| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.[2]) ), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem", oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają Burmistrzowi Miasta Kowary na piśmie po jednym kandydacie na członka Zespołu.

3. Kadencja każdego członka Zespołu trwa 5 lat.

4. Po upływie kadencji danego członka Zespołu podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują Burmistrzowi Miasta Kowary osoby, które będą je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji.

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 dopuszcza się ponowne wskazanie osoby, której kadencja wygasła.

6. Każdy podmiot, który może wejść w skład Zespołu, może wnioskować do Burmistrza Miasta Kowary o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Kowary w terminie 30 dni od zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.

§ 3. Burmistrz Miasta Kowary odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego pisemny wniosek,

2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.

2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu.

3. Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym.

4. Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

6. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium Zespołu, postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu.

4. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia.

§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kowary;

2) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Kowar oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

4) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;

5) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

6) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia lub modernizacji istniejących miejsc pomocy;

7) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;

8) prowadzenie banku informacji o działających na terenie Kowar i powiatu jeleniogórskiego instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową;

9) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

10) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 7. 1. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania, podejmuje uchwały.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

3. Zwykła większość głosów oznacza taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw".

4. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.

5. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu i przekazuje je Burmistrzowi Miasta Kowary.

7. Zespół może w drodze uchwały uregulować zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup roboczych.

§ 8. 1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel każdego z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności.

3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 9. Członkowie Zespołu wykonują zadania Zespołu w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Uzasadnienie

Art. 18 ust. 2 pkt 15 zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nałożyła na gminę nowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar związane również z powołaniem zespołu interdyscyplinarnego oraz zapewnieniem mu obsługi organizacyjno-technicznej. Niniejsza uchwała, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Członkowie Zespołu są powoływani zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary na okres pięciu lat, spośród osób wskazanych przez podmioty wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, takie jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, kuratorzy sądowi, a także prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dopuszczona została możliwość ponownego wyboru danej osoby na członka Zespołu. Odwołanie członków Zespołu dokonywane jest również przez Burmistrza Miasta Kowary następuje w sytuacjach określonych w § 4 niniejszej uchwały. Uchwała reguluje także sposób powoływania Prezydium Zespołu, zadania Przewodniczącego oraz sposób podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania Zespołu. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały określone w § 7 uchwały. Należą do nich m.in. realizowanie działań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kowary, czy też współpraca z mediami, której celem będzie upowszechnianie informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania takiej przemocy. Lokal, w którym pracował będzie Zespół zostanie zapewniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS zobowiązany jest również do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej pracy Zespołu. Charakter uchwały stanowi, że jest to akt prawa miejscowego. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podmiotem odrębnym od organów gminy, który realizuje zadania gminy określone w ustawie, a związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Swoje działania Zespół kieruje do podmiotów zewnętrznych, osób będących ofiarami przemocy w rodzinie lub dotkniętych zjawiskiem takiej przemocy. Działalność Zespołu będzie miała charakter ciągły i stały, gdyż zgodnie z zapisem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niniejszej uchwały posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Jako akt prawa miejscowego uchwała wymaga, dla swojej ważności, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Sprawa niniejsza nie podlega ograniczeniu prawa do informacji publicznej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »