| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 80/2011 Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Zgorzelec w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie, obejmujące:

1. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, a w szczególności:

a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka,

b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

c) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

d) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka (kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne itp.);

3. zajęcia umuzykalniające;

4. zajęcia terapeutyczne z udziałem nauczycieli specjalistów;

5. zajęcia logopedyczne z udziałem nauczycieli logopedów;

6. zajęcia profilaktyczne, m.in. profilaktyka zdrowotna.

§ 3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa z § 2, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się w następujący sposób:

1. dwie pierwsze godziny po 0,25% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pacę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

2. każda następna godzina po 0,10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pacę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 4. 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) obniża się wysokość opłaty o której mowa w § 3 o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny do której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę.

2. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zwolnione są z odpłatności za świadczenia przedszkola.

§ 5. Zakres realizacji przez przedszkole publiczne świadczeń, o których mowa w § 2 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 324/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Kazimierz Walotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »