REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 33

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 791 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2:

1) pkt 1, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany pakietów objętych tym zobowiązaniem ekologicznym,

b) rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 6 na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni,

2) pkt 4, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy w przypadku uprawy roślin wymienionych w części I-III, V i VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) rozpocząć uprawę roślin wymienionych w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas były uprawiane rośliny wymienione w części I-III, V i VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na części tej powierzchni

- pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznych z tytułu realizacji tego zobowiązania ekologicznego.”,

b) [1] ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2:

1) pkt 2, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany pakietów objętych tym zobowiązaniem ekologicznym,

b) rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-3, 5 lub 7 na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni,

2) pkt 3, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-7 na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni,

3) pkt 4, rolnik może po przeprowadzeniu zbioru w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego:

a) dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy w przypadku uprawy roślin wymienionych w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) w przypadku uprawy roślin wymienionych w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia rozpocząć uprawę roślin wymienionych w części I-III, V i VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas były uprawiane rośliny wymienione w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na części tej powierzchni,

c) w przypadku trwałych użytków zielonych rozpocząć uprawę roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, które dotychczas były trwałymi użytkami zielonymi, lub na części tej powierzchni

- pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznych z tytułu realizacji tego zobowiązania ekologicznego.”,

c) uchyla się ust. 5-7;

2) w § 8 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W przypadku uprawy roślin w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1:

1) pkt 4 lub 6 lub

2) pkt 9, gdy te uprawiane rośliny są roślinami wymienionymi w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia

- płatności ekologiczne mogą być przyznane za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach tych pakietów mimo zaprzestania uprawy tych roślin po przeprowadzeniu zbioru w tym roku, jeżeli grunty, na których były uprawiane te rośliny, są utrzymywane zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.”;

3) w § 19:

a) [2] w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego lub zastąpienia zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 7 i 8, lub rozpoczęcia uprawy roślin, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których:”,

b) [3] w ust. 6:

- w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4-6, w tym w przypadkach określonych w § 6:

- ust. 2 pkt 1 lit. b,

- ust. 4 pkt 1 lit. b, jeżeli rośliny dotychczas uprawiane w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 lub 6 zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami uprawianymi w ramach pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 5,

- ust. 4 pkt 2, jeżeli rośliny dotychczas uprawiane w ramach pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 8 zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami uprawianymi w ramach pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4-6,

- ust. 4 pkt 3 lit. c, jeżeli została rozpoczęta uprawa roślin wymienionych w części IV-VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia na całej powierzchni użytków rolnych, które dotychczas były trwałymi użytkami zielonymi, lub na części tej powierzchni, lub

b) pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 9 - na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części IV-VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, w tym w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 4 pkt 3 lit. b, jeżeli dotychczas uprawiane rośliny wymienione w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia zostały zastąpione na wszystkich gruntach, na których były uprawiane, lub na części tych gruntów roślinami wymienionymi w części V tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kolejnych płatności ekologicznych z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach:

a) pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 w przypadku określonym w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. a lub

b) pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 9 - na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części IV i VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia w przypadku określonym w § 6 ust. 4 pkt 3 lit. a”.

§ 2. [Stosowanie przepisów w dotychczasowym brzmieniu do uzyskiwania płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego]

Do przyznawania płatności ekologicznych, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

[1] § 1 pkt 1 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 346). Zmiana weszła w życie 15 marca 2024 r.

[2] § 1 pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 346). Zmiana weszła w życie 15 marca 2024 r.

[3] § 1 pkt 3 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 346). Zmiana weszła w życie 15 marca 2024 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA