reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych2)

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273 i 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 332 z 04.12.2012, str. 18).

Załącznik 1. [ZAKRES, RAMOWY PROGRAM I MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU NA EKSPERTA ADN, EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW ORAZ EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 lutego 2016 r. (poz. 315)

ZAKRES, RAMOWY PROGRAM I MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU NA EKSPERTA ADN, EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW ORAZ EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW

I. KURS NA EKSPERTA ADN (podstawowy)

Wymagania dotyczące szkolenia ekspertów – część ogólna kursu podstawowego

I) Ogólna część powinna obejmować co najmniej następujące informacje:

Ogólne:

Cele i struktura ADN.

Konstrukcja i wyposażenie:

– konstrukcja i wyposażenie statków podlegających ADN.

Techniki pomiarowe:

– pomiary toksyczności, zawartości tlenu, wybuchowości.

Wiedza o produktach:

– klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń towarów niebezpiecznych.

Załadunek, wyładunek i przewóz:

– załadunek, wyładunek, wymagania dotyczące ogólnej eksploatacji oraz wymagania dotyczące przewozu.

Dokumenty:

– dokumenty, które powinny znajdować się na pokładzie podczas przewozu.

Zagrożenia i środki zapobiegawcze:

– ogólne środki bezpieczeństwa.

Ćwiczenia praktyczne:

– ćwiczenia praktyczne, szczególnie w odniesieniu do wchodzenia do pomieszczeń, używania gaśnic, sprzętu przeciwpożarowego oraz osobistego wyposażenia ochronnego, jak również detektorów gazów łatwopalnych, mierników tlenu i toksymetrów.

Stateczność:

– parametry i poziomy stateczności,

– przechyły,

– przykłady obliczeń,

– stateczność awaryjna, stany pośrednie i końcowy zatopienia,

– wpływ powierzchni swobodnych,

– zmiana stateczności na bazie kryteriów stateczności wyjściowej,

– zmiana stateczności z udziałem krzywych ramienia dźwigni,

– zastosowanie urządzenia kontrolującego stan załadowania,

– użycie urządzenia kontrolującego stan załadowania do obliczania załadowania,

– zastosowanie książki stateczności zgodnie z działem 9.3 ADN.

oraz do wyboru (część specjalistyczna):

I A) Część dotycząca „statków przewożących ładunek suchy” powinna obejmować co najmniej następujący zakres programowy kursu:

Konstrukcja i wyposażenie:

– konstrukcja i wyposażenie statków do przewozu ładunków suchych.

Zajmowanie się ładowniami i przyległymi pomieszczeniami:

– odgazowanie, czyszczenie, konserwacja,

– wentylacja ładowni i przestrzeni poza obszarami ochranianymi.

Załadunek, wyładunek i przewóz:

– wymagania dotyczące załadunku, wyładunku, ogólnej eksploatacji i przewozu,

– oznakowanie sztuk przesyłki.

Dokumenty:

– dokumenty, które powinny być na pokładzie w czasie przewozu.

Zagrożenia i środki zapobiegawcze:

– ogólne środki bezpieczeństwa,

– osobisty sprzęt ochrony i bezpieczeństwa.

Lub

I B) Część dotycząca zbiornikowców powinna obejmować co najmniej następujący zakres programowy kursu:

Konstrukcja i wyposażenie:

– konstrukcja i wyposażenie zbiornikowców,

– wentylacja,

– systemy załadunku i wyładunku.

Zajmowanie się zbiornikami ładunkowymi i przyległymi pomieszczeniami:

– odgazowywanie, czyszczenie, konserwacja,

– podgrzewanie i chłodzenie ładunku,

– manipulowanie naczyniami dla ładunków resztkowych.

Techniki pomiaru i próbkowania:

– pomiary toksyczności, zawartości tlenu i wybuchowości,

– pobieranie próbek.

Załadunek, rozładunek i przewóz:

– załadunek, rozładunek, ogólne wymagania eksploatacyjne i przewozowe.

Dokumenty:

– dokumenty, które powinny być na pokładzie w czasie przewozu.

Zagrożenia i środki zapobiegawcze:

– środki zapobiegawcze oraz ogólnego bezpieczeństwa,

– iskrzenie,

– osobiste wyposażenie ochrony i bezpieczeństwa,

– pożary i pożarnictwo.

II. KURS NA EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW

Kurs specjalistyczny dotyczący gazów powinien obejmować co najmniej następujący zakres programowy:

Znajomość fizyki i chemii:

– prawa gazowe, np. Boyle'a, Gay-Lussaca i podstawowe;

– ciśnienia cząstkowe i mieszaniny, np. definicje i proste obliczenia, wzrost ciśnienia oraz odgazowanie zbiorników ładunkowych;

– liczba Avogadro i obliczanie masy idealnego gazu oraz zastosowanie formuły masy;

– gęstość masowa, gęstość względna i objętość cieczy, np. gęstość i objętość w stosunku do wzrostu temperatury oraz maksymalnego stopnia napełnienia;

– ciśnienie i temperatura krytyczna;

– polimeryzacja, np. problemy teoretyczne i praktyczne, warunki przewozu;

– parowanie, skraplanie, np. definicja, stosunek objętości cieczy do objętości pary;

– mieszanki, np. ciśnienie pary, mieszaniny i charakterystyki zagrożeń;

– związki i wzory chemiczne.

Praktyka:

– mycie zbiorników ładunkowych, np. mycie w przypadku zmiany ładunku, dodanie powietrza do ładunku, metoda mycia (odgazowania) przed wejściem do zbiorników ładunkowych;

– pobieranie próbek;

– zagrożenie wybuchem;

– zagrożenia zdrowotne;

– pomiary stężenia gazu, np. jakiego przyrządu używać i jak;

– monitorowanie zamkniętych przestrzeni i wchodzenie do nich;

– świadectwo odgazowania i pracy dozwolonej;

– stopień napełnienia i przepełnienia;

– urządzenia bezpieczeństwa;

– pompy i sprężarki.

Środki awaryjne:

– obrażenia fizyczne, np. materiały na skórze, wdychanie gazu, pomoc;

– nieprawidłowości dotyczące ładunku, np. przeciek w połączeniu, przepełnienie, polimeryzacja oraz zagrożenia w pobliżu statku.

III. KURS NA EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW

Kurs specjalistyczny dotyczący chemikaliów powinien obejmować co najmniej następujący zakres programowy:

Znajomość fizyki i chemii:

– produkty chemiczne, np. molekuły, atomy, stan fizyczny, kwasy, zasady, utlenianie;

– gęstość masowa, gęstość względna, ciśnienie i objętość cieczy, np. gęstość, objętość i ciśnienie z punktu widzenia wzrostu temperatury, maksymalnego stopnia napełnienia;

– temperatura krytyczna;

– polimeryzacja, np. problemy teoretyczne i praktyczne, warunki przewozu;

– mieszaniny, np. ciśnienie pary, mieszanin, charakterystyka zagrożeń;

– związki i wzory chemiczne.

Praktyka:

– czyszczenie zbiorników ładunkowych, np. odgazowanie, mycie, ładunki resztkowe i naczynia dla ładunków resztkowych;

– załadunek i wyładunek, np. systemy rurociągów pary, urządzenia szybkiego zamykania, wpływ temperatury;

– pobieranie próbek;

– niebezpieczeństwo wybuchu;

– zagrożenia dla zdrowia;

– pomiary stężenia gazu, np. którego przyrządu użyć i jak;

– nadzorowanie przestrzeni zamkniętych i wchodzenie do nich;

– świadectwa odgazowania i pracy dozwolonej;

– stopień napełnienia i przepełnienia;

– instalacje bezpieczeństwa;

– pompy i sprężarki. Środki awaryjne:

– obrażenia fizyczne, np. kontakt z ładunkiem, wdychanie gazu, pomoc;

– wady związane z towarem, np. przeciek w połączeniach, przepełnienie, polimeryzacja oraz zagrożenia w sąsiedztwie statku.

MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU NA EKSPERTA ADN:

RODZAJE KURSÓW

 

 

I + IA

Podstawowy dla ładunków suchych

32 lekcje po 45 minut

– w tym 8 lekcji po 45 minut ze stateczności

I + IB

 Podstawowy dla zbiornikowców

32 lekcje po 45 minut

– w tym 8 lekcji po 45 minut ze stateczności

I + IA + IB

Podstawowy łączony

40 lekcji po 45 minut

– w tym 8 lekcji po 45 minut ze stateczności

II

Specjalistyczny o gazach

16 lekcji po 45 minut

III

 Specjalistyczny o chemikaliach

16 lekcji po 45 minut

IV. ZAKRES, RAMOWY PROGRAM ORAZ MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU ODNOWIENIOWEGO*)

I + IA

Podstawowy dla ładunków suchych 16 lekcji po 45 minut

 

– w tym minimum 2 lekcje po 45 minut ze stateczności

I + IB

Podstawowy dla zbiornikowców 16 lekcji po 45 minut

– w tym minimum 2 lekcje po 45 minut ze stateczności

I + IA + IB

 Podstawowy łączony 16 lekcji po 45 minut

– w tym minimum 2 lekcje po 45 minut ze stateczności

II

Specjalistyczny o gazach

8 lekcji po 45 minut

III

Specjalistyczny o chemikaliach

8 lekcji po 45 minut

*) Kurs odnowieniowy – dla osób, które przed upływem pięciu lat od dnia wydania świadectwa powinny przejść dodatkowe przeszkolenie w ciągu ostatniego roku poprzedzającego termin upływu ważności świadectwa obejmującego swym zakresem program wyszczególniony w:

I + IA dla: Podstawowy dla ładunków suchych

I + IB dla: Podstawowy dla zbiornikowców

I + IA + IB dla: Podstawowy łączony

II dla: Specjalistyczny o gazach

III dla: Specjalistyczny o chemikaliach

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama