| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Deszczno

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 4 punkty;".

2. §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz gminy Deszczno przez rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka lub posiadanie aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Deszczno przez rodziców bądź opiekunów prawnych, kryterium stosuje się do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 2 punkty.".

3. §2 otrzymuje brzmienie:

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 tj.:

· oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka lub rodzica samotnie wychowującego dziecko: o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, o odprowadzaniu podatku dochodowego i okazanie zeznania podatkowego lub o posiadaniu aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Deszczno (załącznik nr 1);

· oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny (załącznik nr 2);".

4. Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Chrobak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Ja niżej podpisana/y .........................................................................................................................................

zamieszkała/y....................................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria/nr ............................................... wydanym przez ..........................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: .......................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym:

…......................................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą:

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne:

…......................................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że odprowadzam podatek dochodowy na rzecz gminy Deszczno (w przypadku składania tego oświadczenia należy okazać ostatnie zeznanie podatkowe)

…......................................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że posiadam aktualną Kartę Mieszkańca Gminy Deszczno nr ……………………………. ważną do ……………………………………… (w przypadku składania tego oświadczenia należy okazać aktualną Kartę Mieszkańca Gminy Deszczno)

lub

- Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………………

Deszczno, dnia ................................................

……………………………………

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź, wpisać nazwę zakładu pracy/prowadzonej działalności gospodarczej/uczelni oraz adres.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

wzór

Oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….

zamieszkała/y …….……..………………………………………………………………………

legitymująca/y się dowodem osobistym seria/nr ……………………………... wydanym przez

…………………………………………………………………………………………………..

* Oświadczam, że:

- moja rodzina objęta jest nadzorem kuratora;

- moja rodzina korzysta ze wsparcia asystenta rodziny;

Deszczno, dnia ….………………………

…………………………………

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »