| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.71.2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu -Laskowicach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jelcz -Laskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Jelczu -Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu -Laskowicach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jelcz -Laskowice wprowadza się następujące zmiany:

1. W §3 uchwały dodaje się pkt 6 i pkt 7 o następującej treści:

"6. ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 255 z późn. zm.),

7.ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)"

2. W § 6 uchwały dodaje się ust. 6 o następującej treści:

"W przypadku stypendium przyznanego na I semestr roku szkolnego, do refundacji zakupów określonych w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 regulaminu, przyjmowane mogą być oryginały faktur, rachunków także z miesiąca lipca i sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny."

3. W § 7 ust. 2 pkt 1 uchwały zmienia się zdanie: "opłacane bezpośrednio przez Gminę Jelcz-Laskowice (za pośrednictwem szkoły)", na : "opłacane bezpośrednio przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu -Laskowicach (za pośrednictwem szkoły)".

4. W § 7 uchwały dodaje się ust. 3 o następującej treści:

"Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 następuje gotówką w kasie banku aktualnie obsługującym MGOPS w Jelczu -Laskowicach lub na konto osobiste wnioskodawcy"

5. skreśla się dotychczasową treść §14 uchwały i zastępuje nową brzmieniu:

1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia, ustaloną zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo na każdy semestr w roku szkolnym.

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od posiadanych środków na ten cel z zachowaniem zasady określonej w art. 90d ust. 9, 10 ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z zakwalifikowaniem ucznia do grupy dochodowej według poniższej tabeli:

Grupa dochodowa

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w % od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

I

Od 0 do 40%

Od.90% do 200%

II

Powyżej 40% do 70%

Od 85% do 150%

III

Powyżej 70% do 100%

Od 80% do 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


Henryk Koch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »