REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1138

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz źródeł spalania paliw, o których mowa w art. 146c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej „źródłami”, wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) maksymalne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOX) lub pyłu dla źródeł, zwane dalej „maksymalnymi emisjami substancji” – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

4) warunki uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji;

5) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji.

§ 2. [Wykaz źródeł spalania paliw]

Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Maksymalne emisje substancji]

Maksymalne emisje substancji – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania tych maksymalnych emisji substancji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł]

Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Sprawdzanie dotrzymywania maksymalnych emisji substancji]

Dotrzymywanie maksymalnych emisji substancji sprawdza się za okres roku w latach 2016–2019 i za okres pierwszego półrocza 2020 r., zwanych dalej „okresami rozliczeniowymi”.

§ 6. [Uznanie za dotrzymaną maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym]

1. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną, jeżeli emisja substancji ze źródła w tym okresie nie przekracza wielkości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli łączna emisja tej substancji ze wszystkich źródeł w tym okresie nie przekracza wielkości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za dotrzymaną mimo niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku źródła wchodzącego w skład źródeł:

1) należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.4)), lub

2) eksploatowanych przez tego samego prowadzącego instalację, lub

3) eksploatowanych na terenie tego samego zakładu

– jeżeli w terminie 6 miesięcy po upływie tego okresu prowadzący instalację przekaże organowi właściwemu do wydania pozwolenia informację o wielkości emisji substancji potwierdzającą, że suma emisji substancji obliczona dla tych źródeł nie przekracza odpowiedniej sumy maksymalnych emisji tej substancji określonych dla tych źródeł w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł]

Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł w okresie rozliczeniowym jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska – w terminie 5 miesięcy po upływie danego okresu rozliczeniowego.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933 i 1045.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4 i 978.

Załącznik 1. [WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2015 r. (poz. 1138)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

Lp.

Nazwa źródła

Całkowita nominalna moc cieplna

źródła na dzień

31 grudnia 2010 r. [MW]

Rodzaj paliwa stosowanego w źródle do dnia 31 grudnia 2010 r.

1

2

4

5

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4115,2

węgiel kamienny

2

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10)

2697,4

węgiel kamienny

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)

297,8

węgiel kamienny

4

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)

272,1

węgiel kamienny, biomasa

5

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K1)

589

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

6

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K5, K6, K8)

1767

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

7

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7)

2356

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

8

TAURON Ciepło Sp. z o.o.2) Zakład Wytwarzania Katowice (K1)

378

węgiel kamienny, biomasa, inne paliwa stałe

9

TAURON Ciepło Sp. z o.o.2) Zakład Wytwarzania Tychy (K1, K5)

283

węgiel kamienny

10

TAMEH Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

1170

węgiel kamienny, paliwa gazowe

11

TAMEH Sp. z o.o.3) Zakład Wytwarzania Nowa (K6)

438

węgiel kamienny, paliwa gazowe

12

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)

724

węgiel kamienny

13

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

2056

węgiel kamienny, biomasa

14

PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*1/2, KfA, K9, K10, K11, K12)

1334

węgiel kamienny, biomasa

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.4) (1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2)

1 199,7

węgiel kamienny, biomasa, paliwa ciekłe

16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)

850

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

17

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

372

węgiel kamienny

18

Veolia Energia Łódź S.A.5) Elektrociepłownia EC-3 (K1, K2, K3, K6, K9)

761,0

węgiel kamienny

19

Veolia Energia Łódź S.A.5) Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6)

852,0

węgiel kamienny, biomasa

20

Veolia Energia Łódź S.A.5) Elektrociepłownia EC-4 (K7)

339,0

węgiel kamienny, biomasa

21

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K1, KW-3)

352,1

węgiel kamienny, biomasa

22

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-5)

860,5

węgiel kamienny, biomasa

23

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
(K1, K2, K3, K4, K5, K6)

3594

węgiel brunatny, biomasa

24

Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4)

358

węgiel kamienny, biomasa

25

Elektrownia Skawina S.A. (K5, K6, K8, K9, K10, K11)

1018

węgiel kamienny, biomasa

26

CIECH Soda Polska S.A.6) Zakład Inowrocław (K1, K2, K3, K4)

394,45

węgiel kamienny

27

CIECH Soda Polska S.A.6) Zakład Janikowo (K1, K2, K3)

211,76

węgiel kamienny

28

CIECH Soda Polska S.A.6) Zakład Janikowo (K4, K5)

217,98

węgiel kamienny

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – Elektrownia Ostrołęka B (K1, K2, K3)

1 668,3

węgiel kamienny, biomasa

30

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.7) (K5, K6, K7)

340,00

węgiel kamienny, biomasa

31

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska - (K1, K5)

234,00

węgiel kamienny, biomasa

32

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska - (K4, K6)

261,00

węgiel kamienny

33

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska - (K7, K9, K10)

540,00

węgiel kamienny, biomasa

34

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia - (K5, K6, K7)

520,20

węgiel kamienny, biomasa

35

Elana Energetyka Sp. z o.o. EC1 - (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

184,40

węgiel kamienny

36

FENICE Poland Sp. z o. o. Ciepłownia FENICE w Tychach – (K1, K2, K3, K4)

168,89

węgiel kamienny

37

Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)

67,73

węgiel kamienny, biomasa

38

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana – (K1, K2, K3, K4, K5)

207,00

węgiel kamienny

39

Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)

193,95

węgiel kamienny, biomasa

40

PEC Gliwice Sp. z o.o. Ciepłownia Gliwice – (K1, K2, K3)

293,70

węgiel kamienny

41

SFW Energia Sp. z o.o. ZC Gliwice – (K2, K3, K4)

86,10

węgiel kamienny

42

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – (K2, K3)

68,94

węgiel kamienny, biomasa

43

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – EC Czarnków – (K1, K2, K3)

90,08

węgiel kamienny, biomasa

44

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. EC 2 – (K1, K2)

360,00

węgiel kamienny

45

ZE PAK S.A. – Elektrownia Pątnów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

3 624,00

węgiel brunatny, biomasa

46

ZE PAK SA – Elektrownia Konin – (K85, K86, K111, K112)

686,00

węgiel brunatny, biomasa

47

ORLEN Południe S.A.8) (K1, K2, K3)

119,1

węgiel kamienny, paliwa ciekłe

48

Fabryka Papieru Myszków Sp. z o. o. (K1, K2, K3)

99,48

węgiel kamienny, biomasa

 

Objaśnienia:

1) Dawniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Dawniej Tauron Ciepło SA.

3) Dawniej Tauron Ciepło S.A.

4) Dawniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

5) Dawniej Dalkia Łódź SA.

6) Dawniej Soda Polska Ciech S.A.

7) Dawniej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

8) Dawniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

Załącznik 2. [MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI – ROCZNE DLA LAT 2016-2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ DZIAŁANIA, KTÓRE PROWADZĄCY INSTALACJĘ MA ZREALIZOWAĆ W CELU NIEPRZEKRACZANIA TYCH MAKSYMALNYCH EMISJI SUBSTANCJI

Lp.

Nazwa źródła

Maksymalne emisje substancji [Mg]

Działania

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

I półrocze 2020 r.

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

SO2

NOX

PYŁ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice (Bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

9942,40

-

1242,8

8285,33

-

994,23

6628,27

-

745,67

4971,20

-

497,10

2485,60

-

248,55

2)

2

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.1) – Elektrownia Kozienice) (Bloki nr 9,10)

5084,60

-

635,60

4237,17

-

508,47

3389,73

-

381,33

2542,30

-

254,20

1271,15

-

127,10

2017 r. – wymiana elektrofiltra dla bloku nr 9, modernizacja instalacji DeSOX I
2018 r. – modernizacja instalacji DeSOX
III

3

Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.1) Elektrociepłownia Białystok (K6, K7)

1570,30

779,50

129,90

1155,13

606,27

97,43

739,97

433,03

64,97

324,80

259,80

32,50

162,40

129,90

16,25

2017 r. – zakończenie budowy instalacji
DeSOX dla K7
2016 – 2020 – działania operacyjne

4

Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.1) – Elektrociepłownia Białystok (K5, K8)

2074,47

949,00

158,12

1511,43

741,48

118,26

948,37

533,96

78,40

385,33

326,44

38,54

192,67

163,22

19,27

2017 r. – zakończenie budowy instalacji
DeSOX dla K8
2018 r. – modernizacja elektrofiltra dla K8
2016 – 2020 – działania operacyjne

5

EDF Polska S.A.
Oddział w Rybniku
(K1)

1629,83

-

203,73

1358,20

-

162,98

1086,55

-

122,24

814,92

-

81,49

407,46

-

40,75

2016 r. – zakończenie budowy nowej instalacji DeSOX;

6

EDF Polska S.A.
Oddział w Rybniku
(K5, K6, K8)

4575,54

-

571,94

3812,96

-

457,56

3050,36

-

343,17

2287,76

-

228,77

1143,89

-

114,38

2016 r. – zakończenie budowy nowej instalacji DeSOX

7

EDF Polska S.A.
Oddział w Rybniku
(K2, K3, K4, K7)

6603,11

-

825,39

5502,59

-

660,31

4402,06

-

495,23

3301,55

-

330,15

1650,77

-

165,08

2016 – 2020 – działania operacyjne

8

TAURON Ciepło
Sp. z o.o.3) Zakład
Wytwarzania
Katowice (K1)

2735,01

1847,98

307,99

2028,67

1437,31

225,86

1322,32

1026,65

143,73

615,99

615,99

61,60

307,99

307,99

30,80

2016 – 2020 – optymalizacja procesu spalania

9

TAURON Ciepło
Sp. z o.o.3) Zakład
Wytwarzania Tychy
(K1, K5)

1901,77

899,89

149,98

1392,83

699,91

112,49

883,89

499,94

74,99

374,95

299,96

37,50

187,48

149,98

18,75

2017 r. – zakończenie modernizacji
elektrofiltra dla K5
2018 – 2020 – działania operacyjne

10

TAMEH Spółka z o.o.4) Zakład Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5)

4095,11

1357,23

192,58

3184,83

1357,23

161,82

2274,55

1357,23

131,07

1364,28

1357,23

100,33

682,13

678,61

50,15

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

11

TAMEH Spółka z o.o.4) Zakład Wytwarzania Nowa (K6)

357,85

233,71

30,07

272,18

196,54

22,63

186,53

159,36

15,20

100,88

122,19

7,77

50,44

61,10

3,89

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

12

PGNiG TERMIKA
SA EC Siekierki (K1, K2, K3, K4)

1484,98

742,49

185,62

1237,48

742,49

148,50

989,99

742,49

111,37

742,49

742,49

74,25

371,24

371,24

37,12

2016 r. – modernizacja kotła K1 w celu przystosowania do spalania biomasy
2018 r. – uruchomienie zmodernizowanej instalacji DeSOX, DeNOX i filtra workowego dla K2
2016 – 2020 – działania operacyjne

13

PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15, K16)

3724,60

1862,30

465,57

3103,83

1862,30

372,46

2483,07

1862,30

279,35

1862,30

1862,30

186,23

931,15

931,15

93,11

2016 r. – rozbudowa istniejącej instalacji DeSOX
2017 r. – uruchomienie instalacji DeNOX dla K16, uruchomienie palników low-NOX dla K5, K6, K7
2018 r. – uruchomienie instalacji DeNOX dla K5, K6 i K7
2016 – 2020 – działania operacyjne

14

PGNiG TERMIKA
SA EC Żerań
(KfB*1/2, KfA, K9, K10, K11, K12)

1362,79

681,4

170,35

1135,66

681,40

136,28

908,53

681,40

102,21

681,40

681,40

68,14

340,70

340,70

34,07

2016 r. – oddanie do eksploatacji filtrów workowych oraz zmodernizowanej instalacji
DeSOX dla KfA i KfB
2017 – 2020 – działania operacyjne

15

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.5) (1K1,1K2, 2K, 3K,KW-1,KW-2)

2484,2

-

310,52

2070,17

-

248,42

1656,14

-

186,31

1242,11

-

124,21

621,05

-

62,1

2019 r. – zmiana paliwa w jednym kotle KW

2020 r. – zmiana paliwa w drugim kotle KW

16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (K1, K2, K3, K4, K5)

-

-

243,05

-

-

194,44

-

-

145,83

-

-

97,22

-

-

48,61

2018 – 2019 – działania operacyjne

17

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7)

1087,45

715,43

119,24

804,46

556,45

87,44

521,47

397,46

55,64

238,48

238,48

23,85

119,24

119,24

11,92

2016 – 2020 – działania operacyjne

18

Veolia Energia Łódź S.A.6) Elektrociepłownia EC-3 (K1, K2, K3, K6, K9)

1451,34

-

181,42

1209,45

-

145,13

967,56

-

108,85

725,67

-

72,57

362,84

-

36,28

2017 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2016 – 2020 – działania operacyjne

19

Veolia Energia Łódź S.A.6) Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6)

937,94

468,96

117,25

781,61

468,96

93,80

625,29

468,96

70,35

468,96

468,96

46,90

234,48

234,48

23,45

2017 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K2
2016 – 2020 - działania operacyjne

20

Veolia Energia Łódź S.A.6) Elektrociepłownia
EC-4 (K7)

1846,64

1061,29

176,89

1349,02

825,45

129,71

851,39

589,61

82,55

353,76

353,76

35,37

176,89

176,89

17,69

2)

21

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K1, KW-3)

903,77

546,64

91,11

663,25

425,16

66,81

422,73

303,69

42,52

182,21

182,21

18,22

91,11

91,11

9,11

2016 r. – zakończenie budowy instalacji
DeSOX i DeNOX dla K1
2016 – 2020 – działania operacyjne

22

KOGENERACJA SA Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-5)

1840,50

920,24

230,06

1533,74

920,24

184,05

1226,99

920,24

138,03

920,24

920,24

92,03

460,13

460,13

46,01

2016 r. – zakończenie budowy instalacji
DeSOX i DeNOX dla K2 i K3
2016 – 2020 – działania operacyjne

23

PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11283,79

-

1410,48

9403,16

-

1128,38

7522,53

-

846,28

5641,90

-

564,19

2820,95

-

282,10

2016 r. – zakończenie budowy instalacji

DeSOX dla K4, K5 i K6

2017 – 2019 r. – działania operacyjne

24

Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4)

1983,96

1229,72

204,96

1459,27

956,45

150,30

934,59

683,18

95,65

409,91

409,91

41,00

204,96

204,96

20,50

2016 – 2020 – spalanie paliwa o odpowiednio niskiej zawartości siarki,
optymalizacja procesu spalania,
działania operacyjne

25

Elektrownia Skawina S.A.
(K5, K6, K8, K9, K10, K11)

2403,45

1201,72

300,43

2002,88

1201,72

240,34

1602,30

1201,72

180,26

1201,72

1201,72

120,18

600,87

600,87

60,08

2016 – 2019 – optymalizacja procesu spalania
2020 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX
2016 – 2020 – działania operacyjne

26

CIECH Soda Polska S.A.7) Zakład Inowrocław (K1, K2, K3, K4)

2119,00

1546,36

257,73

1584,48

1202,72

189,00

1049,97

859,09

120,27

515,45

515,45

51,55

257,73

257,73

25,77

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

27

CIECH Soda Polska S.A.7) Zakład Janikowo (K1, K2, K3)

2929,6

1131,86

188,64

2110,27

880,33

141,48

1290,94

628,81

94,32

471,61

377,29

47,16

235,8

188,64

23,58

2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

28

CIECH Soda Polska S.A.7)
Zakład Janikowo (K4, K5)

2379,4

934,27

155,71

1716,03

726,65

116,78

1052,65

519,04

77,86

389,28

311,42

38,93

194,64

155,71

19,46

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

29

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA – Elektrownia Ostrołęka B (K1, K2, K3)

3562,45

-

445,31

2968,71

-

356,25

2374,97

-

267,19

1781,23

-

178,12

890,61

-

89,06

2016 r. – modernizacja elektrofiltra
BI.3
2017 r. – modernizacja elektrofiltra
BI.1
2016 – 2020 – działania operacyjne

30

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.8) – (K5, K6, K7)

2300,73

1327,34

221,23

1681,30

1032,38

162,16

1061,87

737,41

103,11

442,45

442,45

44,04

221,23

221,23

22,03

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K5, K6, K7 i instalacji DeNOX dla K7
2017 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K5, K6

31

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska – (K1, K5)

1947,71

798,24

133,04

1408,99

621,20

99,75

870,28

444,16

66,45

331,56

267,12

33,16

165,79

133,57

16,58

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX dla K1
2016 – 2020 – działania operacyjne

32

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska – (K4, K6)

84,72

37,49

6,25

73,14

34,37

4,69

61,56

31,24

3,12

49,98

28,12

1,56

24,99

14,06

0,78

2016 – 2020 – działania operacyjne

33

EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdańska – (K7, K9, K10)

1382,96

691,48

172,78

1152,47

691,48

138,23

921,97

691,48

103,70

691,48

691,48

69,15

345,74

345,74

34,58

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

34

EDF Wybrzeże SA
Elektrociepłownia Gdynia – (K5, K6, K7)

1170,96

-

146,15

975,8

-

116,95

780,64

-

87,75

585,48

-

58,55

292,75

-

29,28

2016 r. – zakończenie budowy instalacji
DeSOX dla K6 i K7
2017 r. – zakończenie budowy instalacji
DeNOX dla K6 i K7
2016 – 2020 – działania operacyjne

35

Elana Energetyka Sp. z o.o. EC1 – (K1, K2, K3, K4, K5, K6)

1065,92

384,72

64,12

764,05

299,23

48,09

462,17

213,73

32,06

160,30

128,24

16,03

80,15

64,12

8,02

2019 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin, zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

36

FENICE Poland
Sp. z o. o. Ciepłownia FENICE
w Tychach – (K1, K2, K3, K4)

552,70

192,30

32,10

395,17

149,57

24,07

237,63

106,83

16,03

80,10

64,10

8,00

40,05

32,05

4,00

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K1 i K2
2017 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji DeSOX dla K3, zakończenie budowy instalacji DeNoX dla K2
2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K1 i K3, wyłączenie z eksploatacji K4 albo modernizacja instalacji odpylania spalin i zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX dla K4

37

Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2)

506,71

152,01

25,34

370,06

126,68

19,42

233,40

101,34

13,52

96,75

76,00

7,60

48,37

38,01

3,80

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2020 r. – optymalizacja procesu spalania

38

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepłownia Rejtana – (K1, K2, K3, K4, K5)

988,8

377,40

62,90

711,60

293,53

47,17

434,40

209,67

31,43

157,20

125,80

15,70

78,60

62,90

7,85

2018 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX i DeNOX

39

Elektrociepłownia PCC Rokita SA (K1, K2, K8)

752,99

278,16

46,37

540,62

216,35

34,77

328,25

154,54

23,18

115,89

92,73

11,59

57,95

46,37

5,79

2016 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin dla K8
2017 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin dla K1 i K2; zakończenie budowy instalacji DeNOX i modernizacja instalacji DeSOX

40

PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia
Gliwice – (K1, K2, K3)

893,65

437,63

72,94

656,55

340,38

54,70

419,45

243,13

36,47

182,35

145,88

18,23

91,18

72,94

9,12

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K3
2017 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX, zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K1
2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K2

41

SFW Energia Sp. z o.o.
ZC Gliwice – K2, K3, K4

461,87

138,56

23,09

338,70

115,47

17,70

215,54

92,37

12,32

92,37

69,28

6,93

46,19

34,64

3,47

2017 r. – modernizacja instalacji odpylania spalin
2018 r. – modernizacja/budowa instalacji DeSOX
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

42

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – (K2, K3)

570,68

171,20

28,54

418,35

142,67

21,88

266,03

114,14

15,22

113,70

85,61

8,56

56,85

42,81

4,29

2016 r. – zakończenie budowy instalacji odpylania spalin
2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

43

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. – EC Czarnków – (K1, K2, K3)

1102,39

330,71

55,12

803,76

275,59

42,26

505,14

220,47

29,39

206,52

165,36

16,53

103,26

82,68

8,27

2016 r. – zakończenie budowy instalacji odpylania spalin
2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX
2019 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX

44

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. EC2 – (K1, K2)

1862,50

1164,06

194,01

1371,01

905,38

142,27

879,51

646,70

90,54

388,02

388,02

38,80

194,01

194,01

19,40

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeSOX

45

ZE PAK S.A. –Elektrownia Pątnów(K1, K2, K3, K4, K5, K6)

11332,70

5666,36

1416,63

9443,92

5666,36

1133,29

7555,14

5666,36

849,97

5666,36

5666,36

566,63

2833,19

2833,19

283,32

2016 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX dla K1 i K2, modernizacja instalacji odpylania spalin
2018 – 2019 – działania operacyjne

46

ZE PAK SA –Elektrownia Konin –(K85, K86, K111, K112)

2035,65

1017,83

254,46

1696,37

1017,83

203,57

1357,11

1017,83

152,67

1017,83

1017,83

101,78

508,92

508,92

50,89

2018 – 2019 – działania operacyjne

47

ORLEN Południe S.A.9) (K1, K2, K3)

727,48

225,77

37,28

516,64

175,84

28,01

305,80

125,91

18,75

94,95

75,97

9,49

47,48

37,99

4,75

2018 r. – zakończenie budowy instalacji DeNOX, DeSOX oraz instalacji odpylania spalin

48

Fabryka Papieru Myszków Sp. z o. o. (K1, K2, K3)

598,53

179,56

29,93

438,69

149,63

22,95

278,85

119,71

15,96

119,01

89,78

8,97

59,5

44,89

4,49

2018 – 2020 – spalanie węgla o odpowiednio niskiej zawartości siarki oraz stosowanie dodatków do paliwa w celu zmniejszenia emisji NOX

 

Uwagi:

1. Instalacja DeSoX oznacza instalację do odsiarczania spalin (IOS).

2. Instalacja DeNoX oznacza instalację do odazotowania spalin.

3. Działania operacyjne obejmują m.in.:

– ograniczenie czasu pracy źródła, postój źródła lub wyłączenie źródła z eksploatacji,

– zmianę wielkości produkcji energii w źródle,

– zwiększenie stopnia wykorzystania lub poprawa efektywności istniejących urządzeń ograniczających emisję w ramach danego źródła,

– wykorzystanie potencjału redukcyjnego w ramach innych źródeł (eksploatowanych w tym samym zakładzie, przez tego samego prowadzącego instalację lub w tej samej grupie kapitałowej).

Objaśnienia:

1) Dawniej Enea Wytwarzanie S.A.

2) Podstawowe działania modernizacyjno-inwestycyjne mające na celu ograniczenie emisji do powietrza SO2, NOX lub pyłu będą zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3) Dawniej Tauron Ciepło S.A.

4) Dawniej Tauron Ciepło S.A.

5) Dawniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

6) Dawniej Dalkia Łódź S.A.

7) Dawniej Soda Polska Ciech S.A.

8) Dawniej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

9) Dawniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

Załącznik 3. [ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.]

Załącznik nr 3

ŁĄCZNE MAKSYMALNE EMISJE SUBSTANCJI DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ – ROCZNE DLA LAT 2016–2019 I NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Substancja

Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł [Mg]

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r. (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca)

SO2

114695,50

91631,98

68568,45

45504,98

22752,57

NOx

32680,81

28743,00

24805,18

20867,37

10433,77

Pył

12724,72

10013,54

7302,48

4591,37

2295,70

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA