| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) obszary uznawane za obszary proekologiczne;

2) warunki wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych, w tym:

a) warunki uznawania gospodarstw za znajdujące się w bliskiej odległości,

b) wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 639/2014”.

§ 2. [Obszary proekologiczne]

Obszary, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a, c, d oraz f–j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, uznaje się za obszary proekologiczne, z zastrzeżeniem § 3–9.

§ 3. [Grunty ugorowane]

W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane, na których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna.

§ 4. [Elementy krajobrazu uznane za obszary proekologiczne]

W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się elementy krajobrazu:

1) objęte zakazem niszczenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344) lub

2) o których mowa w art. 45 ust. 4 lit. a–g rozporządzenia nr 639/2014, z tym że w przypadku elementów krajobrazu, o których mowa w art. 45 ust. 4 lit. f tego rozporządzenia, do powierzchni tych elementów wlicza się pas z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m.

§ 5. [Obszary, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1307/2013 uznane za obszary proekologiczne]

1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się:

1) strefy buforowe spełniające wymagania:

a) w zakresie odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określone na podstawie przepisów w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, oraz

b) o których mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, lub

2) inne strefy ustanowione zgodnie z art. 45 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014 o szerokości nie mniejszej niż 1 metr i nie większej niż 10 metrów, do których powierzchni dopuszcza się wliczenie wzdłuż cieku wodnego pasa z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, na których jest prowadzony wypas lub koszenie, uznaje się za obszary proekologiczne, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 45 ust. 5 zdanie ostatnie rozporządzenia nr 639/2014.

§ 6. [Pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu]

1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu o szerokości nie mniejszej niż 1 metr i nie większej niż 10 metrów, na których:

1) nie jest prowadzona produkcja rolna albo

2) jest prowadzona produkcja rolna.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się prowadzenie wypasu lub koszenia, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 45 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 639/2014.

§ 7. [Zagajniki o krótkiej rotacji]

W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się zagajniki o krótkiej rotacji:

1) które zostały utworzone przez uprawę gatunków drzew z rodzaju wierzba, brzoza albo topola czarna lub jej krzyżówki oraz

2) na których nie stosuje się środków ochrony roślin, a stosowanie nawozów mineralnych jest dopuszczone w dawkach nieprzekraczających:

a) 20 kg/ha N, 20 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O – w roku założenia plantacji oraz

b) 80 kg/ha N, 30 kg/ha P2O5 i 80 kg/ha K2O – w roku następującym po zbiorze roślin.

§ 8. [Obszary, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013 uznane za obszary proekologiczne]

1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się obszary, które zostały utworzone przez:

1) wsiewki trawy w uprawę główną albo

2) wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup:

a) zboża,

b) oleiste,

c) pastewne,

d) bobowate drobnonasienne,

e) bobowate grubonasienne,

f) miododajne

– z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

2. Za obszary proekologiczne uznaje się obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli:

1) rolnik nie ubiega się o przyznanie do tych obszarów:

a) płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu 8. Ochrona gleb i wód, wariantu 8.2 międzyplon ozimy lub 8.3 międzyplon ścierniskowy na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

b) płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), jeżeli w danym roku na tych obszarach rolnik jest obowiązany uprawiać międzyplony w celu realizacji tego zobowiązania;

2) mieszanka:

a) jest wysiewana w terminie:

– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywana co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo

– od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywana co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego,

b) nie jest utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

§ 9. [Obszary utworzone z wykorzystaniem gatunków roślin bobowatych]

W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się obszary utworzone z wykorzystaniem gatunków roślin bobowatych drobnonasiennych lub bobowatych grubonasiennych, uprawianych w plonie głównym, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. [Wspólna realizacja praktyki utrzymania obszarów proekologicznych]

Praktykę utrzymania obszarów proekologicznych mogą realizować wspólnie rolnicy, których 80% powierzchni gospodarstwa każdego z tych rolników znajduje się w obszarze o promieniu wynoszącym maksymalnie 15 km, przy czym promień ten wyznacza się od środka:

1) wspólnego obszaru proekologicznego albo

2) siedziby gospodarstwa jednego z rolników realizujących wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych.

§ 11. [Umowa wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych]

1. Rolnicy realizujący wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych, zwaną dalej „wspólną praktyką”, zawierają pisemną umowę, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014.

2. W umowie określa się:

1) imiona i nazwiska rolników realizujących wspólną praktykę oraz ich numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) imiona i nazwiska rolników, którzy są zobowiązani do utworzenia wspólnego obszaru proekologicznego, oraz ich numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) nazwę obszaru lub obszarów proekologicznych tworzących wspólny obszar proekologiczny;

4) numery działek ewidencyjnych, na których jest położony wspólny obszar proekologiczny;

5) całkowitą powierzchnię wspólnego obszaru proekologicznego;

6) powierzchnię i procent wspólnego obszaru proekologicznego wykorzystywane do wypełnienia zobowiązania w zakresie realizacji wspólnej praktyki;

7) zobowiązania wynikające dla poszczególnych rolników realizujących wspólną praktykę;

8) wspólny obszar proekologiczny albo siedzibę gospodarstwa, od którego będzie wyznaczany promień, o których mowa w § 10;

9) warunki dotyczące rozliczeń finansowych oraz kar administracyjnych, o których mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014.

3. Do umowy dołącza się materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na którym został wskazany obszar o promieniu wyznaczonym zgodnie z § 10.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1. [WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN BOBOWATYCH DROBNONASIENNYCH I BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH, UPRAWIANYCH W PLONIE GŁÓWNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 marca 2015 r. (poz. 354)

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN BOBOWATYCH DROBNONASIENNYCH I BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH, UPRAWIANYCH W PLONIE GŁÓWNYM

1) bób (Vicia faba major L.);

2) bobik (Vicia faba minor L.);

3) ciecierzyca (Cicer);

4) esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);

5) fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.);

6) fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.);

7) groch siewny (Pisum sativum L. (partim));

8) groch siewny cukrowy (Pisum sativum L. (partim));

9) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);

10) koniczyna biała (Trifolium repens L.);

11) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);

12) koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);

13) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);

14) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);

15) lędźwian (Lathyrus L.);

16) łubin biały (Lupinus albus L.);

17) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

18) łubin żółty (Lupinus luteus L.);

19) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);

20) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);

21) lucerna siewna (Medicago sativa L.);

22) nostrzyk biały (Melilotus albus);

23) peluszka (Pisum arvense L.);

24) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);

25) soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.);

26) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »