reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Międzylesie

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co nastepuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Międzylesie, w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 (pięciu) godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka:

- przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

- nadzór nauczyciela, pracownika obsługi nad dzieckiem,

- nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na terenie placu zabaw,

- nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków

2) działania korekcyjno-kompensacyjne,

3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych, okolicznościowych,

4) działania umozliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową,

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 1,90 zł (słownie: jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy).

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin, w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkola.

2. szczegółowy zakres świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2 oraz termin i sposób wnoszenia opłaty określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/121/08 Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzylesie, zmieniona uchwała nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2009 roku.

§ 7. Uchwała wczhodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Podstawą do zmiany uchwały stały się: 1) zmany w ustawie o systemie oświaty w zakresie doprecyzowujacym przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustalaniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającyym 5 godzin, 2) obowiązek wyszczególnienia świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę. wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli, 3) przepis art. 67a ustawy o systemie oświaty, który do określenia wysokości opłat za świadczenia usługi żywienia w przedszkolach upoważnia dyrektora placówki. Zmiana stawki za godzinę świadczenia usług przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2 spowoduje wzrost stawki godzinowej o 0,72 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama