30 100 tys. zł;

4) 2018 r. – 31 000 tys. zł;

5) 2019 r. – 31 700 tys. zł;

6) 2020 r. – 36 500 tys. zł;

7) 2021 r. – 33 500 tys. zł;

8) 2022 r. – 34 500 tys. zł;

9) 2023 r. – 35 300 tys. zł;

10) 2024 r. – 36 200 tys. zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów – przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Art. 143. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592).

Art. 144. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającego parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);

3) rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);

4) rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);

5) rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.);

6) rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.);

7) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);

8) rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);

9) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);

10) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2014 r. poz. 1198.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852, z 2014 r. poz. 609 i 768 oraz z 2015 r. poz. 222.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138, 1146 i 1885.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

Dziennik Ustaw