reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 670);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 488).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 670), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret piąte, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 488), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, pkt 4, pkt 10 lit. a tiret czwarte i piąte, lit. d, lit. e tiret drugie, lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie – piąte i pkt 12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 16 czerwca 2016 r. (poz. 1088)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

1a) ustawie o recyklingu pojazdów – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803);

2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038);

3) rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084);

3a) rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z 2005 r. poz. 1266 oraz z 2010 r. poz. 524);

3b) rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1415, z 2013 r. poz. 428 oraz z 2014 r. poz. 557);

4) organie rejestrującym – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;

5) pojeździe – rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy;

6) właścicielu pojazdu – rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;

7)3) danych właściciela pojazdu – rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy;

7) (uchylony);4)

7a)5) bazie danych – rozumie się przez to bazę danych służącą do gromadzenia i przetwarzania danych i informacji przez organ rejestrujący;

7a)6) bazie danych – rozumie się przez to posiadaną przez organ rejestrujący bazę danych i informacji, z wykorzystaniem których organ rejestrujący obsługuje zadania związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, i jest jej administratorem, w szczególności obejmujących wydawane decyzje administracyjne i zaświadczenia, prowadzoną kartę informacyjną pojazdu, wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczenia pojazdów oraz wykaz tablic rejestracyjnych;

8) dowodzie odprawy celnej przywozowej – rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub

b) adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;

9) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania, nalepce kontrolnej – rozumie się przez to odpowiednie dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 3–6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

9a) innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu – rozumie się przez to inny niż określony w pkt 9 dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w państwie niebędącym państwem członkowskim;

10) zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych – rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych;

11) znaku legalizacyjnym – rozumie się przez to nalepkę legalizacyjną i nalepkę na tablice tymczasowe, określone w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

12) zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;

13) karcie pojazdu – rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451);

14) ewidencji pojazdów – rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy;

15) wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie – rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 1a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

16) decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo o wyrejestrowaniu pojazdu – rozumie się przez to odpowiednio decyzję, której wzór określa załącznik nr 2a albo nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

17) (uchylony);

18) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;

19) (uchylony);

20)7) systemie teleinformatycznym rejestracji – rozumie się przez to system teleinformatyczny, z wykorzystaniem którego organ rejestrujący wykonuje czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, zamieszcza dane i informacje w bazie danych i składa zamówienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, oraz system teleinformatyczny ewidencji pojazdów;

20)8) systemie teleinformatycznym rejestracji – rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zadania organu rejestrującego związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, za pomocą którego, organ rejestrujący wprowadza dane do ewidencji pojazdów oraz składa zamówienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;

21) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – rozumie się przez to decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów;

22) danych SIS – rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

23) centralnym organie technicznym KSI – rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;

24) karcie zapytania o pojazd – rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 18 do tego rozporządzenia;

25) karcie zapytania o dowód rejestracyjny – rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 17 do tego rozporządzenia;

26) (uchylony);

27) władzy wojskowej – rozumie się przez to władzę, o której mowa w art. 73 ust. 2a ustawy.

Rozdział 2

Rejestracja pojazdów

§ 2. 1. Rejestracji i wyrejestrowania pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.

2. Przy rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.9) Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym rejestracji, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”.

3.10) Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”.

4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący postępuje według instrukcji w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. W przypadku złożenia przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami i wzorami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący po pozytywnym zweryfikowaniu tego wniosku wykonuje czynności zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

6. Do wniosków składanych drogą elektroniczną i dokumentów załączanych do tych wniosków przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 2a. 1. Organ rejestrujący, rejestrując pojazd oraz wydając wtórnik dowodu rejestracyjnego, może sprawdzić odpowiednio, czy:

1) zgłoszony do rejestracji pojazd nie został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, wysyłając kartę zapytania o pojazd;

2)11) została zgłoszona utrata dowodu rejestracyjnego, wysyłając kartę zapytania o dowód rejestracyjny.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący dokonuje, kierując zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.

3.12) Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, może kierować zapytania określone w ust. 1 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji.

3.13) Organ rejestrujący może kierować zapytania określone w ust. 1 za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.

§ 2b.14) Ustala się wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3a ustawy; wzór tego zawiadomienia określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.

§ 3.15) 1. Organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach z uwzględnieniem danych i informacji, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy.

2. Dane i informacje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów.

3. Dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, organ rejestrujący przekazuje z bazy danych, zgodnie z ustawą, do ewidencji pojazdów, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego rejestracji.

§ 3.16) Organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych dane i informacje związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu.

§ 3a.15) Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w jednostce personalizującej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego rejestracji, poprzez teletransmisję danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego, o których mowa w § 11 ust. 2 instrukcji.

§ 3a.16) 1. Dane określone w art. 80ba ust. 1 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów zgodnie z art. 80ba ust. 3 i art. 80bb ust. 2 ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 80a ust. 5 i art. 80bb ust. 4 ustawy.

2. Wprowadzając dane do ewidencji pojazdów organ rejestrujący używa danych pojazdu zgodnie z wartościami udostępnionego temu organowi katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.

§ 3b.17) 1. Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny u producenta blankietów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, poprzez teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów i niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Organ rejestrujący pobiera dane z ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.

3. Teletransmisja danych, o której mowa w ust. 1, poprzedzona jest pobraniem i weryfikacją danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów oraz wyjaśnieniem i usunięciem niezgodności tych danych, a także uzyskaniem potwierdzenia, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Po każdym zakończonym dniu pracy organ rejestrujący sporządza raport dzienny, który podlega archiwizacji.

2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formie informatycznej lub jako wydruk. Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.

§ 5. Urządzenia i system teleinformatyczny rejestracji służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych powinny spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 6. 1. Ustala się wzór karty informacyjnej pojazdu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych.

§ 7. 1. Ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji pojazdu dokumentów lub gdy zastosowano w nich inną klasyfikację lub inne nazewnictwo.

§ 8.18) 1. Ustala się katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „katalogiem”. Strukturę danych gromadzonych w katalogu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Katalog opracowuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie danych pochodzących ze świadectw homologacji pojazdów oraz z uwierzytelnionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów przesyłanych przez organy rejestrujące.

3. Organy rejestrujące składają w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub przesyłają je do siedziby Instytutu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu:

1) za pośrednictwem poczty albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

4. Katalog jest materiałem porównawczym służącym do weryfikacji danych technicznych pojazdu z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.

5. Instytut Transportu Samochodowego udostępnia nieodpłatnie dane z katalogu organom rejestrującym.

§ 8. (uchylony).19)

§ 9. 1. Dokumenty przedstawione do rejestracji lub wyrejestrowania, których zgodnie z rozporządzeniem nie zwraca się właścicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej „aktami pojazdu”, które przechowuje się według numerów rejestracyjnych pojazdów.

1a. Dla dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący może prowadzić archiwizację elektroniczną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1020), w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.

1b. Dla dokumentów załączonych do wniosków o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu, składanych drogą elektroniczną, organ rejestrujący prowadzi archiwizację elektroniczną, o której mowa w ust. 1a, w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.

2. Kserokopie dokumentów, których obowiązek wykonania wynika z rozporządzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujący. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treści: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, którą należy potwierdzić: datą, podpisem oraz pieczątką organu rejestrującego.

3. Organ rejestrujący unieważnia dokument, jeżeli jest to wymagane przepisami rozporządzenia, poprzez odcięcie prawego górnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, wszystkich stron dokumentu.

4. Akta pojazdu przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

§ 10. (uchylony).

§ 11. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W wykazie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów zamieszcza się dane i informacje o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu oraz nalepkach kontrolnych i znakach legalizacyjnych niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.

3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów oraz pieczątki służące do wystawiania tych dokumentów należy zabezpieczyć przed kradzieżą, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dokumenty i oznaczenia związane z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujący czynności dopuszczających pojazdy do ruchu powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy.

5.20) Informację o utracie, kradzieży blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego, przekazuje się niezwłocznie Policji oraz do ewidencji pojazdów.

5.21) Informację o utracie blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego, organ rejestrujący przekazuje niezwłocznie Policji.

§ 12. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz tablic rejestracyjnych, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane i informacje o tablicach zwróconych organowi w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po otrzymaniu, wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.

4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu, zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy, zamieszcza się w odpowiednim wykazie, w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne umożliwiające ich ponowne wydanie.

5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.

6. Organ rejestrujący sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.

7. Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.

7a. Rejestrując pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, organ rejestrujący może wydać tablice (tablicę) rejestracyjne, wykorzystując numer rejestracyjny nadany dla innego pojazdu, wcześniej zarejestrowanego, a następnie wyrejestrowanego przez ten organ.

8. Przepisy § 11 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestracji z zachowaniem warunków określonych w § 5.

§ 14. 1.22) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu organ rejestrujący prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, z zachowaniem przepisów rozporządzenia, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.

1.23) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, organ rejestrujący prowadzi te czynności, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu z zachowaniem przepisów rozporządzenia. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty należy przechowywać w osobnych teczkach.

2. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne w jednostce personalizującej, po usunięciu tej awarii.

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji informacje konieczne do prowadzenia wykazów, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący gromadzi w formie pisemnej.

4. 24) Dane i informacje, o których mowa w ust. 1–3, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestracji.

4.25) Dane o wydanym pozwoleniu czasowym, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestracji.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. Wpisy w dowodach rejestracyjnych dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

§ 16. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 17. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia organ rejestrujący może prowadzić wykazy, o których mowa w § 11 i 12, w sposób określony w przepisach dotychczasowych.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. poz. 37).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 września 2003 r.

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW

§ 1. 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 1a–10 oraz § 3, organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek o rejestrację pojazdu z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 72 ustawy, uwzględniając warunki określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów i sprawdzając zgodność zawartych w nich danych dotyczących:

a) właściciela pojazdu,

b) pojazdu – cech identyfikacyjnych i danych technicznych;

2) przyjmuje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany, albo oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

3) pobiera określone przepisami opłaty;

4) dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu zgodnie z § 2 ust. 1 i 2, uwzględniając możliwość dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, zgodnie z art. 74 ust. 2a i 2b ustawy;

4a)26) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;

5) wykonuje czynności związane z czasową rejestracją pojazdu z urzędu, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia;

5a)27) pobiera, weryfikuje, wyjaśnia niezgodności danych i wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe;

6) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

7) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu;

8) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o rejestracji pojazdu;

8a)28) przyjmuje dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy, w przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy, i dokonania przez organ warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu;

8b) wzywa pisemnie właściciela pojazdu niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, do zwrotu:

a)29) pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych w przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a w przypadku dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, również do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy,

b) pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadkach czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy;

9) wydaje:

a) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdu – dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;

10)30) przekazuje dane do ewidencji pojazdów o wydanym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

1a. Organ rejestrujący przyjmuje wnioski o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu przekazywane drogą elektroniczną na warunkach określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

1b. Organ rejestrujący może kierować do centralnego organu technicznego KSI zapytanie o dane SIS, o których mowa w § 2a rozporządzenia.

1c.31) W przypadku gdy organ rejestrujący skierował zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI i uzyskał informację z tego organu, że zgłoszony do rejestracji pojazd, którego dotyczyło zapytanie, został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu.

1c.32) W przypadku gdy organ rejestrujący:

1) sprawdzając dane o pojeździe w ewidencji pojazdów uzyskał informację od administratora tej ewidencji, że pojazd został skradziony, odmawia rejestracji albo czasowej rejestracji pojazdu;

2) skierował zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, i uzyskał informację od tego organu, że zgłoszony do rejestracji pojazd został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu.

1d.31) Uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ rejestrujący otrzymał tę informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, dołącza jej wydruk do akt pojazdu.

1d.32) Uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ rejestrujący otrzymał tę informację za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, dołącza jej wydruk do akt pojazdu.

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8b, organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, że:

a) niespełnienie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wymagań, o których mowa w ust. 8b lit. a, powoduje zawiadomienie przez organ rejestrujący niezwłocznie właściwego organu podatkowego lub celnego,

b) nie wymaga się zwrotu tablic rejestracyjnych w przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, jeżeli właściciel pojazdu zwróci pozwolenie czasowe i uzupełni wskazane dokumenty oraz odbierze wystawiony dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i decyzję o rejestracji pojazdu.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wskutek zmiany właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ ten sprawdza, czy przedstawione tablice rejestracyjne posiadają wyróżnik właściwy dla tego powiatu określony w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, i dokonuje ich legalizacji.

2a. W przypadku wymiany w pojeździe zarejestrowanym, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych na zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne określone rozporządzeniem o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący dokonuje tej wymiany, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny, po zwróceniu przez właściciela dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

3. W przypadku gdy z dokumentów przedstawionych do rejestracji wynika, że upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, organ rejestrujący do czasu otrzymania zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu zatrzymuje złożone dokumenty i tablice rejestracyjne.

4.33) W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu organ rejestrujący dokonuje następujących czynności:

1) wpisuje dane techniczne pojazdu na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy;

1a)34) wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe, jeżeli nie zostały w niej zamieszczone, albo weryfikuje, wyjaśnia niezgodności danych i wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne lub w stosunku do którego zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

2) zamieszcza na tym dokumencie adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data .../Vehicle registered with registration number ..., date ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji w każdej części tej adnotacji;

3) przystawia na dokumencie pieczątkę organu rejestrującego;

4) wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu.

4a. (uchylony).35)

5. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje kartę pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę zgodnie z ustawą określa się jako „SAM”, organ rejestrujący przyjmuje dokumenty określone w § 2 ust. 10 rozporządzenia o rejestracji pojazdów.

7. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, albo

2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, był zarejestrowany w państwie członkowskim, które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;

2a)36) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy;

3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu, albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;

5) (uchylony);

6) (uchylony);37)

7) zamieszcza na jednym z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a lub ust. 1b ustawy, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu;

8) (uchylony);38)

9) (uchylony);38)

10) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.

7a. W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, albo

2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, był zarejestrowany w państwie członkowskim, które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;

2a) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy;

3) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, organ rejestrujący:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;

2) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

3) (uchylony);

4) zamieszcza na jednym z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a lub ust. 1b ustawy, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

5) (uchylony);39)

6) (uchylony);39)

7)40) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane właściciela pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a także termin powierzenia pojazdu;

7) (uchylony);41)

8) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.

8a. W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, organ rejestrujący:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;

2) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

3)42) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane właściciela pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a także termin powierzenia pojazdu;

3) (uchylony);43)

4) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.

8b.44) W przypadku uzyskania przez organ rejestrujący z systemu teleinformatycznego organu celnego lub organu właściwego w sprawach akcyzy, w sposób określony w § 3 ust. 2a i 2b rozporządzenia o rejestracji pojazdów, dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy, organ rejestrujący zachowuje te dokumenty w systemie teleinformatycznym rejestracji.

9. W przypadku gdy pojazd przed pierwszą rejestracją zmienia właściciela, organ rejestrujący przepis § 4 ust. 2–3 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje odpowiednio i rejestrując taki pojazd, do bazy danych, karty informacyjnej pojazdu oraz dokumentów pojazdu wpisuje jako pierwszego właściciela pojazdu dane właściciela dokonującego pierwszej rejestracji. Przepis § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wszystkich pośrednich dowodów własności.

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy pojazd przed ponownym zarejestrowaniem zmienia właściciela.

§ 2. 1. Rejestrując czasowo pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2–6, organ rejestrujący:

1) zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);

1a) w przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy, zamieszcza na tym oświadczeniu adnotację o treści: „Dokonano warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, Nr rej. ..., data ....”;

2)45) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia;

2)46) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;

3) sporządza kartę informacyjną pojazdu, którą okazuje właścicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych i informacji oraz podpisu;

4) wystawia niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11, pozwolenie czasowe;

5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

6) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowej rejestracji pojazdu;

7) wydaje:

a) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;

8)47) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;

9)47) jeżeli w ewidencji pojazdów nie ma zamieszczonych danych i informacji o pojeździe podlegającym czasowej rejestracji – wprowadza dane pojazdu do ewidencji pojazdów.

2. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, organ rejestrujący przed wydaniem zgodnie z ust. 1 pkt 7 nalepki kontrolnej wpisuje numer rejestracyjny pojazdu na tej nalepce.

3. W przypadkach czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę organ rejestrujący wpisuje w rubryce „Adnotacje urzędowe” karty pojazdu, jeżeli była wydana, informację o czasowej rejestracji pojazdu, podając:

1) cel czasowej rejestracji pojazdu;

2) tymczasowy numer rejestracyjny pojazdu;

3) serię i numer pozwolenia czasowego.

3a. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w ust. 3, organ rejestrujący na wniosek producenta pojazdu wydaje pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, dokonując:

1) wpisu danych pojazdu czasowo rejestrowanego w rubrykach na stronach od 1 do 11 pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania; jeżeli producent wnioskuje o czasową rejestrację w celu umożliwienia wywozu za granicę więcej niż jednego pojazdu, organ rejestrujący wypełnia pozwolenie, wpisując w poszczególnych rubrykach dane pojazdów, o których rejestrację wnioskuje producent;

2) czasowej rejestracji tych pojazdów odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, z tym że terminy określone w pozwoleniu przy kodzie B i H dla poszczególnych pojazdów nie mogą się pokrywać.

4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestrację z dołączonym dowodem własności pojazdu. Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy, przepisy § 1 ust. 7 pkt 3–9 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przeprowadzenia jego badania technicznego lub naprawy, organ rejestrujący przyjmuje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy – w celu umożliwienia odpowiednich badań – organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne badawcze, dokonując:

1) weryfikacji, czy wnioskujący o rejestrację pojazdu spełnia kryterium wynikające z art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy;

2) wpisu danych pojazdu czasowo rejestrowanego w rubrykach na stronach od 1 do 11 pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania; jeżeli podmiot wnioskuje o czasową rejestrację w celu umożliwienia odpowiednich badań więcej niż jednego pojazdu, organ rejestrujący wypełnia pozwolenie, wpisując w poszczególnych rubrykach dane pojazdów, o których rejestrację wnioskuje ten podmiot;

3) czasowej rejestracji tych pojazdów odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy, z tym że terminy określone w pozwoleniu przy kodzie B i H dla poszczególnych pojazdów nie mogą się pokrywać;

4) zatrzymania, do czasu zwrotu pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania, dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, w przypadku gdy odpowiednim badaniom wykonywanym przez jednostkę badawczą producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części podlegają pojazdy zarejestrowane.

7. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. 1. W przypadku gdy właściciel pojazdu we wniosku o rejestrację pojazdu zwraca się o wydanie dla pojazdu tablic indywidualnych, organ rejestrujący:

1) sprawdza, czy określony przez właściciela pojazdu wyróżnik indywidualny pojazdu odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów;

2) wysyła, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji, pisemny wniosek do organu, który prowadzi ewidencję tablic indywidualnych, o wpisanie wyróżnika indywidualnego pojazdu do prowadzonej ewidencji;

3) zamawia tablice indywidualne po uzyskaniu informacji, że wyróżnik indywidualny pojazdu, o którym mowa w pkt 1 i 2, został wpisany do ewidencji tablic indywidualnych;

4) w przypadku zmiany właściciela pojazdu oznaczonego tablicami indywidualnymi niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję tablic indywidualnych, zawiadamia organ prowadzący ewidencję tablic indywidualnych o zmianie właściciela pojazdu i zmianie organu rejestrującego właściwego dla danych tablic indywidualnych.

2. Organ, który prowadzi ewidencję tablic indywidualnych, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, udziela zwrotnej informacji, że wyróżnik indywidualny pojazdu został wpisany do ewidencji tablic indywidualnych, albo informuje, że wyróżnik został nadany dla innego pojazdu w województwie.

§ 4. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu. Przepisy § 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zawiadomienia przez dotychczasowego właściciela o zbyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujący:

1) zamieszcza na dokumencie, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, adnotację o treści: „Zawiadomiono w dniu ... o zbyciu pojazdu Nr rej. ...”, wpisując datę zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię dokumentu, po czym zwraca go właścicielowi pojazdu, jeżeli zawiadomienie o zbyciu dokonane zostało przez właściciela osobiście w organie rejestrującym;

2) przyjmuje kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, i zamieszcza na tej kopii adnotację o treści: „Zawiadomiono w dniu ... o zbyciu pojazdu Nr rej. ...”, wpisując datę zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, jeżeli zawiadomienie o zbyciu zostało przesłane pocztą;

3) zamieszcza dane i informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w bazie danych i odpowiednio przekazuje je do ewidencji pojazdów.

3. W przypadku gdy właściciel pojazdu zawiadomił na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy organ rejestrujący o zbyciu pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, to organ ten przenosi dowód rejestracyjny pojazdu z depozytu, o którym mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów, do akt pojazdu, a tablice rejestracyjne wycofuje z użytku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli zbycie pojazdu czasowo wycofanego z ruchu nie powoduje zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, to organ ten, rejestrując pojazd czasowo wycofany z ruchu, może wydać do użytku zatrzymane w depozycie tablice rejestracyjne.

§ 4a. 1. W przypadku gdy organ rejestrujący otrzyma od organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdu za granicą informację, w formie papierowej lub elektronicznej, o zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący sprawdza, czy dany pojazd był ostatnio zarejestrowany przez ten organ rejestrujący, i dołącza tę informację do akt pojazdu oraz zamieszcza ją w bazie danych.

2. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, i stwierdzeniu, że pojazd o danych zawartych w informacji nie był zarejestrowany przez organ rejestrujący, do którego wpłynęła informacja, organ ten sprawdza w ewidencji pojazdów, jaki organ rejestrujący jest właściwy w tej sprawie, i przekazuje tę informację do tego organu.

3. W przypadku braku w ewidencji pojazdów informacji o właściwym organie rejestrującym, organ rejestrujący o braku takiej informacji w ewidencji pojazdów powiadamia zagraniczny organ, z którego otrzymał informację, oraz Policję.

§ 5. 1. W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 2–5, stosownie do zgłoszonych zmian:

1) przyjmuje dokument (dokumenty), o którym mowa w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, określający nowe dane lub informacje;

2) stosuje odpowiednio art. 81 ustawy;

3) zamieszcza w bazie danych zmienione dane i informacje, z jednoczesnym zachowaniem poprzednich danych i informacji jako archiwalnych;

4) pobiera określone przepisami opłaty;

5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

5a) dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści: „zgłoszono zmianę danych” i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego;

5aa)48) wprowadza dane o pojeździe do ewidencji pojazdów;

5ab)48) przed teletransmisją danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego wyjaśnia i usuwa niezgodności tych danych;

5b) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

6) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

7) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, dowód rejestracyjny.

2. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego przepis § 1 ust. 1 niniejszej instrukcji stosuje się odpowiednio.

3. (uchylony).

4. W przypadku zawiadomienia o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym organ rejestrujący przyjmujący to zawiadomienie:

1) zamieszcza na dowodzie własności podwozia lub ramy adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ....., data .....”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dowód własności podwozia lub ramy zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub na innym dokumencie potwierdzającym rejestrację pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, adnotację o treści: „Pojazd bez podwozia/ramy” oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego albo

3) przyjmuje zaświadczenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, i zamieszcza na tym zaświadczeniu adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego;

4) wykonuje kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt 2, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu;

5) zamieszcza w dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo

6) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności podwozia lub ramy, lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;

7) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadamia organ rejestrujący, który wydał dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, o montażu tego podwozia lub ramy do innego pojazdu; do zawiadomienia dołącza kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama;

8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia organ rejestrujący, który wydał zaświadczenie; do zawiadomienia dołącza kopię tego zaświadczenia.

5. W przypadku zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu organ rejestrujący:

1) zamieszcza na dokumencie wystawionym przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, potwierdzającym dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, adnotację o treści: „Zawiadomiono w dniu ... o zmianie rodzaju pojazdu, Nr rej. pojazdu ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę zawiadomienia, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego; wykonuje kserokopię dokumentu, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu;

2) przyjmuje zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, na podstawie którego wpisuje dane techniczne pojazdu.

6. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem organ rejestrujący:

1) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu;

2) zamieszcza na fakturze albo rachunku za montaż adnotację o treści: „Zawiadomiono w dniu ... o montażu instalacji LPG/CNG w pojeździe o Nr rej. ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę zawiadomienia, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu;

3) jeżeli istnieje konieczność zmiany terminu następnego badania technicznego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 81 ust. 6 ustawy, zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin od dnia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem; przepisy art. 81 ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio;

4) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. e niniejszej instrukcji.

6a. W przypadku zawiadomienia o zmianie w zakresie współwłasności pojazdu, jeżeli zmiana ta dotyczy współwłaściciela/współwłasności pojazdu określonej w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE”, organ rejestrujący w rubryce tej zamieszcza nową adnotację o współwłaścicielu/współwłasności albo skreśla dotychczasową adnotację.

6b. W przypadku zawiadomienia o wymianie silnika w pojeździe zarejestrowanym, dla którego właściciel posiada dowód rejestracyjny z wpisanym numerem silnika, organ rejestrujący dokonuje w tym dowodzie rejestracyjnym oraz odpowiednio w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotacji „Wymieniono silnik, data ...”, podając datę zawiadomienia organu o wymianie silnika, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego.

§ 5a. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w stosunku do którego zgłoszono utratę lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, organ rejestrujący:49)

1) zamiast dowodu rejestracyjnego przyjmuje do rejestracji wtórnik dowodu rejestracyjnego, a następnie unieważnia go lub, przyjmuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy;

2) wykonuje kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tego dokumentu, po czym zaświadczenie to zwraca właścicielowi pojazdu;

3) może poza czynnościami, o których mowa w pkt 1 i 2, wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4c50) rozporządzenia o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący:

1) wykonuje kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tego dokumentu, po czym zaświadczenie to zwraca właścicielowi pojazdu;

2) przyjmuje dokument potwierdzający odmowę wydania właścicielowi pojazdu zaświadczenia, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą;

3) występując do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą o potwierdzenie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym, przyjmuje pisemne lub elektroniczne potwierdzenie tych danych z organu;

4) może poza czynnościami, o których mowa w pkt 1–3, wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI.

3. W przypadku wysłania karty zapytania, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację o utracie, kradzieży, zagubieniu dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu albo zamieszcza potwierdzenie jej uzyskania w systemie teleinformatycznym rejestracji.

§ 6. W celu wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek właściciela pojazdu o wyrejestrowanie pojazdu, z dołączonymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, sprawdzając zgodność zawartych w nich danych i informacji dotyczących:

a) właściciela pojazdu,

b) pojazdu – danych identyfikacyjnych i technicznych;

2) przyjmuje tablice rejestracyjne;

3) zamieszcza w rubryce „Adnotacje urzędowe” karty pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: „Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisując przyczynę i datę wyrejestrowania, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego;

4) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamieszcza na nim adnotację o treści: „Pojazd wyrejestrowany, przyczyna ..., data ...”, wpisując przyczynę i datę wyrejestrowania, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego;

5) zamieszcza w bazie danych informację o dacie i przyczynie wyrejestrowania pojazdu;

6) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, w której uchyla dotychczasowe dokumenty pojazdu i tablice rejestracyjne;

7) wydaje:

a) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – jeden egzemplarz tej decyzji albo

b) za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów – jeden egzemplarz tej decyzji, a kopię wydanej decyzji przesyła do władzy wojskowej;

7a)51) przekazuje informację do ewidencji pojazdów o wyrejestrowaniu pojazdu;

8) zwraca unieważniony dowód rejestracyjny w przypadku wyrejestrowania pojazdu w celu wywozu pojazdu z kraju do państwa członkowskiego;

8a) zwraca unieważniony dowód rejestracyjny, na wniosek właściciela pojazdu, który występuje do innego organu rejestrującego o powtórną rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 1, 4 i 5 ustawy;

8b) wykonuje przed zwrotem kopię unieważnionego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 8 i 8a, i dokonuje na niej adnotacji o treści: „Dokonano zwrotu unieważnionego dowodu rejestracyjnego, data ....”;

9) przepis § 15 ust. 4 i 5 rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio; jeżeli właściciel pojazdu pomimo pisemnego wezwania nie dokonał zwrotu tablic (tablicy) rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, jeżeli była wydana, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy;

10)52) w przypadku dokonywania wyrejestrowania pojazdu z urzędu, po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu pojazdu od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o której mowa w art. 79 ust. 3a ustawy:

a) sprawdza, czy jest organem właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji; przepis § 4a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

b) sprawdza, w ewidencji pojazdów oraz weryfikuje w posiadanej bazie danych i w aktach pojazdu, czy pojazd o wskazanym numerze rejestracyjnym w otrzymanej informacji, został wcześniej wyrejestrowany na podstawie okoliczności wskazanych w art. 79 ust. 1 i 3 ustawy,

c) jeżeli stwierdził swoją właściwość i pojazd nie został wcześniej wyrejestrowany – sprawdza w ewidencji pojazdów oraz weryfikuje w posiadanej bazie danych i w aktach pojazdu dane właściciela pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji,

d) zawiadamia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego właściciela pojazdu, o którym mowa w lit. c, o wszczęciu postępowania o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji; uwzględniając przyczynę takiego wyrejestrowania pojazdu z urzędu, organ rejestrujący nie wzywa właściciela pojazdu do zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli została wydana, i tablic rejestracyjnych,

e) wydaje decyzję o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w otrzymanej informacji.

§ 7. W przypadku wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący przyjmuje wniosek właściciela pojazdu po przedstawieniu dokumentów określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów i:

1) zamieszcza w bazie danych informacje o utracie dowodu rejestracyjnego, jeżeli dotychczasowy dowód rejestracyjny został utracony, lub unieważnia zniszczony dowód rejestracyjny, jeżeli dotychczasowy dowód rejestracyjny został zniszczony;

2) pobiera określone przepisami opłaty;

2a) może wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI, a po uzyskaniu potwierdzenia, że według danych SIS dowód rejestracyjny został utracony lub skradziony, wykonuje czynności określone w pkt 4–6;

3) przepisy rozporządzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje się odpowiednio;

3a)53) pobiera dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe z ewidencji pojazdów;

3b)53) przed teletransmisją danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego wyjaśnia i usuwa niezgodności tych danych;

4) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis § 10 ust. 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio;

4a) jeżeli po zamówieniu spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu zgłosił do organu rejestrującego odnalezienie utraconego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący unieważnia i zatrzymuje odnaleziony dowód;

5)54) zamieszcza w bazie danych informacje, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego;

5)55) zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;

6) wydaje, za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu, wtórnik dowodu rejestracyjnego;

7)56) przekazuje dane o wydanym wtórniku dowodu rejestracyjnego do ewidencji pojazdów.

§ 8. W przypadku wydawania wtórnika pozwolenia czasowego z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego pozwolenia czasowego organ rejestrujący wystawia nowe pozwolenie czasowe, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i termin czasowej rejestracji. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. W przypadku złożenia wniosku przez właściciela pojazdu o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego, organ rejestrujący:

1) przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, a jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, wydaje to pozwolenie;

2) zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie upłynął termin następnego badania technicznego, chyba że właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, wówczas organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

3) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

4) zamieszcza termin następnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli termin ten nie upłynął, albo na podstawie przedstawionego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten upłynął;

5) przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, o którym mowa w pkt 2, jeżeli został zwrócony właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego;

6)57) przekazuje dane o wydanym dowodzie rejestracyjnym do ewidencji pojazdów.

§ 9a. W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, to organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

§ 10. 1. W przypadku wydawania tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, organ rejestrujący przyjmuje wniosek właściciela pojazdu po przedstawieniu dokumentów określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów i:

1) przyjmuje dotychczasowe tablice rejestracyjne, w przypadku ich zniszczenia;

2) pobiera określone przepisami opłaty;

3) unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

4)58) nadaje pojazdowi nowy numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, z zachowaniem w bazie danych poprzedniego numeru rejestracyjnego;

4)59) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;

5) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

5a)60) pobiera dane i informacje o właścicielu pojazdu i o pojeździe z ewidencji pojazdów; przepis § 3b ust. 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio;

6) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny; przepis § 12 ust. 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio;

7) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu;

8) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w karcie informacyjnej pojazdu dowód rejestracyjny pojazdu, nalepkę kontrolną i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;

9)61) przekazuje dane o wydanych tablicach rejestracyjnych albo o wtórniku tablic rejestracyjnych i o dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2, do ewidencji pojazdów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dowodu rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu dokumentów wymienionych w § 12 ust. 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów.

§ 10a. W przypadku gdy organ rejestrujący posiada dowód rejestracyjny pojazdu, przesłany temu organowi na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy, a właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, to organ rejestrujący, czasowo wycofując ten pojazd z ruchu, składa dowód rejestracyjny do depozytu, o którym mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów.

§ 10b.62) W przypadku gdy dotychczasowy właściciel pojazdu zarejestrowanego złoży wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, sprawdzenia przedłożonych dokumentów, porównując dane i informacje w nich zawarte z danymi i informacjami zgromadzonymi w ewidencji pojazdów. W przypadku stwierdzonej niezgodności tych danych i informacji, organ rejestrujący przed zamówieniem spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego dokonuje ich korekty i aktualizacji na podstawie przedłożonych dokumentów.

§ 10b.63) W przypadku gdy dotychczasowy właściciel pojazdu zarejestrowanego złoży wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 3b ust. 3 rozporządzenia.

§ 10c. W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 8, 9, 10, 10b instrukcji, dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, organ rejestrujący wydaje je właścicielowi pojazdu.

§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania, wystawia się następująco:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniać dobrą czytelność wpisów;

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy drukuje się z rozróżnieniem cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0;

3) numer rejestracyjny drukuje się z odstępem oddzielającym wyróżnik powiatu od wyróżnika pojazdu;

4) w rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje się znaki: „- – -”;

5) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” na początku i na końcu treści adnotacji drukuje się znaki: „- – -”.

1a.64) Dane i informacje z ewidencji pojazdów organ rejestrujący zamieszcza odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego, zgodnie z aktualnym stanem wynikającym z załączonych dokumentów i ewidencji pojazdów oraz bazy danych uwzględniając konieczność niezwłocznego wydania pozwolenia czasowego właścicielowi pojazdu.

1b.64) W przypadku braku dostępu do ewidencji pojazdów w dniu wydania pozwolenia czasowego organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje w tym pozwoleniu na podstawie załączonych dokumentów oraz danych i informacji z bazy danych.

1c.64) Dane i informacje z ewidencji pojazdów organ rejestrujący zamieszcza w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem przepisu § 3b ust. 2 rozporządzenia.

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosując następujące zasady:65)

Dane i informacje, o których mowa w ust. 1a–1c zamieszcza się odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego albo dowodu rejestracyjnego, stosując następujące zasady:66)

1) w rubryce przy kodzie A – wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu;

2) w rubryce przy kodzie B – wpisuje się datę pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy jest to dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą; jeżeli w dokumentach załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu brak jest informacji o dacie pierwszej rejestracji pojazdu, to w tej rubryce wpisuje się datę 1 stycznia roku produkcji pojazdu;

3) w rubryce przy kodzie C – wpisuje się:

a) za kodem C.1.1 – imię i nazwisko lub nazwę posiadacza dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (dane jednego podmiotu); za kodem tym wpisuje się jeden z następujących podmiotów:

– właściciela pojazdu, który o rejestrację pojazdu wnioskował na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy,

– zakład lub wydzieloną jednostkę organizacyjną, których kierownik wnioskuje o rejestrację pojazdu na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu,

– właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy,

– właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,

– podmiot polski, któremu pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, wnioskujący o rejestrację pojazdu na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy,

– użytkownika pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskuje leasingodawca (właściciel pojazdu),

b) za kodem C.1.2 – numer PESEL lub REGON posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; w przypadku posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wystawianego dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

c) za kodem C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

d) za kodem C.2.1 – imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu – dane jednej osoby będącej właścicielem wpisanym we wniosku o rejestrację pojazdu,

e) za kodem C.2.2 – numer PESEL lub REGON właściciela pojazdu; w przypadku właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

f) za kodem C.2.3 – adres właściciela pojazdu;

4) w rubryce przy kodzie D – wpisuje się:

a) za kodem D.1 – dane określone jako marka pojazdu,

b) za kodem D.2 – dane określone jako typ pojazdu oraz dane określone jako:

– wariant w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

– wersja w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

c) za kodem D.3 – dane określone jako model (nazwa handlowa) pojazdu;

5) w rubryce przy kodzie E – wpisuje się numer identyfikacyjny pojazdu (pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy);

6) w rubryce przy kodzie F.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów;

7) w rubryce przy kodzie F.2 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg;

8) w rubryce przy kodzie F.3 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg;

9) w rubryce przy kodzie G – wpisuje się masę własną pojazdu, określoną jako masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, wyrażoną w kg;

10) w rubryce przy kodzie H – wpisuje się okres ważności dowodu rejestracyjnego, jeżeli występuje takie ograniczenie, albo pozwolenia czasowego;

11) w rubryce przy kodzie I – wpisuje się datę wydania dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

12) w rubryce przy kodzie J – wpisuje się kategorię pojazdu na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli jest wymagany, albo na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli zawiera kod J z informacją o kategorii pojazdu;

13) w rubryce przy kodzie K – wpisuje się numer świadectwa homologacji typu WE albo numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, określony na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności albo na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli zawiera kod K z informacją o numerze świadectwa homologacji typu WE albo numerze świadectwa homologacji typu pojazdu;

14) w rubryce przy kodzie L – wpisuje się liczbę osi w pojeździe;

15) w rubryce przy kodzie O.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem, wyrażoną w kg;

16) w rubryce przy kodzie O.2 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy bez hamulca, wyrażoną w kg;

17) w rubryce przy kodzie P.1 – wpisuje się pojemność silnika wyrażoną w cm3;

18) w rubryce przy kodzie P.2 – wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW;

19) w rubryce przy kodzie P.3 – wpisuje się rodzaj paliwa lub źródło mocy, stosując skróty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przedzielone ukośnikiem, jeżeli występuje więcej niż jeden rodzaj paliwa lub źródło mocy;

20) w rubryce przy kodzie Q – wpisuje się stosunek mocy do masy własnej, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo w odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wyrażony w kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów;

21)67) w rubryce przy kodzie S.1 – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy; w przypadku motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym; w przypadku pojazdu przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym na wózku inwalidzkim;

22) w rubryce przy kodzie S.2 – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc stojących – w przypadku pojazdu, w którym konstrukcyjnie przewidziano również miejsca dla pasażerów stojących;

23) w rubryce „RODZAJ POJAZDU” – wpisuje się rodzaj pojazdu zgodnie z klasyfikacją;

24) w rubryce „PRZEZNACZENIE” – wpisuje się przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacją; przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja;

25) w rubryce „ROK PRODUKCJI” – wpisuje się rok kalendarzowy, w którym pojazd został wyprodukowany, określony przez producenta; w przypadku pojazdu marki „SAM” jest to rok zbudowania tego pojazdu;

26) w rubryce „DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ” – wpisuje się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, wyrażoną w kg;

27) w rubryce „NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI” – wpisuje się jednoznacznie określoną wartość największego dopuszczalnego nacisku osi pojazdu, wyrażoną w kN;

28) w rubryce „NR KARTY POJAZDU” – wpisuje się serię i numer karty pojazdu, jeżeli była wydana; w przypadku gdy pojazd zgodnie z ustawą nie podlegał obowiązkowi wystawienia karty pojazdu, wpisuje się adnotację o treści: „karty nie wydano”;

29) w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO” – wpisuje się termin następnego badania technicznego, na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

30) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” – wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

a)68) „Współwłaściciel ...” – podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia – dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

a)69) „Współwłaściciel ...” – podając dane współwłaściciela pojazdu – dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

b) „Współwłasność” – jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a liczby osób,

c) „Pierwsza rejestracja w kraju ...” – podając datę pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) „TAXI” – dotyczy pojazdów przystosowanych jako taksówka,

e) „GAZ-LPG ...” albo „GAZ-CNG ...” – podając datę montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem – dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG,

f) „L” – dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,

g) „MAX. ... km/h” – podając wartość ograniczenia prędkości – dotyczy pojazdów objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości,

h) „BUS 100 km/h” – dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy,

i) „HAK” – dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,

j) „SANITARNY – ....” – podając liczbę miejsc leżących w samochodzie sanitarnym,

k) „SKŁADAK” – dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do ruchu,

l) „ZABYTKOWY” – dotyczy pojazdów zabytkowych,

m) „ODSTĘPSTWO ...” – podając skrótowo, który z warunków technicznych został objęty odstępstwem i w jakim zakresie, z wyłączeniem numeru silnika – dotyczy pojazdów dopuszczonych do ruchu w drodze indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy,

n) „OGRANICZENIA ...” – podając treść ograniczenia w użytkowaniu pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych – dotyczy pojazdów zabytkowych,

o) „CŁO ...” – podając treść zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa celnego – dotyczy pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów prawa celnego,

p) „WTÓRNIK” – dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,

r)70) „UŻYTKOWNIK” – podając dane użytkownika, na jego wniosek, zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia – dotyczy pojazdów używanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsiębiorcę krajowego drugiemu przedsiębiorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej pomiędzy tymi przedsiębiorcami,

r)71) „UŻYTKOWNIK” – podając dane użytkownika, na jego wniosek – dotyczy pojazdów używanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsiębiorcę krajowego drugiemu przedsiębiorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej pomiędzy tymi przedsiębiorcami,

s) „POBYT DO DNIA ...” – podając datę, do której wydany cudzoziemcowi dokument uprawnia go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– wizy Schengen lub wizy krajowej,

– karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,

sa) „POBYT” – dokonywana na podstawie:

– zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,

t) „ZAWIESZENIE ...” – podając rodzaj zawieszenia: pneumatyczne albo równoważne do pneumatycznego – dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t,

u) „ZESPÓŁ ... kg” – podając wartość maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów – dotyczy pojazdu silnikowego w zespole z przyczepą/naczepą,

v)72) „WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ/DUPLICATE OF REGISTRATION PLATE” – dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru,

w)72) „VAT – ...” – wpisując właściwy pkt: 1 albo 2 – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 9 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052),

x)73) „Nr ... dopuszczenie indywidualne WE pojazdu albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu albo uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu” – wpisując numer odpowiedniego dokumentu; dotyczy pojazdu nowego rejestrowanego po raz pierwszy albo pojazdu, dla którego w dowodzie rejestracyjnym określona była niniejsza informacja,

y) „WTÓRNIK KARTY POJAZDU Nr ...” – podając serię i numer wtórnika karty pojazdu; dotyczy pojazdów, dla których, na wniosek właściciela, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu na podstawie przepisów § 7 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451),

z)74) „(V.9) poziom emisji spalin – Euro ...” – wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 2a do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia; w przypadku wpisania poziomu emisji spalin w pozwoleniu czasowym stosuje się wytyczne określone w załączniku nr 2a do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów,

za)75) „PIT – ...” – wpisując właściwą lit.: a albo b – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a albo b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.76)),

zb)75) „CIT – ...” – wpisując właściwą lit.: a albo b – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a albo b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.77)),

zc) „Zarejestrowano warunkowo” – wpisując w pozwoleniu czasowym, jeżeli organ rejestrujący dokonuje warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na podstawie art. 74 ust. 2a i 2b ustawy,

zd) „(P.2) .../...” – przed ukośnikiem wpisując maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW, a po ukośniku maksymalną moc znamionową silnika elektrycznego wyrażoną w kW, przy pierwszej rejestracji pojazdu albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy; dotyczy pojazdu hybrydowego,

ze) „WÓZEK BOCZNY” – dotyczy motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, dla którego przy kodzie S.1 w dowodzie rejestracyjnym wpisano liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym,

zf) „REJESTRACJA – art. 73 ust. 2a ustawy” – dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek władzy wojskowej,

zg)78) „KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE” – w przypadku pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo: „POJAZD PRZEBUDOWANY DO RUCHU PRAWOSTRONNEGO” – w przypadku pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu)

– dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego, rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zh)79) „KOŃCOWA PARTIA PRODUKCJI” – w przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 70s ust. 2 ustawy; dotyczy pojazdu nowego rejestrowanego po raz pierwszy albo pojazdu, dla którego w dowodzie rejestracyjnym określona była niniejsza informacja.

2a.80) Jeżeli adnotacja dokonana lub skreślona przez organ rejestrujący w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zawiera dane i informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, to organ zamieszcza te dane i informacje w bazie danych.

2a.81) Informację o adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym organ rejestrujący przekazuje do ewidencji pojazdów z uwzględnieniem standardu danych przesyłanych do ewidencji pojazdów.

2b.80) Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów i może za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji korzystać ze zbioru danych osobowych PESEL lub ze zbioru numerów identyfikacyjnych REGON, wypełniając rubrykę C.1.2 i C.2.2, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych PESEL lub zbiorze numerów identyfikacyjnych REGON a danymi zawartymi w dokumencie identyfikującym przedstawionym przez właściciela pojazdu (pozwalającym potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej oraz z wyszczególnionym numerem PESEL w przypadku osoby fizycznej lub potwierdzającym niezbędne dane wraz z wyszczególnionym numerem REGON w przypadku osoby prawnej), wpisuje w tych rubrykach w dowodzie rejestracyjnym dane na podstawie przedłożonych dokumentów.

2b.81) Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów i może za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów korzystać ze zbioru danych osobowych PESEL lub ze zbioru numerów identyfikacyjnych REGON, wypełniając rubrykę C.1.2 i C.2.2, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych PESEL lub zbiorze numerów identyfikacyjnych REGON a danymi zawartymi w dokumencie identyfikującym przedstawionym przez właściciela pojazdu (pozwalającym potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej oraz z wyszczególnionym numerem PESEL w przypadku osoby fizycznej lub potwierdzającym niezbędne dane wraz z wyszczególnionym numerem REGON w przypadku osoby prawnej), wpisuje w tych rubrykach w dowodzie rejestracyjnym dane na podstawie przedłożonych dokumentów.

2c. Organ rejestrujący, wypełniając rubryki „RODZAJ POJAZDU” i „PRZEZNACZENIE” w pozwoleniu czasowym, wpisuje, w przypadku czasowej rejestracji pojazdu niekompletnego, o którym mowa w art. 2 pkt 67 ustawy, rodzaj pojazdu stosownie do kategorii pojazdu, o której mowa w art. 2 pkt 60 ustawy. W takim przypadku w pozwoleniu czasowym nie wpisuje się informacji o przeznaczeniu pojazdu.

3. (uchylony).

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje się i oznacza zgodnie z następującymi zasadami:

1) dowód rejestracyjny:

a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJĄCY” – drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronie 3 i 4 w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” – adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

c) na stronie 2 w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO” w miejscu „mp.” – przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, jeżeli termin ten wpisuje organ rejestrujący albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje się odpowiednio;

2) pozwolenie czasowe:

a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJĄCY” – drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronie 2 w rubryce „mp. (PODPIS)” – wydanie pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

c) na stronie 2 w rubryce „POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:” – datę przedłużenia ważności pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

d) na stronie 2 w rubryce „ADNOTACJE” – adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego;

3) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania:

a) na wewnętrznej stronie okładki w rubryce „Organ rejestrujący” – przystawia się pieczątkę adresową lub drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronach 1–11 w rubrykach „mp. Podpis” dane wpisane przy kodzie B i H potwierdza się podpisem i okrągłą pieczątką organu rejestrującego.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie pozwolenia czasowego w sposób określony w ust. 2, pozwolenie czasowe wypełnia się czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.

6. W pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania, po jego wypełnieniu, podpisaniu i ostemplowaniu, odpowiednią stronę pokrywa się specjalną folią stanowiącą komplet wraz z blankietem.

7. W przypadku ustania przyczyn zamieszczenia adnotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 30, organ rejestrujący skreśla zamieszczony skrót adnotacji oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego.

Załącznik nr 1a

PRZEBIEG PROCEDURY PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Lp.

Przedmiot wniosku

Przebieg procedury

1

2

3

1

Rejestracja pojazdu

1. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane – informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

2. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2

Rejestracja czasowa pojazdu

(o której mowa w art. 74

ust. 2 pkt 2 ustawy)

1. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane – informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3

Wyrejestrowanie pojazdu

1. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego albo po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu przesyła decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także unieważniony dowód rejestracyjny – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

 

* Przez wymagane dokumenty rozumie się dokumenty, o których mowa w ustawie, a także w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

Załącznik nr 282)

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) (uchylony);

3) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) (uchylona),

d) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem,

e)83) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

4) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu:

a) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,

b) (uchylona);

5) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

6) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

7) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, celne itp.,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego.

§ 1a. W przypadku gdy organ rejestrujący posiada bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący weryfikuje dane i informacje zawarte w dokumentach wymaganych do rejestracji pojazdu z danymi i informacjami zgromadzonymi w ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji.

§ 2. 1. W przypadku gdy pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 3 i 4, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia określa załącznik do niniejszej instrukcji.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się do organu rejestrującego, który wystawił sprawdzany dowód rejestracyjny, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu. Zawiadomienie to wysyła się również, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany przez organ, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie, udziela zwrotnej odpowiedzi w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu i kopii dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych oraz aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3:

1) wysyła odpowiednio wypełnione potwierdzenie wraz z uwierzytelnioną kserokopią karty informacyjnej pojazdu wymienionego w zawiadomieniu; wzór potwierdzenia określa załącznik do niniejszej instrukcji;

2) zamieszcza w bazie danych i karcie informacyjnej pojazdu nowy numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę organu rejestrującego, w którego właściwości miejscowej pojazd się znajduje;

3) przesłane dokumenty dołącza do akt pojazdu.

5. W przypadku gdy dane i informacje zawarte w przesłanym zawiadomieniu lub kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący, o którym mowa w ust. 3, odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu” i pieczątką organu rejestrującego.

6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 5, organ rejestrujący występujący z zawiadomieniem wszczyna postępowanie wyjaśniające i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy.

§ 3. W przypadku gdy do rejestracji nie został złożony dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący dane do zawiadomienia wpisuje na podstawie innych dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

§ 3a. Zamiast czynności określonych w § 2 ust. 1–5 dopuszcza się dokonanie przez organ rejestrujący sprawdzenia danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym rejestracji elektronicznej wymiany zawiadomień i potwierdzeń, o których mowa w § 2, dołączając:

1) do zawiadomienia – zeskanowany dowód rejestracyjny albo decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu albo dokument, o którym mowa w § 3;

2) do potwierdzenia – wydruk karty informacyjnej pojazdu wymienionego w zawiadomieniu.

§ 4. 1. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, sprawdza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, porównując dane i informacje w nich zawarte z danymi i informacjami zawartymi w ewidencji pojazdów.

2. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujący rejestruje pojazd, po otrzymaniu od administratora, o którym mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, informacji o zgodnym z polityką bezpieczeństwa przekazaniu danych do tej ewidencji przez organ, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany.

3. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, ale zostały przekazane przez organ rejestrujący, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, do ewidencji pojazdów bez potwierdzenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa tej ewidencji, organ rejestrujący wysyła zawiadomienie w formie komunikatu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, do organu, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany. Organ rejestrujący rejestruje pojazd po otrzymaniu od organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, potwierdzenia, w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, o zgodności danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

4. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów nie są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujący wysyła zawiadomienie w formie komunikatu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, do organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany.

5. Organ rejestrujący, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, sprawdza zgodność przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych oraz:

1) w przypadku stwierdzenia zgodności przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych zwraca otrzymane zawiadomienie w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu”;

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych:

a) aktualizuje dane i informacje w bazie danych,

b) przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji zaktualizowane dane i informacje o pojeździe do administratora, o którym mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, celem ich zamieszczenia w ewidencji pojazdów oraz

c) wysyła potwierdzenie w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

6. W przypadku otrzymania zwrotu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, organ rejestrujący stosuje przepis § 2 ust. 6.

7. Organ rejestrujący po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c, rejestruje pojazd.

8. W przypadku braku dostępu organu rejestrującego do ewidencji pojazdów stosuje się przepisy § 2–3a.

§ 5. W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicę, który:

1) został zarejestrowany za granicą po jego wywozie z kraju lub zbyciu za granicę, organ rejestrujący dokonuje sprawdzenia w szczególności cechy identyfikacyjnej pojazdu i daty pierwszej rejestracji pojazdu, jeżeli posiada bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdu, o którym mowa w § 4;

2) nie został zarejestrowany za granicą po jego wywozie z kraju lub zbyciu za granicą, organ rejestrujący wykonuje odpowiednio czynności, o których mowa w § 2–4, w związku z wcześniejszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik do instrukcji w sprawie czynności związanych
z czasową rejestracją pojazdu z urzędu

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)

infoRgrafika

Załącznik nr 284)

INSTRUKCJA W SPRAWIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZASOWĄ REJESTRACJĄ POJAZDU Z URZĘDU

§ 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:

1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– świadectw homologacji typu pojazdu,

– decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

– świadectw homologacji typu WE pojazdu,

– zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

– dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

– świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) pojazdu sprowadzonego i zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

b) weryfikuje dane zawarte w dokumencie odprawy celnej przywozowej i wyjaśnia z właściwymi organami celnymi,

c) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem,

d) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;

3) pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) pojazdu zabytkowego:

a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

5) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

6) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:

a) dokonuje wyjaśnień z właściwymi organami orzekającymi, organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, celne itp.,

b) weryfikuje dane zawarte w zaświadczeniu z przeprowadzonego badania technicznego.

§ 2. 1. Organ rejestrujący posiadając dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, weryfikuje dane i informacje, zawarte w dokumentach, wymaganych do rejestracji zgodnie z ustawą i rozporządzeniem o rejestracji pojazdów, oraz zawarte w posiadanej bazie danych, z danymi:

1) referencyjnymi katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, jeżeli posiada dostęp do tego katalogu;

2) zgromadzonymi w ewidencji pojazdów.

2. Organ rejestrujący:

1) pobiera i weryfikuje, dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pobiera i weryfikuje, dane o pojeździe zamieszczone w ewidencji pojazdów, w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne lub w stosunku do którego zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

3) usuwa niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji w wyniku dokonanej weryfikacji zgodnie z art. 80bd ust. 1–3 ustawy i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 80bd ust. 4 ustawy;

4) wprowadza poprawne dane do ewidencji pojazdów; potwierdzeniem zakończenia tego wprowadzenia jest potwierdzenie, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 ustawy.

Załącznik nr 2a

WYTYCZNE DO UMIESZCZANIA W ADNOTACJACH DOWODU REJESTRACYJNEGO INFORMACJI O SPEŁNIENIU PRZEZ SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, SAMOCHÓD SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY LUB AUTOBUS OKREŚLONEGO POZIOMU EMISJI EURO

§ 1. W przypadku gdy właściciel pojazdu występuje z wnioskiem o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący wpisuje w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. z załącznika nr 1 do rozporządzenia, ustalając poziom emisji spalin Euro na podstawie:

1) jednego z dokumentów:

a) świadectwa zgodności WE albo

b) świadectwa zgodności, albo

c) dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo

d) decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo

e) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

– w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;

2) jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 1, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), albo oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, przyjmując następujące zasady:

a) w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

– Euro 1 – od 1992 do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 do 1996 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,

– Euro 2 – od 1996 do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 do 1999 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 t,

– Euro 3 – od 2000 do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

– Euro 4 – od 2005 do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

– Euro 5 – od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:

– Euro I – od 1992 do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

– Euro II – od 1995 do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

– Euro III – od 2000 do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

– Euro IV – od 2005 do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

– Euro V – od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

§ 2. W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu występuje z wnioskiem o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o normie dotyczącej poziomu emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro, albo na podstawie jednego z dokumentów, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Organ rejestrujący, uwzględniając rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i wprowadzanie nowych norm dotyczących poziomów emisji spalin Euro dla pojazdów, umieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację o poziomie emisji spalin Euro innym niż określone w § 1 pkt 2, na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1.

Załącznik nr 2b85)

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYREJESTROWANIA POJAZDU Z URZĘDU NA PODSTAWIE ART. 79 UST. 3A USTAWY

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ POJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

KLASYFIKACJA POJAZDÓW

Tabela nr 1 – Rodzaje i podrodzaje pojazdów

Lp.

Rodzaj pojazdu

Podrodzaj pojazdu

Kategoria homologacyjna

kod

nazwa

kod

nazwa

1

2

3

4

5

6

1

01

motorower

 

bez podziału

L1e, L2e

2

02

motocykl

01

osobowy

L3e, L4e, L5e

3

02

ciężarowy

4

99

inny*

5

03

samochód osobowy

01

kareta (sedan)

M1

6

02

hatchback

7

03

kombi

8

04

coupe

9

05

kabriolet

10

06

wielozadaniowy

11

07

van

08

terenowy

12

99

inny*

13

04

autobus

01

miejski

M2, M3

14

02

międzymiastowy

15

03

turystyczny

16

04

szkolny

17

99

inny*

18

05

trolejbus

 

bez podziału

 

19

06

samochód ciężarowy

01

skrzynia

N1, N2, N3

20

02

furgon

21

03

wywrotka

22

04

pojemnik

23

05

cysterna

24

06

skrzynia / żuraw

25

07

furgon / podest

26

08

ciężarowo-osobowy

27

09

terenowy

28

10

wielozadaniowy

29

11

van

30

99

inny*

31

07

samochód

specjalny

 

bez podziału

M1, M2, M3, N1, N2, N3

32

08

ciągnik

samochodowy

01

siodłowy

N1, N2, N3

33

02

balastowy

34

99

inny*

 

35

09

ciągnik rolniczy

01

kołowy

T1, T2, T3, T4 (T4.1, T4.2 lub T4.3), T5 ** C1, C2, C3, C4 (C4.1, C4.2 lub C4.3), C5

36

02

gąsienicowy

37

99

inny*

38

10

przyczepa lekka

01

ciężarowa

O1

39

02

specjalna

40

99

inna*

41

11

naczepa ciężarowa

01

skrzynia

O2, O3, O4

42

02

furgon

43

03

wywrotka

44

04

pojemnik

45

05

cysterna

46

06

dłużycowa

47

07

niskopodwoziowa

48

08

wózek jednoosiowy podpierający naczepę

49

99

inna*

50

12

naczepa specjalna

 

bez podziału

O2, O3, O4

51

13

przyczepa ciężarowa

01

skrzynia

O2, O3, O4

52

02

furgon

53

03

wywrotka

54

04

pojemnik

55

05

cysterna

56

06

dłużycowa

57

07

niskopodwoziowa

58

99

inna*

59

14

przyczepa specjalna

 

bez podziału

O2, O3, O4

60

15

przyczepa ciężarowa rolnicza

01

skrzynia

R1, R2, R3, R4 (każda z tych kategorii z indeksem „a” lub „b”) **

61

02

furgon

62

03

wywrotka

63

04

pojemnik

64

05

cysterna

65

06

dłużycowa

66

07

niskopodwoziowa

67

99

inna*

68

16

samochodowy inny

01

czterokołowiec

L7e

69

02

czterokołowiec lekki

L6e

70

99

inny*

 

71

17

pojazd

wolnobieżny – kolejka turystyczna***

01

bez podziału

 

72

18

ciągnik rolniczy – kolejka turystyczna***

01

bez podziału

 

73

19

przyczepa –

kolejka

turystyczna***

01

bez podziału

 

 

Tabela nr 2 – Przeznaczenia pojazdów ze względu na specjalizację z wyjątkiem pojazdów specjalnych

Lp.

Podrodzaj pojazdu

Przeznaczenie

kod

nazwa

kod

nazwa

1

2

3

4

5

1

02

furgon

001

uniwersalny

2

002

izotermiczny

3

003

chłodnia

4

004

lodownia

5

005

przewóz mebli

6

006

przewóz konfekcji

7

007

przewóz pieczywa

8

008

pocztowy

9

099

inny *

10

05

cysterna

101

przewóz paliw płynnych

11

102

przewóz mleka

12

103

przewóz wody

13

104

przewóz gazów

14

199

inna *

15

04

pojemnik

201

betoniarka

16

202

przewóz bitumu

17

203

przewóz cementu luzem

18

204

przewóz sypkich artykułów spożywczych

19

205

asenizacyjny

20

299

inny *

21

99

inny

301

przewóz żywego drobiu

22

302

przewóz żywych zwierząt

23

 

 

303

przewóz kabli

24

304

przewóz napojów

25

305

przewóz elementów budowlanych

26

306

przewóz kontenerów

27

307

przewóz pojazdów

28

308

wywóz śmieci

29

309

utylizacyjny

30

399

przewóz innych ładunków

 

Tabela nr 3 – Przeznaczenia pojazdów specjalnych

Lp.

Kod

Nazwa

1

2

3

1

501

oczyszczanie dróg

2

502

zimowego utrzymania dróg

3

503

podnośnik od prac konserwacyjno-montażowych

4

504

pomoc drogowa

5

505

ambulatorium/laboratorium służby zdrowia

6

506

żuraw samochodowy

7

507

pożarniczy

8

508

pogotowie techniczne/warsztat

9

509

kino/wystawa/biblioteka

10

510

sklep/bar

11

511

radiofoniczny/telewizyjny

12

512

do prac wiertniczych

13

513

agregat elektryczny/spawalniczy

14

514

kempingowy

15

515

pogrzebowy

16

516

laboratorium techniczne

17

517

koparka

18

518

koparko-spycharka

19

519

ładowarka

20

520

bankowóz

21

521

sanitarny

22

599

inny *

 

Tabela nr 4 – Przeznaczenia pojazdów używanych do określonych celów

Lp.

Kod

Nazwa

1

2

3

1

703

operacyjny służby miejskiej zakładów komunikacyjnych itp.

2

704

przewóz osób niepełnosprawnych

3

705

pojazd ratownictwa chemicznego

4

706

pojazd górniczego pogotowia ratunkowego

5

707

przystosowany do przewozu osób (dotyczy tylko samochodów ciężarowych oraz przyczep wchodzących w skład kolejki turystycznej)

6

708

pojazd służby więziennej

7

709

przewóz uczniów (w tym niepełnosprawnych)

8

799

inny*

 

Objaśnienia:

* Pojazd, który na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo wyciągu ze świadectwa homologacji albo zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, zakwalifikowano do danego podrodzaju pojazdu lub przeznaczenia nieokreślonego w zasadniczym podziale.

** Dla ciągników rolniczych i przyczep homologowanych przed dniem 6 stycznia 2006 r. mogą być nieokreślone kategorie homologacyjne.

*** Dotyczy wyłącznie pojazdu wchodzącego w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy.

Załącznik nr 586)

STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W KATALOGU MAREK I TYPÓW POJAZDÓW HOMOLOGOWANYCH ORAZ DOPUSZCZONYCH DO RUCHU

Lp.

Nazwa pola

1

Kod Instytutu Transportu Samochodowego

2

Rodzaj

3

Podrodzaj

4

Przeznaczenie

5

Marka

6

Typ:

– wariant, jeżeli występuje

– wersja, jeżeli występuje

7

Model (nazwa handlowa)

8

Maksymalna masa całkowita

9

Dopuszczalna masa całkowita

10

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

11

Masa własna

12

Kategoria pojazdu

13

Numer świadectwa homologacji krajowej lub Wspólnoty Europejskiej

14

Liczba osi

15

Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem

16

Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca

17

Dopuszczalna ładowność

18

Maksymalna ładowność

19

Pojemność silnika

20

Maksymalna moc netto silnika

21

Rodzaj paliwa

22

Stosunek mocy do masy własnej

23

Liczba miejsc siedzących

24

Liczba miejsc stojących, jeżeli występuje

25

Największy dopuszczalny nacisk osi

26

Największy maksymalny nacisk osi

27

Katalizator (tak/nie)

28

Homologacja (tak/nie)

29

Odstępstwo od homologacji

 

Załącznik nr 5

(uchylony)87)

Załącznik nr 6

WZÓR WYKAZU DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH

(książka formatu A-4, układ stron poziomy)

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR WYKAZU TABLIC REJESTRACYJNYCH

(książka formatu A-4, układ strony poziomy)

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 4.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 488), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 6.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 8.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 10.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

12) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 13.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

15) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 16.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 19.

19) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 21.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 23.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 25.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 670), które weszło w życie z dniem 29 maja 2015 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

30) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 32.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

34) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) Przez § 1 pkt 10 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

36) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

37) Przez § 1 pkt 10 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

38) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

39) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

40) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 41.

41) Przez § 1 pkt 10 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

42) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 43.

43) Przez § 1 pkt 10 lit. a tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

44) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

45) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 46.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

47) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

48) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

49) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

50) Obecnie obowiązuje § 3 w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. poz. 183).

51) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

52) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

53) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

54) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 55.

55) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

56) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. f tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

57) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

58) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 59.

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. h tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

60) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. h tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

61) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. h tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

62) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 63.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

64) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. j tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

65) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 66.

66) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

68) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 69.

69) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

70) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 71.

71) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

73) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

75) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929 i 1010.

77) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68, 615, 780 i 996 .

78) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

79) Dodana przez § 1 pkt 10 lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

80) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 81.

81) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. j tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

82) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 84.

83) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

84) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

85) Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.

86) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 87.

87) Przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama