| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 w sprawie podanej konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza Wójt Gminy Zagrodno.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać co najmniej :

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę konsultacji,

e) zasięg terytorialny konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno.

4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,

2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,

3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,

4) pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno,

5) innej formie wskazanej przez Wójta Gminy Zagrodno w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

4. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Zagrodno, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji

2. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Zagrodno.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Olechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »