| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §2 uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" przyznawane jest Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn, zwane dalej "stypendium".

§ 2. Warunki i tryb przyznawania Stypendium określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Leśniewski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 15 maja 2015 r.

Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

§ 1. W celu realizacji Programu ustanawia się nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn. "Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn". Stypendium przyznawane jest z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć naukowych, artystycznych bądź sportowych.

§ 2. Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn uczęszczającym do klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej oraz I, II i III Gimnazjum, a także uczniom szkół ponadgimnazjalnych i wyższych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lubiszyn.

§ 3. Uczniowie mogą ubiegać się o stypendium jednorazowo na zakończenie danego roku szkolnego. Stypendium posiada charakter motywacyjny.

§ 4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.

§ 5. 1. Stypendium z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć naukowych może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) 5,2 dla szkoły podstawowej;

b) 5,0 dla gimnazjum.

2) reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego;

3) reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim.

2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce - zarówno w Szkole Podstawowej, jak i w Gimnazjum jest także uzyskanie bardzo dobrej oceny z zachowania.

§ 6. Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe może być przyznane również uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej bądź wyższej zamieszkałemu na terenie Gminy Lubiszyn, który został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego albo laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim.

§ 7. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej bądź gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn, który reprezentując swoją szkołę został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu artystycznego.

2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne jest także uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średniej ocen nie niższej niż 3,0 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

§ 8. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane również uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej bądź wyższej zamieszkałemu na terenie Gminy Lubiszyn, który został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu artystycznego.

§ 9. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn spełniającemu, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) reprezentując swoją szkołę został finalistą zawodów sportowych szczebla ogólnopolskiego;

2) reprezentując swoją szkołę został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe jest także uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średniej ocen nie niższej niż 3,0 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

§ 10. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane również uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej bądź wyższej zamieszkałemu na terenie Gminy Lubiszyn, który został finalistą zawodów sportowych szczebla ogólnopolskiego albo zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

§ 11. Uczniom reprezentującym szkoły z terenu Gminy Lubiszyn - za wyniki osiągane w klasyfikacji zespołowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim - przyznawane będą inne nagrody.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubiszyn nie później niż w terminie trzech dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) dyrektora szkoły lub placówki;

2) rodziców albo pełnoletniego ucznia.

3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

4. Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas trwania roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

5. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Lubiszyn.

§ 13. Wysokość "Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn" ustalana jest corocznie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 14. Uczniów, którym przyznano stypendium Wójt Gminy Lubiszyn honoruje dodatkowo dyplomem uznania.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Lubiszyn.


Załącznik nr 1

do Regulaminu

przyznawania "Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn"

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/STYPENDIUM NAUKOWEGO*, ARTYSTYCZNEGO*, SPORTOWEGO*.

1. Nazwisko ucznia …………………………………………………………..

2. Imię (imiona) ………………………………………………………………

3. Nazwa szkoły ……………………………………………………………...

4. Klasa ……………………………………………………………………….

5. Średnia ocen ……………………………………………………………….

6. Zachowanie………………………………………………………………...

7. Uzasadnienie wniosku (w przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................……

…………………………………. ………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby składającej wniosek)

Wójt Gminy Lubiszyn, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie nagrody/stypendium naukowego*, artystycznego*, sportowego* postanowił:

*przyznać *nie przyznać

nagrodę/stypendium naukowe*, artystyczne*, sportowe*

…………………………

(podpis Wójta Gminy)

* właściwe podkreślić


Uzasadnienie

Rada Gminy Lubiszyn uchwałą Nr XXXIX/265/2014 z dnia 12 września 2014r. przyjęła "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży", w której zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zawarto zapis (§2 w/w uchwały), że "szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała". Dotychczas realizację w/w zapisu stanowiła uchwała Nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży". Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały odnosił się do uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce oraz uczniów ze szczególnymi osiągnięciami sportowymi. Nie odnosił się jednak do uczniów ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi. Zgodnie z zapisem dotychczasowej uchwały do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawnieni byli między innymi uczniowie, którzy uzyskali trzy najwyższe wyniki w szkole na danym etapie edukacyjnym, przy czym średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium nie mogła być niższa niż 5,2 (w szkole podstawowej) oraz 5,0 (w gimnazjum).

Treść obecnej uchwały nie zawęża możliwości uzyskania stypendium naukowego tylko do trzech najwyższych wyników w szkole na danym etapie edukacyjnym. Pozwala na przyznanie stypendium naukowego wszystkim uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie 5,2 dla szkoły podstawowej oraz 5,0 dla gimnazjum. Tak skonstruowany zapis stanowi czytelne z punktu widzenia uczniów określenie obowiązujących zasad przyznawania w/w stypendiów. Obecny regulamin daje możliwość uzyskania stypendium za wyniki w nauce, szczególne osiągniecia sportowe, a także szczególne osiągnięcia artystyczne. Wprowadzono również możliwość otrzymania stypendium przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »