REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1927

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35),

2) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 35),

3) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357),

4) ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855),

5) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),

6) ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607),

7) ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668),

8) ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 października 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 17 lit. c i d, pkt 20 lit. e i g oraz art. 2 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;

2) art. 1 pkt 2 w zakresie art. 5c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 4 lit. a, pkt 14, 16 i art. 5 – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r.;

3) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie art. 14 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i art. 10 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

4) art. 1 pkt 2 w zakresie art. 5c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 4 lit. h w zakresie art. 14 ust. 5g–5i ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz lit. j w zakresie art. 14 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 20 lit. b, c oraz d – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

5) art. 1 pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 15 lit. b – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

6) art. 1 pkt 4 lit. d, e i f w zakresie art. 14 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;

7) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. i, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8 i art. 3 – które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.”;

2) art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 35), który stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r., z wyjątkiem:

1) art. 21, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 72–76, 79 i 82, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

3) art. 1 pkt 121, 123 lit. b i 134, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;

4) art. 2–4, art. 6, art. 9–13, art. 19, art. 20 i art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.”;

3) art. 38–40 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), które stanowią:

„Art. 38. Do roku szkolnego 2017/2018 przepis art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w art. 30.

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2016 r.

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r., z wyjątkiem:

1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.;

3) art. 1 pkt 2 lit. a–c, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 11 lit. c, pkt 13 lit. c, pkt 15 lit. c, pkt 16 lit. a i d w zakresie art. 16 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 25, 26, pkt 37 w zakresie art. 34 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, pkt 38 lit. e w zakresie art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 39, 40, 41, pkt 42 lit. a tiret pierwsze, pkt 45, 47, 48, pkt 51 lit. b i d, pkt 58, pkt 60 w zakresie art. 89 ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 66 oraz art. 6 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

4) art. 1 pkt 38 lit. a, b i d w zakresie art. 35 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.;

5) art. 1 pkt 13 lit. a i b w zakresie art. 9c ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 14 w zakresie art. 9d ustawy zmienianej w art. 1 i pkt 28 lit. c w zakresie art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

4) art. 10 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 23 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”;

5) art. 48 ust. 1, 2 i 5 i art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), które stanowią:

Art. 48. „1. Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W okresie działania jednostek, o których mowa w ust. 1, na dotychczasowych zasadach stosuje się do nich przepisy ustawy zmienianej w art. 42 w brzmieniu dotychczasowym.”

„5. Upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej dla kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników tych jednostek, o których mowa odpowiednio w art. 68 ust. 2 pkt 3, art. 68a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 42, w brzmieniu dotychczasowym, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc.”

„Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 57, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 25, art. 29 pkt 1–10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12, art. 32, art. 34, art. 37, art. 44, art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2–4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) odnośników nr 1 i 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 60);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 96).

2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31).”

„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 27 w zakresie art. 69c–69h, art. 69j, art. 69l i art. 69m, pkt 72 oraz art. 11 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

7) art. 13 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w–85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”;

8) art. 30, art. 32 pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), które stanowią:

„Art. 30. W okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. młodzieżowe ośrodki wychowawcze przekazują do bazy danych systemu informacji oświatowej dane dziedzinowe obejmujące datę:

1) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do ośrodka,

2) przekazania informacji o niedoprowadzeniu nieletniego do ośrodka

– zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707).”

Art. 32. „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:”

„4) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72–76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24–26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69–71, pkt 77–79, art. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

5) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 października 2016 r. (poz. 1927)

USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji oświatowej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;

2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;

4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.

2. Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.

Art. 2. System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej, zwane dalej „lokalnymi bazami danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.

Art. 3. 1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:

1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), zwanych dalej „szkołami i placówkami oświatowymi”;

2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:

a) jednostek samorządu terytorialnego,

b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,

c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,

e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),

f) kuratoriów oświaty,

g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

i)1) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami obsługującymi”,

j) izb rzemieślniczych

– zwanych dalej „innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty”.

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

1)2) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;

1)3) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;

2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2a)4) nauczycieli, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a–1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4;

3) niepełnosprawności uczniów – należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Art. 4. 1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych:

1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej „RSPO”;

2) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane dalej „zbiorami danych szkół i placówek oświatowych”;

3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane dalej „zbiorami danych jednostek”;

4) zbiory danych o uczniach;

5) zbiory danych o nauczycielach.

2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250), tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju.

Art. 5. 1.5) Lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu przekazywania danych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych z rejestru PESEL.

2. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych:

1) zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową;

2) zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jednostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty;

3)6) zbiory danych o uczniach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych uczniów do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych uczniów z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, a także w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych uczniów;

4)6) zbiory danych o nauczycielach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych nauczycieli do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i danych nauczycieli z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

3.6) Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych SIO, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–5, oraz podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO.

4. W przypadku:

1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,

2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,

3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,

4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

– jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki oświatowej, zespołu, zakładu poprawczego albo schroniska dla nieletnich.

5. Lokalna baza danych SIO, o której mowa w ust. 4, zawiera wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach, oraz zbiór danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.

Art. 6. 1. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Administratorem lokalnej bazy danych SIO jest kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.

Rozdział 2

Rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej

Art. 7. 1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:

1) nazwa;

2) nazwa skrócona;

3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;

4) data założenia;

5) data rozpoczęcia działalności;

6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;

7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej „rejestrem REGON”, a w przypadku:

a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, centrum kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich – także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, centrum, zakładu lub schroniska,

b) szkoły filialnej i filii placówki – także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie podporządkowana;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;

9)7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

11) dane dotyczące organu prowadzącego:

a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,

b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

12) status publicznoprawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;

13) związanie organizacyjne szkoły:

a) (uchylona)

b) w podmiocie leczniczym,

c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,

d) w jednostce pomocy społecznej,

e) w zakładzie poprawczym,

f) w schronisku dla nieletnich,

g) przy zakładzie karnym,

h) przy areszcie śledczym;

14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;

15) określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, którym obwód został ustalony;

16) etapy edukacyjne realizowane w szkole;

17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;

18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana;

19) profil kształcenia ogólnozawodowego – w przypadku liceum profilowanego;

20) zawód i specjalizacja – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

21) zawód, specjalność i specjalizacja – w przypadku szkoły artystycznej;

22) (uchylony)

23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium pracowników służb społecznych;

24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;

25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – inny niż adres zamieszkania tej osoby;

26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

27) data likwidacji;

28) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;

29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej „numerem RSPO”;

30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;

31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.

1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek oświatowych:

1) data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;

3) adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

4) dane dotyczące organu prowadzącego:

a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,

b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

5) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – inny niż adres zamieszkania tej osoby;

6) imię i nazwisko dyrektora zespołu;

7) data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;

8) data rozwiązania zespołu;

9) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;

10) numer RSPO zespołu;

11) data wpisania danych zespołu do RSPO;

12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych zespołu do RSPO.

2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31 i ust. 1a pkt 10–12, są generowane w RSPO automatycznie.

Art. 7a. Rodzaj i zakres danych gromadzonych w lokalnej bazie danych SIO w: zbiorze danych o szkole lub placówce oświatowej, zbiorze danych o jednostce, zbiorze danych o uczniach i zbiorze danych o nauczycielach, odpowiada rodzajowi i zakresowi danych gromadzonych w bazie danych SIO w: zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych o uczniach i zbiorach danych o nauczycielach, z wyjątkiem przypadków, w których w bazie danych SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych są gromadzone dane dziedzinowe powstające z przetworzenia odpowiednich danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO.

Art. 8. W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone następujące dane dziedzinowe:

1) dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w szczególności:

a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,

b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej,

c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,

d) podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, zgodnie z zestawem podręczników, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku szkół publicznych,

e) liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu,

f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia – w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,

i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających,

j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

k)8) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych:

a) liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz liczba form tej pomocy – według form pomocy,

b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,

c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych zajęć,

d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii,

e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym,

f) liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2a)9) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy;

2a)10) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy;

2b) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

2c) dane dotyczące organizacji i działalności:

a) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:

– bursa – liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy,

– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów,

b) placówek oświatowo-wychowawczych – liczba uczestników zajęć, według rodzajów i form zajęć,

c) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – liczba form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,

d) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;

3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

4) dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych:

a) liczba pracowników,

b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Art. 9. W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane:

1) dane identyfikacyjne:

a) nazwa,

b) nazwa skrócona,

c) typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,

d) numer identyfikacyjny REGON,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany,

f) adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;

2) dane dziedzinowe dotyczące:

a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,

b)11) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

– liczba pracowników,

– łączna wysokość ich wynagrodzeń,

– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Art. 10. W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów.

Art. 11. Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:

1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;

5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;

6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;

6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;

7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.12));

11)13) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej;

11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;

13) inny.

Art. 12. Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Art. 13. Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:14)

Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:15)

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)16) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego;

4)17) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo inną formą wychowania przedszkolnego;

5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo specjalny;

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

10) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;

11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 14a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

12)18) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

12)19) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

13)18) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

13)19) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Art. 14. Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;

3)20) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, art. 22 ust. 2 pkt 6 i 11 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) profil kształcenia ogólnozawodowego – w przypadku ucznia liceum profilowanego;

5) zawód – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

5a) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;

6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

7) zawód, specjalność i specjalizację – w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

8) formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;

9) status młodocianego pracownika;

10) korzystanie z indywidualnego nauczania;

11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;

12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

13) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

14) (uchylony)

15) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

16) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;

17) (uchylony)

18) uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;

19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;

20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;

21) ukończenie albo nieukończenie szkoły;

22) uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły – w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

23) informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;

24) (uchylony)

25)21) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty formach działalności dydaktyczno-wychowawczej;

26) uzyskanie karty rowerowej lub motorowerowej;

27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

28) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

29) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

30) informację o korzystaniu z internatu;

31) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole.

Art. 15. Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) semestr, na który uczeń uczęszcza;

3) specjalność kształcenia;

4) system kształcenia: dzienny, wieczorowy lub zaoczny;

5) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

6) realizowanie indywidualnego toku nauki;

7) odbywanie nauki według indywidualnych planów lub programów nauczania;

8) zaliczenie albo niezaliczenie semestru;

9) ukończenie albo nieukończenie kolegium;

10) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

11) informację o korzystaniu z internatu;

12) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w kolegium.

Art. 16. Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym obejmują:

1) podstawę pobytu w ośrodku:

a)22) odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b) orzeczenie sądu,

c) wniosek rodziców;

2) działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy;

3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku;

5)23) w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę:

a) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania wychowanka do ośrodka,

b) przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka

– zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707).

Art. 17. Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania obejmują:

1) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w placówce.

Art. 18. (uchylony)

Art. 19. Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-wychowawczej oraz placówki artystycznej – ogniska artystycznego, obejmują wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.

Art. 19a. Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego obejmują:

1) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;

2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.

Art. 20.24) Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminem gimnazjalnym, egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:25)

1)26) wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

2) wyniki egzaminów eksternistycznych:

a) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych,

b) uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z określeniem kwalifikacji,

c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;

3) informację o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Art. 21. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 22. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum spełniania obowiązku szkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 23. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki oraz przyznawaniem przez gminę pomocy materialnej obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku;

3a) informację, o której mowa w art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy;

4) informację o korzystaniu przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z określeniem świadczeń tej pomocy.

Art. 24. Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych obejmują nazwę uczelni i kierunek studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formę studiów, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

Art. 25. Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanymi przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.

Art. 26. (uchylony)

Art. 26a. 1. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia korzystającego z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię, obejmujące:

1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;

2) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy;

3) wydanie opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z określeniem rodzaju tych opinii;

4) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;

5) informację, czy dane, o których mowa w pkt 1–4, dotyczą dziecka do 3 roku życia, dziecka w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz ucznia, z podaniem typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza.

2.27) W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, inną formę wychowania przedszkolnego, obejmujące informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z określeniem form tej pomocy.

2.28) W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, obejmujące informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z określeniem form tej pomocy.

3. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, obejmujące:

1) informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, z określeniem form tej pomocy;

2)29) informację o uczestniczeniu ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.30)).

Art. 26b. 1.31) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, gromadzi w lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, po pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.

2. W celu weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-pedagogiczna przekazuje te dane do bazy danych SIO.

3. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych tego ucznia. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, poradnia psychologiczno-pedagogiczna gromadzi w lokalnej bazie danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.

Art. 27. W bazie danych SIO, w zbiorach danych nauczycieli, są gromadzone i przetwarzane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.

Art. 28. Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia.

Art. 29. 1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują:

1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:

a) wykształcenie,

b) przygotowanie pedagogiczne,

c) posiadane kwalifikacje do nauczania,

d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,

e) formę i wymiar zatrudnienia,

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,

h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,

i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,

j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

1a)32) w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) wykształcenie,

b) przygotowanie pedagogiczne,

c) posiadane kwalifikacje do nauczania,

d) staż pracy,

e) formę i wymiar zatrudnienia,

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,

h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,

i) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

j) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

2) w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:33)

a) wykształcenie,

b) przygotowanie pedagogiczne,

c) posiadane kwalifikacje do nauczania,

d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,

e) formę i wymiar zatrudnienia,

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,

h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

2. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:

1) ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;

2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ewidencją egzaminatorów”;

3) wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;

4) wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwaną dalej „listą ekspertów”;

5) uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej „dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej”.

3. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:

1) w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) wykształcenie,

b) staż pracy,

c) formę i wymiar zatrudnienia,

d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,

f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,

g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;

2) w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) wykształcenie,

b) staż pracy,

c) formę i wymiar zatrudnienia,

d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,

e) rodzaj i wymiar obowiązków,

f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

4. Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, obejmują:

1) wykształcenie;

2) przygotowanie pedagogiczne;

3) posiadane kwalifikacje do nauczania;

4) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;

5) rodzaj i wymiar zadań;

6) rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Art. 30.34) Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 31. 1.35) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 32. 1. W razie uzasadnionej ważnym interesem publicznym potrzeby pilnego pozyskania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania danych dziedzinowych dotyczących warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, nieobjętych szczegółowym zakresem danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31, z bazy danych SIO do podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych jest kierowane zapytanie dotyczące tych danych, w formie formularza określającego wymagane dane oraz termin ich przekazania do bazy danych SIO.

2. Dane przekazane na podstawie formularza, o którym mowa w ust. 1, po ich przetworzeniu podlegają niezwłocznie usunięciu z bazy danych SIO.

Rozdział 3

Przekazywanie danych do bazy danych SIO

Art. 33. Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów do RSPO są obowiązane przekazywać:

1) jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:

a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez te jednostki,

b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych;

c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów,

d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw;

2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane prowadzonych przez tego ministra:

a) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,

b) publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,

c) publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,

d) zespołów szkół lub placówek oświatowych;

3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje dane:

a) publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów prowadzonych przez tego ministra,

b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych,

c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ich zespołów;

4) inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych przez tych ministrów szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów;

5) okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 34. 1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, z wyjątkiem okręgowej komisji egzaminacyjnej, przekazuje dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej w terminie 7 dni od dnia założenia szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej – w terminie 7 dni odpowiednio od dnia wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki oświatowej albo dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

2. Samorząd województwa przekazuje do RSPO dane identyfikacyjne niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od organu prowadzącego niezbędnych do przekazania danych.

3. Organ prowadzący niepubliczne kolegium pracowników służb społecznych dostarcza samorządowi województwa dane niezbędne do przekazania do RSPO w terminie 7 dni od dnia uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na utworzenie kolegium.

Art. 35. 1. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany są następnie przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.

2. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka oświatowa taką jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy danych SIO.

3. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa w ust. 2, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.

4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO okręgowej komisji egzaminacyjnej jest przekazywany komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.

Art. 36. 1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane.

2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia zmiany.

3. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od organu prowadzącego. Organ prowadzący informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany.

4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są aktualizowane.

Art. 37. 1. Jeżeli zmiana danych objętych RSPO dotyczy danych objętych wpisem do rejestru REGON, przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany aktualne dane szkoły lub placówki oświatowej są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie aktualnych danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zmianę cech objętych wpisem w rejestrze REGON albo wniosku o skreślenie szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.

2. Po dokonaniu zmiany cech objętych wpisem do rejestru REGON z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o dokonaniu zmiany.

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa została skreślona z rejestru REGON, z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o skreśleniu szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.

Art. 37a. Przepisy art. 34–37 stosuje się odpowiednio do wpisywania zespołu szkół lub placówek oświatowych do rejestru REGON.

Art. 38.36) Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do RSPO informację o numerze identyfikacyjnym szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki.

Art. 39. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbiorów danych w bazie danych SIO: zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych o uczniach i zbiorów danych o nauczycielach przekazuje dane do bazy danych SIO bezpośrednio z prowadzonej przez ten podmiot lokalnej bazy danych SIO odpowiednio ze: zbioru danych o szkole lub placówce oświatowej, zbioru danych o jednostce, zbioru danych o uczniach i zbioru danych o nauczycielach, z wyjątkiem przypadków, w których z lokalnej bazy danych SIO, ze zbiorów danych uczniów, przekazuje się bezpośrednio do bazy danych SIO, do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, dane powstające z przetworzenia odpowiednich danych uczniów.

Art. 40. 1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej przekazują dane dziedzinowe dotyczące:

1) warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki oświatowej;

2) liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie;

3) pracowników niebędących nauczycielami.

2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności.

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują do zbioru danych danej poradni, jako dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności poradni, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b–e, dane powstałe z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię.

4.37) Przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, lub inne formy wychowania przedszkolnego przekazują do zbioru danych danego przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, jako dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 8 pkt 2a, dane powstałe z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 2, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę podstawową lub inną formę wychowania przedszkolnego.

4.38) Przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego przekazują do zbioru danych danego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, jako dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 8 pkt 2a, dane powstałe z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 2, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

5. Szkoły przekazują do zbioru danych danej szkoły, jako dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, o których mowa w art. 8 pkt 2b, dane powstałe z przetworzenia danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 3, zgromadzonych w zbiorach danych uczniów w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę.

Art. 41. 1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:

1) wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne;

2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.39) Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące do zbiorów danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługujących.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych ich dotyczących dane identyfikacyjne.

Art. 42. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują:

1) dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym – szkoła lub placówka oświatowa organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz kształcenie specjalne;

2)40) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym – przedszkole, szkoła podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;

2)41) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym – przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;

3) dane w związku z nauką ucznia – szkoła albo kolegium pracowników służb społecznych, do którego uczeń uczęszcza;

4) dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 i 17 – odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

5) (uchylony)

6) dane, o których mowa w art. 19 – placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne – ogniska artystyczne;

6a) dane, o których mowa w art. 19a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;

7) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem;

8) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe i gimnazja z wyznaczonym obwodem;

9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy;

10)42) dane w związku z egzaminem gimnazjalnym, egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne – okręgowe komisje egzaminacyjne;

11) dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym – szkoła artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych;

12) dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, o których mowa w art. 25 – izby rzemieślnicze;

13) (uchylony)

14) dane w związku z podjęciem studiów wyższych – uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

Art. 43. 1. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela przekazują:

1) dane w związku ze stosunkiem pracy:

a) szkoły i placówki oświatowe,

b) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

c) ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe,

d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

e) kuratorzy oświaty,

f) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

h) Centralna Komisja Egzaminacyjna,

i) okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące:

a) stopień awansu zawodowego – organ, który nadał nauczycielowi stopień awansu zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole i placówce oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i placówce oświatowej – szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony,

b) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony;

3) dane osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 – szkoły i placówki oświatowe.

2. Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia zawodowego i dodatkowych uprawnień, obejmujące:

1) ukończenie kursu kwalifikacyjnego – przekazuje placówka doskonalenia nauczycieli, która ten kurs prowadziła;

2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów – przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna, która tę ewidencję prowadzi;

3) wpisanie na listę rzeczoznawców – przekazuje odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który tę listę prowadzi;

4) wpisanie na listę ekspertów – przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

5) dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej – przekazuje szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Art. 44. 1.31) Szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych ucznia do bazy danych SIO przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia w celu ich weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.

2. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych tego ucznia. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.

Art. 44a. 1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.

2. W celu weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO:

1) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;

2) numer identyfikacyjny REGON poradni, która wydała opinię lub orzeczenie, o których mowa w pkt 1.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, o których mowa w art. 12.

5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 45. 1.43) Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.

1.44) Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez daną szkołę lub placówkę oświatową, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o których mowa w art. 14 pkt 25.

Art. 46.45) Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.

Art. 46.46) Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.

Art. 47. 1.31) Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty, zobowiązana do przekazania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO, przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne nauczyciela w celu ich weryfikacji z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL.

2. Do przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO przepisy art. 44 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego nauczyciela.

Art. 48. 1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową albo inną jednostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty do bazy danych SIO informacji o dacie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela lub zakończenia obowiązywania umowy cywilnoprawnej, zbiór danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez tę szkołę, placówkę lub jednostkę, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i g, ust. 3 pkt 1 lit. c i e oraz ust. 4 pkt 5.

Art. 49. Przekazanie danych do bazy danych SIO z lokalnej bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.

Art. 50. 1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane:

1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;

2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.

4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych.

6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5:

1) potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową lub

2) dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową prawdziwości danych.

Rozdział 4

Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO47)

Art. 51. 1. Dane zgromadzone w RSPO są jawne, z wyjątkiem:

1) numeru PESEL i adresu miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej publiczną albo niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową;

2) numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) gromadzonych na potrzeby rejestru REGON danych dotyczących przewidywanej liczby pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków rolnych, które są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub placówka oświatowa, której dane te dotyczą, za pośrednictwem lokalnej bazy danych SIO prowadzonej odpowiednio przez podmiot zobowiązany albo szkołę lub placówkę oświatową.

3. Dane objęte zakresem przedmiotowym rejestru REGON, a nieobjęte zakresem przedmiotowym RSPO, nie podlegają udostępnieniu z bazy danych SIO.

4. RSPO jest dostępny na portalu systemu informacji oświatowej.

Art. 52. 1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe uczniów i dane dziedzinowe nauczycieli zgromadzone w odpowiednio zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53–55 i 57–59.

2.6) Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli w zakresie określonym odpowiednio w art. 53–55 i 57–59.

3.6) Dane dziedzinowe ucznia i dane dziedzinowe nauczyciela pozyskane z bazy danych SIO oraz dane osobowe ucznia i dane osobowe nauczyciela pozyskane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO są gromadzone w zbiorze danych ucznia lub zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO.

4.6) Dane z bazy danych SIO oraz dane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO są pozyskiwane do lokalnej bazy danych SIO bezpośrednio z bazy danych SIO.

Art. 53. Szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:

1) w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:

a)6) z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,

b) z bazy danych SIO – miejscowość, w której uczeń mieszka, a w przypadku ucznia niebędącego obywatelem polskim – także kraj pochodzenia;

2) z bazy danych SIO:

a) w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego – informację o języku obcym, którego uczeń uczył się na poprzednim etapie edukacyjnym.

b) (uchylona)

Art. 54. (uchylony)

Art. 55.48) 1. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:

1)6) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;

2) z bazy danych SIO – numer PESEL, imię i nazwisko, informację o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza albo uczęszczał w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

Art. 56. 1.31) Trzy razy w roku, według stanu na dzień 31 marca, 30 września i 31 grudnia, w celu kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, następuje porównanie danych osób w wieku od 5 do 18 lat, zgromadzonych w rejestrze PESEL, obejmujących imiona, nazwiska i numery PESEL tych osób, z danymi identyfikacyjnymi uczniów w wieku od 5 do 18 lat, zgromadzonymi w zbiorach danych uczniów w bazie danych SIO, obejmującymi imiona, nazwiska i numery PESEL tych uczniów.

2.49) W celu porównania danych zgodnie z ust. 1 dane identyfikacyjne uczniów, o których mowa w ust. 1, zgromadzone w bazie danych SIO są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru PESEL.

3.50) Jeżeli w wyniku porównania danych okaże się, że w rejestrze PESEL znajdują się dane osób, których danych brak jest w bazie danych SIO, z rejestru PESEL do bazy danych SIO jest przekazywana informacja zawierająca numery PESEL tych osób.

Art. 57. 1. Jednostki samorządu terytorialnego w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez te jednostki, mogą pozyskiwać do lokalnych baz danych SIO następujące dane ucznia ubiegającego się o przyjęcie do tych szkół:

1)6) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;

2)51) z bazy danych SIO – miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał, wyniki egzaminu gimnazjalnego, informację o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli przyjmowanie uczniów do prowadzonych przez te jednostki szkół ponadgimnazjalnych odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane po wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie i przetwarzanie.

4. Pozyskanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia oraz oświadczenia odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu lub marszałka województwa o wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia zgody, o której mowa w ust. 3.

5. Z dniem 1 września danego roku jednostka samorządu terytorialnego usuwa z lokalnej bazy danych SIO pozyskane z bazy danych SIO dane, o których mowa w ust. 1.

Art. 58. 1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

1)6) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej.

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO automatycznie.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

Art. 59.52) Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące w związku z prowadzeniem obsługi szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

1)6) z rejestru PESEL – płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Art. 60. 1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być pozyskane do lokalnej bazy danych SIO przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.

2.53) Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1, a w przypadku pozyskania danych, o których mowa w art. 59 pkt 2 – również danych identyfikacyjnych nauczyciela.

Art. 61. 1. Regionalne izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy danych SIO, pozyskiwać dane objęte sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane po uzyskaniu przez prezesa regionalnej izby obrachunkowej upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 1.

Art. 62. 1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego absolwenta oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadgimnazjalnej, którą absolwent ukończył. Dane te są pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane przez uczelnię po uzyskaniu przez rektora uczelni upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 1.

3. W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje do bazy danych SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta.

4. Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których mowa w ust. 1, pozyskane z bazy danych SIO.

5. Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która pozyskała z bazy danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1, przekazuje do bazy danych SIO, w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji, informację o nazwie uczelni i kierunku studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent nie został przyjęty na kierunek studiów – informację o nazwie uczelni i formie studiów.

Art. 63.54) Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Art. 64. 1. Główny Geodeta Kraju, w celu lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, pozyskuje z bazy danych SIO następujące dane:

1) nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej oraz określenie zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym obwód został ustalony;

2) nazwę, nazwę skróconą, typ i adres siedziby innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są pozyskiwane przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 65. 1. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO mogą być sporządzane i udostępniane raporty. Raporty udostępnia się w postaci elektronicznej.

2.6) Raport obejmuje zanonimizowane dane powstające w procesie automatycznego przetwarzania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych szkół, placówek oświatowych, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty oraz uczniów i nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, a w razie potrzeby wynikającej z zakresu przedmiotowego danego raportu – także danych osobowych uczniów i nauczycieli z rejestru PESEL.

3.6) W razie potrzeby sporządzenia raportu wykorzystującego dane osobowe z rejestru PESEL dane te czasowo przechowuje się w bazie danych SIO.

Art. 66. 1. Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

2. Z bazy danych SIO mogą być udostępniane raporty:

1) powszechnie dostępne publikowane na portalu systemu informacji oświatowej;

2) indywidualne na zamówienia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1.

3. Raporty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są sporządzane odpłatnie i udostępniane w terminie ustalonym z zainteresowanym podmiotem.

4. Wysokość opłaty za udostępnienie raportu stanowi równowartość kosztów dokonania operacji na danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz kosztów eksploatacji urządzeń i oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości sposób ustalania wysokości opłat za udostępnianie raportów z bazy danych SIO.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa.

7. Do celów realizowania zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podmiotom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra raporty udostępnia się nieodpłatnie.

Rozdział 5

Dostęp do bazy danych SIO

Art. 67.6) Dostęp do bazy danych SIO, obejmujący przekazywanie danych do bazy danych SIO, pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwanie danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, ma kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO oraz kierownik podmiotu uprawnionego do pozyskiwania danych z bazy danych SIO. W przypadku regionalnej izby obrachunkowej dostęp do bazy danych SIO, obejmujący pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 61 ust. 1, za pośrednictwem bazy danych SIO, ma prezes regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 68. 1. Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, zwanego dalej „upoważnieniem”.

2.55) Upoważnienia udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rektorom uczelni;

2) wojewodowie:

a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom województw,

b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów oraz związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego;

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu województwa.

3. Upoważnienia udziela się na czas określony obejmujący:

1) okres zajmowania stanowiska przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, wojewodę oraz prezesa regionalnej izby obrachunkowej, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat;

2) okres pełnienia funkcji przez rektora uczelni, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat – w przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji na studia wyższe.

4. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 68a. 1.56) Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, może upoważnić pracownika lub pracowników urzędu obsługującego ten podmiot, kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu i marszałka województwa – także kierownika jednostki obsługującej, lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników, zwanych dalej „osobą reprezentującą podmiot udzielający upoważnienia”, do:

1) udzielania upoważnień w jego imieniu;

2) cofania upoważnień w jego imieniu.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Osoba reprezentująca podmiot udzielający upoważnienia uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – osobie reprezentującej ministra oraz wojewodę;

2) wojewodę – osobie reprezentującej wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę powiatu i marszałka województwa.

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia przepisy art. 69–71 stosuje się odpowiednio.

Art. 69. 1. Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

2. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, składa, w postaci elektronicznej, wniosek o udzielenie upoważnienia.

3. Wniosek zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz stanowisko osoby, której ma być udzielone upoważnienie, oraz w szczególności:

1) określenie typu użytkownika SIO:

a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,

b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do: zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów lub zbiorów danych nauczycieli,

c)6) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych z bazy danych SIO lub danych osobowych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,

d) regionalna izba obrachunkowa,

e) wojewoda;

2) nazwę użytkownika SIO;

3) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową – w przypadku wniosku o udzielenie upoważnienia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej;

4) numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej;

5) okres, na jaki ma być udzielone upoważnienie.

Art. 70. 1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 2, oraz tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.

2. Upoważnienie jest udzielane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

3. Upoważnienie zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową – w przypadku upoważnienia dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

4) zakres dostępu do bazy danych SIO osoby upoważnionej, w zależności od typu użytkownika SIO;

5) okres, na który udziela się upoważnienia (okres ważności upoważnienia);

6) datę udzielenia upoważnienia;

7) podpis osoby reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia;

8) podpis osoby upoważnionej;

9) klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, określonym w niniejszym upoważnieniu, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”.

Art. 71. Wraz z udzieleniem upoważnienia osoba upoważniona otrzymuje niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.

Art. 72. 1.57) Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić do dostępu do bazy danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego podmiot, o którym mowa w art. 67, kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67, lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Osoba, której udzielono upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio ministra, wojewodę, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę powiatu i marszałka województwa, o których mowa w art. 68 ust. 2, właściwego do udzielenia upoważnienia kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67.

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 69–71 stosuje się odpowiednio.

Art. 73. 1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1–4, osoba upoważniona przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 68 ust. 2, który udzielił upoważnienia, informację zawierającą dane, które uległy zmianie, oraz aktualne dane, wraz z kopią upoważnienia i kopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych. Informację przekazuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się procedurę weryfikacji dostępu.

Art. 74. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, niezwłocznie cofa upoważnienie:

1) w przypadku udzielenia upoważnienia na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych;

2) udzielone kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67 – w przypadku odwołania kierownika tego podmiotu z zajmowanego stanowiska, rozwiązania z nim umowy o pracę lub wygaśnięcia jego mandatu;

3) udzielone osobie reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia – w przypadku odwołania upoważnienia, o którym mowa w art. 68a ust. 1, na wniosek reprezentowanego podmiotu udzielającego upoważnienia;

4) udzielone osobie, o której mowa w art. 72 ust. 1 – w przypadku odwołania upoważnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1, na wniosek kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 67;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 6.

2. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo zespołu szkół lub placówek oświatowych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 i ust. 1a pkt 6.

3. Wniosek o cofnięcie upoważnienia zawiera:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek;

2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO.

4. Wraz z cofnięciem upoważnienia podmiot, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przekazuje do bazy danych SIO informację o cofnięciu upoważnienia.

5. Dostęp do bazy danych SIO jest blokowany z dniem przekazania do bazy danych SIO informacji, o której mowa w ust. 4.

Art. 75. 1. Na wniosek osoby upoważnionej, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem terminu ważności upoważnienia, okres ważności upoważnienia może zostać przedłużony na kolejny okres, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3. Przepisy art. 69 ust. 1 i 2 oraz art. 70 i 71 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o przedłużenie ważności upoważnienia zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) okres, na jaki ma być przedłużone upoważnienie.

Art. 76. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i użytkowaniem systemu informacji oświatowej.

Art. 77. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO.

Rozdział 6

Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma dostęp do wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 79 ust. 1, przekazywanych przez kierowników podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO.

Art. 79. 1. Kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o nieuprawnionym dostępie do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób.

2. Jeżeli żadne ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, nie nastąpiło, raz na kwartał, w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego kwartału, kierownicy podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO są obowiązani przekazywać do bazy danych SIO informację o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.

Art. 80. W przypadku stwierdzenia próby uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania lub zniszczenia danych zgromadzonych w bazie danych SIO, stwierdzenia uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz w przypadku stwierdzenia wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania blokuje przekazywanie danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie danych z bazy danych SIO do czasu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości, w tym do czasu ponownego przeprowadzenia w razie potrzeby procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.

Art. 81. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników podmiotów prowadzących lokalne bazy danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.

Art. 82. 1. Czynności kontrolne wykonuje osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie wydanego przez tego ministra imiennego upoważnienia, zwana dalej „kontrolerem”.

2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie kontrolowanego podmiotu;

2) imię i nazwisko kontrolera;

3) serię i numer dokumentu tożsamości kontrolera;

4) przedmiot i zakres kontroli;

5) przewidywany czas trwania kontroli;

6) okres ważności upoważnienia;

7) datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo osoby przez tego ministra upoważnionej.

4. W celu wykonywania czynności kontrolnych kontroler ma prawo:

1) wstępu do pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest lokalna baza danych SIO, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;

2) żądania udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania, na koszt podmiotu kontrolowanego, uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

4) przeprowadzania oględzin poszczególnych elementów lokalnej bazy danych SIO, w tym urządzeń, oprogramowania, nośników oraz systemów teleinformatycznych, a także procedur przetwarzania danych.

Art. 83. 1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO lub osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin elementów lokalnej bazy danych SIO oraz procedur przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Art. 84. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli oraz przypadków naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO.

3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu.

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontroler zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Art. 85. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym określa sposób i termin usunięcia tych naruszeń.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie ich niewykonania, o przyczynach niewykonania tych zaleceń i przewidywanym terminie ich wykonania.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zarządza przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienia lub uzupełnia wystąpienie pokontrolne.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot, który udzielił upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w art. 68 ust. 2.

Art. 86. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po usunięciu nieprawidłowości, w tym po ponownym przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, przywraca możliwość przekazywania danych do bazy danych SIO lub pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

Art. 87. 1. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 78 ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania analizuje w celu oceny stopnia bezpieczeństwa i efektywności wymagań organizacyjnych i technicznych przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. W związku z wykonywaniem nadzoru nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Rozdział 7

Odzyskiwanie utraconych danych z lokalnych baz danych SIO

Art. 88. W przypadku utraty całości lub części danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO administrator bazy danych SIO umożliwia kierownikowi podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO pozyskanie z bazy danych SIO utraconych danych, jeżeli w lokalnej bazie danych SIO nie ma technicznej możliwości odzyskania utraconych danych.

Art. 89. 1. Kierownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO składa do administratora bazy danych SIO wniosek o udostępnienie z bazy danych SIO zestawu danych identyfikacyjnych lub danych dziedzinowych w zakresie odpowiadającym zakresowi utraconych danych.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić zakres utraconych danych oraz wyjaśnić brak technicznej możliwości odzyskania utraconych danych, a także powody utraty danych.

3. Jeżeli utracone zostały dane zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę lub placówkę oświatową, wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez organ lub osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową.

Art. 90. 1. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO nie jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO przygotowuje zestaw danych objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w formie plików do pobrania, oraz zawiadamia kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył ten wniosek, o możliwości pobrania przygotowanych plików.

2. W przypadku stwierdzenia, że odzyskanie danych w lokalnej bazie danych SIO jest technicznie możliwe, administrator bazy danych SIO informuje kierownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, który złożył wniosek, o sposobie odzyskania utraconych danych.

Rozdział 8

Korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych z lokalnych baz danych SIO do bazy danych SIO

Art. 91. 1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do bazy danych SIO, który stwierdził nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO, jest obowiązany niezwłocznie przekazać do bazy danych SIO zmodyfikowane dane.

2. W bazie danych SIO rejestruje się datę modyfikacji danych, a w przypadku modyfikacji danych stanowiących podstawę podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, rejestrowana jest historia zmian.

Art. 92. 1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia nauki w innej szkole, z bazy danych SIO do lokalnej bazy danych SIO, z której przekazano tę informację, jest przekazywany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.

2. Ustalenie szkoły, do której uczeń uczęszcza, następuje w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania komunikatu, o którym mowa w ust. 1.

3. Szkoła, do której uczeń nie uczęszcza, przekazuje tę informację do bazy danych SIO.

Rozdział 9

Przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO

Art. 93. 1. Nie usuwa się z bazy danych SIO:

1) danych zawartych w RSPO;

2) zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli;

3) raportów.

2. Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia do danego zbioru danych ostatniej informacji.

3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 13 pkt 11 i 12, art. 14 pkt 26–28, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3 i art. 23 pkt 4, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO.

4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO.

5. Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 ust. 2, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych.

Art. 94. 1. Dane ucznia i dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych ucznia i zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji.

2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, dane ucznia i dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO zostają z niej niezwłocznie usunięte.

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia oraz zgodą nauczyciela, wyrażoną na piśmie, dane tego ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO mogą być przechowywane w tej bazie przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji.

Rozdział 10

Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu informacji oświatowej

Art. 95. Podmioty prowadzące lokalne bazy danych SIO prowadzą te bazy za pomocą:

1) oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub

2) innego niż wymienione w pkt 1 oprogramowania spełniającego warunki techniczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, oraz posiadającego certyfikat zgodności z SIO.

Art. 96. 1. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się po potwierdzeniu, w drodze postępowania homologacyjnego, spełniania przez oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, warunków technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2.

2. Certyfikat zgodności z SIO wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub innego podmiotu oferującego oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2.

3. Postępowanie homologacyjne przeprowadza i certyfikat zgodności z SIO wydaje wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka organizacyjna podległa temu ministrowi lub przez niego nadzorowana.

4. Certyfikat zgodności z SIO jest wydawany nieodpłatnie.

Art. 97. 1. Dane z lokalnych baz danych SIO są przekazywane do bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym komunikatem XML określającym format i zakres przekazywania danych. Szczegółowy komunikat XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W przypadku zmiany szczegółowego komunikatu XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej zmianę komunikatu XML nie później niż na 6 miesięcy przed jej wprowadzeniem.

Art. 98. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO.

Art. 99. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania, o którym mowa w art. 95 pkt 1;

2) warunki techniczne, jakie powinno spełniać oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych, dane zawarte we wniosku o wydanie certyfikatu zgodności z SIO, tryb postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatu zgodności z SIO oraz dane, jakie certyfikat zawiera;

3) warunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych i przetwarzanych w bazie danych SIO oraz dróg komunikacji z bazą danych SIO, a także zapewnienie współpracy SIO z innymi rejestrami publicznymi.

Rozdział 11

Przepisy karne

Art. 100. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi lokalnej bazy danych SIO, nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).

3. Administrator bazy danych SIO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.

Art. 101. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, albo, będąc obowiązanym do przekazywania danych do baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 12

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 102. (pominięty)

Art. 103. (pominięty)

Art. 104. (pominięty)

Rozdział 13

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.

Art. 106. Ilekroć w art. 107–118 jest mowa o:

1) organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;

2) właściwych ministrach – należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a–3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;

3)58) jednostkach obsługi – należy przez to rozumieć jednostki obsługujące, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 107. 1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:

1) szkole lub placówce oświatowej;

2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;

3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;

4) spełnianiu obowiązku nauki.

2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o:

1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej;

2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;

3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej;

4) kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem:

a) wydatków majątkowych,

b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

c) wydatków na remonty,

d) zobowiązań.

3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według:

a) płci,

b) roku urodzenia,

c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,

d) klas,

e) oddziałów,

f) profili kształcenia,

g) zawodów,

h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3–3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą,

j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce oświatowej,

k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego,

l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego niespełniania,

n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania,

o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują,

p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły,

r) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:

a) ulegli wypadkom,

b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,

c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej,

d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych,

f) nie są obywatelami polskimi,

g) są dziećmi repatriantów,

h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym,

i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.59)),

j) są młodocianymi pracownikami,

k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;

3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli;

4) liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1–3 korzystających z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu działania.

4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o:

1) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w tym określenie:

a) numeru PESEL,

b) płci,

c) roku urodzenia,

d) formy i wymiaru zatrudnienia,

e) stopnia awansu zawodowego,

f) wykształcenia,

g) przygotowania pedagogicznego,

h) form kształcenia i doskonalenia,

i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,

j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,

k) stażu pracy,

l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,

m) wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;

3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych;

4) łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

5. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

6. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16–18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy:

1) spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 oraz ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

4) niespełniającej obowiązku nauki.

7. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

1) którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 4b i 4c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,

b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;

2) które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo którym dotacje nie przysługują:

a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia szkoły,

b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

c) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.

8. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jednostce obsługi lub gminie.

Art. 108. 1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 7.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4.

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4.

4. Jednostki obsługi prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3.

5. Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c oraz w art. 107 ust. 6.

6. Powiaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

7. Samorządy województw prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

8. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych:

a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,

b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3, z baz danych jednostek obsługi.

9. Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych:

a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,

b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli;

3) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych;

4) zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

5) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

6) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których minister był organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

7) dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.

10. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty;

3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których kurator oświaty był organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych oświatowych obejmującą:

1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów;

2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, z baz danych oświatowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

12. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przekazują właściwemu ministrowi dane niezbędne do prowadzenia bazy danych oświatowych w części obejmującej zbiory danych, o których mowa w ust. 9 pkt 5.

Art. 109. 1. Bazy danych oświatowych są prowadzone w formie elektronicznej.

2. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do prowadzenia tych baz za pomocą oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy.

3. W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, bazę danych oświatowych prowadzi dla niej organ prowadzący.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych, spełniające warunki, o których mowa w ust. 2, i umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.

Art. 110. 1. Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 3 – organy prowadzące, jednostki obsługi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi, kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

2. Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

3. Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1–3, następuje w formie dokumentu elektronicznego, przez transmisję danych lub za pomocą informatycznych nośników danych z aktualnego oprogramowania, o którym mowa w art. 109 ust. 2, oraz w formie zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby, o której mowa w art. 111 ust. 6.

5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwego ministra oraz kuratora oświaty do innych baz danych oświatowych następuje w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru PESEL.

Art. 111. 1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.

2. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, obowiązane są do sprawdzania kompletności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.

3. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–10, obowiązane są do sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te podmioty na podstawie odrębnych przepisów.

4. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, w przypadku stwierdzenia odpowiednio niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych z innych baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym, obowiązane są niezwłocznie powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach podmiot, który wprowadził te dane do bazy danych oświatowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, który wprowadził dane do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 105–118.

6. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, odpowiadają:

1) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy jednostek obsługi;

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.

Art. 112. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2016, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2016.

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2016.

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2016.

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2016.

Art. 113. 1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2016.

2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 114. 1. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół prowadzona jest jedna baza danych oświatowych.

2. Baza danych oświatowych zespołu zawiera wyodrębnione zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4, dotyczące poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych dla szkół i placówek wchodzących w skład tego zespołu.

3. Przepisy dotyczące baz danych szkół i placówek oświatowych stosuje się odpowiednio do baz danych zespołów.

Art. 115. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;

2) zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;

3) terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;

4) wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 110 ust. 4.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać w szczególności potrzebę zapewniania organom administracji publicznej koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa aktualnych informacji niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień, określając zbiory danych oświatowych, które podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są zaktualizować według stanu na wskazany dzień, oraz terminy przekazania tych danych między bazami danych oświatowych, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualnej informacji niezbędnej dla zrealizowania określonego zadania istotnego dla realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Art. 116. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zadań określonych przepisami prawa.

Art. 117. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 118. Zadania określone w art. 105–117 dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Art. 119. 1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodowie składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO w terminie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia 15 czerwca 2012 r.

2. Upoważnień do dostępu do bazy danych SIO podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodom, w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe oraz wojewodom;

2) wojewodowie – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów oraz marszałkom województw.

3. We wniosku o udzielenie upoważnienia nie określa się danych, o których mowa w art. 69 ust. 3 pkt 4.

Art. 120. 1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów.

2. Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych przekazują samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne do przekazania do RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

Art. 121. 1. Przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 dane niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON oraz numer identyfikacyjny REGON są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON w celu sprawdzenia, czy szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, i aktualizacji danych wpisanych w rejestrze REGON.

2. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, z rejestru REGON do bazy danych SIO jest przekazywany potwierdzający to komunikat.

3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako jednostka lokalna w rozumieniu przepisów regulujących sposób prowadzenia rejestru REGON, zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a dotychczasowy wpis w rejestrze REGON podlega wykreśleniu. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli taką jednostkę posiada, jest przekazywana z rejestru REGON do bazy danych SIO.

4. Jeżeli dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 nie zawierają informacji o numerze identyfikacyjnym REGON, z bazy danych SIO do rejestru REGON są przekazywane dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, z bazy danych SIO do rejestru REGON jest równoznaczne ze złożeniem odpowiednio wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmianę danych objętych wpisem lub o skreślenie tej szkoły lub placówki z rejestru REGON.

6. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO komunikatu, o którym mowa w ust. 2, lub informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o której mowa w ust. 3 i 4, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, urząd statystyczny wydaje szkole lub placówce oświatowej wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół lub placówek oświatowych.

Art. 122. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do RSPO informację o numerach identyfikacyjnych szkół, o których mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie miesiąca od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkół.

Art. 123. 1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO: do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z wyłączeniem ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz jednostek samorządu terytorialnego, składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:

1) w przypadku szkół i placówek oświatowych – w terminie od dnia przekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO do dnia 15 listopada 2012 r.;

2) w przypadku innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

2. Upoważnień kierownikom podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych;

2) kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne zostały przekazane do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Art. 124. 1. W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych:

1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych;

2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty;

3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według stanu na dzień 31 marca 2013 r.

3. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów dotyczące opinii i orzeczeń, o których mowa w art. 12, wydanych do dnia 31 grudnia 2012 r., bez uprzedniej weryfikacji tych danych dziedzinowych z danymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, zgodnie z art. 44a.

3a. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe dotyczące opinii i orzeczeń, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, wydanych przez poradnie od dnia 1 stycznia 2013 r.

4. Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel, przekazuje do zbioru danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe:

1) o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.;

2) o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 125. 1. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane do bazy danych SIO oraz pozyskują dane z bazy danych SIO, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do zbiorów danych uczniów w bazie danych SIO dane dziedzinowe dotyczące sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.

Art. 126. Główny Geodeta Kraju może pozyskiwać z bazy danych SIO dane, o których mowa w art. 64 ust. 1:

1) pkt 1 – od dnia 1 listopada 2012 r.;

2) pkt 2 – od dnia 10 kwietnia 2013 r.

Art. 127. 1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Art. 128. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. bazy danych SIO w części dotyczącej RSPO.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia 31 grudnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat XML, o którym mowa w art. 97 ust. 1.

Art. 129. 1. Zbiory danych o:

1) szkole lub placówce oświatowej,

2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach,

3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach,

4) spełnianiu obowiązku nauki

– zgromadzone w bazie danych oświatowych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z art. 105–118, włącza się do bazy danych SIO. Danych zgromadzonych w tych zbiorach nie usuwa się.

2. Dane zgromadzone w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się do sporządzania raportów.

Art. 130. 1. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 129.

2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104, za lata 2007–2016, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.

3. (uchylony)

Art. 131. (pominięty)

Art. 132. Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2019 r.

Art. 133. Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273).

Art. 134. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 128 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia60);

2) art. 102, 103 i 121, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 3.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 35), która weszła w życie z dniem 1 września 2013 r.; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

4) Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), która weszła w życie z dniem 31 marca 2015 r.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

8) Dodana przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 10.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607), która weszła w życie z dniem 13 listopada 2015 r.

14) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 15.

15) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

16) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 17.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

18) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 19.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 1 września 2015 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez art. 5 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

25) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4; ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

27) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 28.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 334, z 1996 r. poz. 646, z 1997 r. poz. 943 i 1040, z 1999 r. poz. 32 oraz z 2001 r. poz. 1792.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

32) Dodany przez art. 6 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

33) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 668), która weszła w życie z dniem 31 maja 2016 r.; wszedł w życie z dniem 1 września 2016 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 34; wszedł w życie z dniem 1 września 2016 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

37) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 38.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

40) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 41.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 4; ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 35), która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r.; wszedł w życie z dniem 1 października 2016 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 44.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 43; wszedł w życie z dniem 1 października 2016 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 46.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

47) Tytuł rozdziału ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 4; ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

49) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

50) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 5 pkt 2 i 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855), która weszła w życie z dniem 23 lipca 2015 r.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

56) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

59) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1336.

60) Ustawa została ogłoszona w dniu 5 lipca 2011 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA