| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Budziszewice

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Budziszewice:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budziszewicach;

3) Komisariatu Policji w Rokicinach;

4) Zespołu Szkół w Budziszewicach;

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna w Budziszewicach;

2. W skład Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Gminny Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanym dalej ,,Zespołem" powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Budziszewice, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. 1. Kadencja zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Budziszewice lub osoba przez niego upoważniona.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierani są :

1) Przewodniczący Zespołu;

2) Zastępca przewodniczącego.

4. Wybór osób, o których mowa w ust. 3, następuje w głosowaniu jawnym po uzyskaniu przez kandydatów zwykłej większości głosów.

5. Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia, kieruje pracami Zespołu, a ponadto reprezentuje Zespół na zewnątrz.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.

§ 4. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wszyscy członkowie Zespołu oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno- technicznej składają Wójtowi Gminy Budziszewice oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych, o których mowa w art. 9 c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

3. W razie niemożności uczestnictwa w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

4. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

6. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

7. W sprawach należących do zakresu działania Zespołu - Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska, które są przyjmowane w formie wpisu do protokołów posiedzenia.

§ 6. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;

2) informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu;

3) imiona i nazwiska osób referujących sprawę oraz osób zabierających głos;

4) opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte postanowienia lub ustalenia.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

3. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z treścią protokołu i wnieść ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.

§ 7. 1. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

2. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk.

3. Grupy robocze ze swojego posiedzenia sporządzają protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

§ 8. 1. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy sprawozdań z prac Zespołu do dnia 31 marca każdego roku.

2. Wójt Gminy Budziszewice może w każdej chwili zażądać wszelkich informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 9. 1. Odwołania członka Zespołu przed upływem kadencji dokonuje Wójt Gminy Budziszewice w trybie właściwym dla jego powołania.

2. Wójt Gminy Budziszewice może odwołać członka Zespołu w każdym czasie, w szczególności:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Członkostwo w Zespole wygasa w przypadku śmierci członka Zespołu.

§ 10. 1. Funkcja Przewodniczącego Zespołu lub zastępcy Przewodniczącego ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z jej pełnienia.

2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół:

1) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu,

2) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Budziszewice.

3. Odwołanie, o którym mowa w ustępie 2 następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

4. Wybór nowego Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego odbywa się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania, w sposób określony w § 3 ust. 4.

§ 11. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 12. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budziszewicach.

§ 13. Wójt Gminy Budziszewice może w każdej chwili zażądać wszelkich informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budziszewice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczacy Rady Gminy Budziszewice


Piotr Jagiełło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »