| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/264/2010 Rady Miasta Lubań

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 1, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 30 Statutu Miasta Lubania przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 15.12.1992 roku Nr XLII/239/92 (tekst jedn. z 2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 65, poz. 1292 zmieniony Uchwałą Nr XL/301/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29.11.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 264, poz.4698, Uchwałą Nr XLIII/318/2006 z dnia 28.02.2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 59 poz. 936, Uchwałą Nr VIII/366/06 z dnia 27.06.2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 143 poz.2217 z dnia 14.07.2006, Uchwałą nr XXV/137/2008 z dnia 26.08.2008 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 249, poz.2682 z dnia 15.09.2008 r. ) , Uchwałą nr XXXVIII/211/2009 z dnia 30.06.2009 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 124, poz.2571 z dnia 29.07.2009 r. ) , Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaniu Nr XLII/239/92 z 15.12.1992 roku w sprawie Statutu Miasta Lubań wprowadza się następujące zmiany :
1. W paragrafie 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Do zadań komisji rewizyjnej należy: 1) rozpatrywanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacjami o stanie mienia komunalnego, 2) występowanie do Rady Miasta z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 3) kontrola działalności Burmistrza i podporządkowanych jednostek pod względem legalności, celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów, a w szczególności ich zgodności z polityka wynikającą z uchwał Rady Miasta, 4) rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
2. W paragrafie 24 ust.1 otrzymuje brzmienie:" 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, uzasadnieniem i ewentualnymi materiałami informacyjnymi ustalonymi uchwałą Rady przygotowuje Burmistrz i przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy."
3. W paragrafie 26 ust 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej Miasta uchwalonej przez Radę na rok kalendarzowy."
4. W paragrafie 26 skreśla się ust. 2 i 5.
§ 2. W załączniku nr 4 do Statutu Miasta - Regulamin Rady Miasta Lubań wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 10 ust. 3 skreśla się punkt 1 .
2. W paragrafie 12 ust. 3 skreśla się wyrazy "bez usprawiedliwienia".
3. W paragrafie 15 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie " 6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków , zgłoszone interpelacje i zapytania oraz ewentualne ustne odpowiedzi na nie."
4. W paragrafie 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:" 4. Protokoły przyjmuje się na następnej sesji. Uwagi do protokołu zgłoszone przez radnych i przyjęte przez Radę uwzględnia się przez sporządzenie załączników do protokołu zawierających sprostowanie bądź uzupełnienie."
5. W paragrafie 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Protokoły Sesji przechowuje się w Biurze Rady i udostępnia do wglądu, robienia notatek i odpisów wszystkim mieszkańcom miasta z wyjątkiem części protokołu, który objęty został tajnością obrad Rady."
6. W paragrafie 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że liczba głosów "za" jest większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
§ 3. W załączniku nr 6 do Statutu Miasta - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: "1. Komisja rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i występuje z pisemnym wniskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi". " 2. Wniosek o którym mowa w ust 1 przewodniczący komisji przedstawia Radzie Miasta do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym". " 3. Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia."
§ 4. W załączniku nr 7 do Statutu Miasta - Regulamin Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miasta Lubań wprowadza się następującą zmianę :
1. W paragrafie 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " 2) gospodarką komunalną, a w szczególności zaopatrzeniem w wodę, odbiorem ścieków, cmentarnictwem oraz gospodarką mieszkaniową."
§ 5. W załączniku nr 8 do Statutu Miasta - Regulamin Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miasta Lubań wprowadza się następującą zmianę:
1. W paragrafie 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " 2) edukacją publiczną".
§ 6. Załącznik nr 9 do Statutu Miasta - Wykaz komunalnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 8. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lubań do opracowania w ciągu miesiąca tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z zastrzeżeniem, iż zmiany wniesione w paragrafie 1 ust.1 i paragrafie 3 będą miały zastosowanie do sprawozdania z wykonania budżetu i absolutorium za 2010 rok.
Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/264/2010
Rady Miasta Lubań
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/264/2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »