REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa sposób ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 95l ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”.

2. Wartości współczynników korygujących, o których mowa w § 2 pkt 13 i 32, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dokumenty rozliczeniowe – dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;

2) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) jednostka sprawozdawcza – miarę przyjętą do określenia wartości względnej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia, którą jest punkt;

4) okres planowania (i+1) – okres rozliczeniowy, dla którego ustala się kwotę ryczałtu systemu zabezpieczenia, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;

5) okres obliczeniowy (i) – okres rozliczeniowy poprzedzający okres planowania, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;

6) okres porównawczy (i–1) – okres rozliczeniowy poprzedzający okres obliczeniowy, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;

7) plan zakupu – plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1 ustawy;

8) ryczałt – ryczałt systemu zabezpieczenia;

9) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) Al – podstawową liczbę jednostek sprawozdawczych obliczaną dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;

11) Bl – liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie nie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku ze zmianą kwalifikacji świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 14 ustawy lub zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy;

12) B+l – liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku ze zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy;

13) al, bl – współczynniki korygujące, obliczane dla świadczeniodawcy l, na podstawie tabeli nr 1 określonej w załączniku do rozporządzenia;

14) Ci+1 – prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej na okres planowania określoną w planie zakupu;

15) C0 – cenę jednostki sprawozdawczej w pierwszym okresie rozliczeniowym systemu zabezpieczenia określoną w planie zakupu;

16) Dl – dodatkową korektę wysokości ryczałtu, dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, wynikającą z art. 136c ust. 4 ustawy, polegającą na zwiększeniu (wartość dodatnia) lub zmniejszeniu (wartość ujemna) liczby jednostek sprawozdawczych;

17) d – współczynnik prognozowanej stopy wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu, na okres planowania, określony w planie zakupu;

18) Il – skorygowany współczynnik zmiany liczby jednostek sprawozdawczych, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 11;

19) Jl,i+1 – skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;

20) Jl,i – skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych, która była obliczona dla świadczeniodawcy l, na okres obliczeniowy, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

21) Kl,s,i+1 – współczynnik korygujący, odpowiadający świadczeniu s, dla świadczeniodawcy l, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, obowiązujący w okresie planowania;

22) Kl,s,i – współczynnik korygujący, odpowiadający świadczeniu s, dla świadczeniodawcy l, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, obowiązujący w okresie obliczeniowym;

23) k – współczynnik proporcjonalności czasowej stanowiący iloraz długości okresu planowania oraz długości okresu obliczeniowego;

24) Ll – liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;

25) l – l-tego świadczeniodawcę w danym oddziale wojewódzkim Funduszu (l=1, ..., n), gdzie n jest liczbą świadczeniodawców w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;

26) ∆Ll – współczynnik zmiany liczby jednostek sprawozdawczych, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 4, z dokładnością do czterech znaków po przecinku;

27) Nl – ponadplanową liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, jeżeli ∆Ll > 1, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 7, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej, natomiast jeżeli dla świadczeniodawcy l zachodzi ∆Ll ≤ 1, to przyjmuje się Nl=0;

28) N+l i Nl – wartości obliczane dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzorów określonych w § 3 ust. 1 pkt 9 albo 10, z dokładnością do czterech znaków po przecinku, z zastrzeżeniem, że nie są obliczane, jeżeli ∆Ll przyjmuje wartość <0,98–1,0>

29) ∆N – współczynnik obliczany w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 8, z dokładnością do czterech znaków po przecinku, jeżeli dla przynajmniej jednego świadczeniodawcy l zachodzi ∆Ll < 0,98 oraz dla przynajmniej jednego świadczeniodawcy l zachodzi ∆Ll > 1; w przeciwnym przypadku przyjmuje się, że ∆Nl =0;

30) Pl – liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 5;

31) Ql – współczynnik korygujący (jakościowy), obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 13;

32) ql,j – jeden ze współczynników korygujących związany z jakością procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wyznaczany dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, zgodnie z tabelą nr 2 określoną w załączniku do rozporządzenia, gdzie j oznacza j-ty wskaźnik q (j=l, ...,7);

33) Rl,i+1 – wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, obliczaną na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;

34) Rl,i – wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres obliczeniowy;

35) Rl,0 – wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na pierwszy okres rozliczeniowy systemu zabezpieczenia, obliczoną na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);

36) s – s-te świadczenie, ze zbioru świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu od 1 do m (s=1, ..., m);

37) Sl,s – liczbę świadczeń s, wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;

38) Ts,i+1 – wartość względną odpowiadającą danemu świadczeniu s, wyrażoną w punktach, obowiązującą, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie planowania, natomiast jeżeli danemu świadczeniu s nie można przyporządkować dokładnej wartości względnej, przyjmuje się wartość względną dla świadczenia s najbardziej zbliżonego pod względem medycznym;

39) Ts,i – wartość względną odpowiadającą danemu świadczeniu s, wyrażoną w punktach, obowiązującą, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie obliczeniowym, natomiast jeżeli danemu świadczeniu s nie można przyporządkować dokładnej wartości względnej, przyjmuje się wartość względną dla świadczenia s najbardziej zbliżonego pod względem medycznym;

40) ∆Tl – współczynnik zmian wartości względnych świadczeń s, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 6, z dokładnością do czterech znaków po przecinku;

41) Ul – dodatkową liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 12, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3. [Wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy]

1. Wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, ustala się na podstawie następujących wzorów:

infoRgrafika

infoRgrafika

2. Do czasu otrzymania przez dany oddział wojewódzki Funduszu danych co do liczb Ll wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, ustala się na podstawie następującego wzoru:

Rl,i+1 = Rl,i x k.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. P. Gryza


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 września 2017 r. (poz. 1783)

Tabela nr 1. Wartości współczynników korygujących al i bl w zależności od wartości ∆Ll

Wartość ∆Ll

Wartość współczynnika al

Wartość współczynnika bl

<0–0,5>

0,6

0

(0,5–0,9>

1,5

–0,45

(0,9–1,02>

1

0

(1,02–1,1>

0,5

0,51

(1,1+

0,2

0,84

 

Tabela nr 2. Wartości współczynników korygujących ql,j

j

Charakterystyka współczynnika ql,j

Wartość współczynnika korygującego

ql,j

1

Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania, w tym:

– uzyskanego z wynikiem co najmniej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów albo

0,02

– uzyskanego z wynikiem co najmniej 80% i poniżej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów, albo

0,015

– uzyskanego z wynikiem co najmniej 75% i poniżej 80% możliwej do uzyskania liczby punktów

0,01

W odniesieniu do pkt 2 i 3 przekazanie, w okresie obliczeniowym, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu dokumentu, ważnego w okresie obejmującym okres planowania:

2

świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

0,005

3

świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej

0,005

W odniesieniu do pkt 4–7 zmiana parametrów świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych w ryczałcie w okresie obliczeniowym, w porównaniu do okresu porównawczego, obliczona na podstawie dokumentów rozliczeniowych1):

42)

wzrost liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych o co najmniej 10%

0,01

52)

spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych o ponad 5%

–0,01

62)

w przypadku poziomów szpitali III stopnia i ogólnopolskiego: wzrost średniej wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3%

0,015

72)

w przypadku poziomów szpitali III stopnia i ogólnopolskiego: spadek średniej wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3%

–0,01

 


1) Współczynniki mają zastosowanie od trzeciego okresu rozliczeniowego określonego w umowie, o której mowa w art. 159a ustawy.

2) Obliczona z uwzględnieniem wartości względnych odpowiadających tym świadczeniom, wyrażonych w punktach, obowiązujących, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie porównawczym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-26
  • Data wejścia w życie: 2017-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
  • Dokument traci ważność: 2024-01-22
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA