| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/145/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 894; z 2005 r. Dz. U Nr 85, poz. 727; Dz. U. Nr 86, poz. 732; Dz. U. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470; Dz. U. Nr 104, poz. 708; Dz. U Nr 217, poz. 1590; Dz. U. Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Dz. U. Nr 112, poz. 769; Dz. U. Nr 120, poz. 818; Dz. U. Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Dz. U. Nr 118, poz. 745; Dz. U Nr 141, poz. 888; Dz. U. z Nr 180, poz. 1109; Dz. U. Nr 209, poz. 1316; Dz. U. Nr 209, poz. 1318; Dz. U. Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Dz. U. z Nr 18, poz. 97; Dz. U. Nr 57, poz. 466; Dz. U. Nr 131, poz. 1075; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. Nr 166, poz. 1317; Dz. U. Nr 168, poz. 1323; Dz. U. Nr 213, poz. 1652; Dz. U. Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Dz. U. Nr 40, poz. 230; Dz. U. Nr 57, poz. 355; Dz. U Nr 127, poz. 858; Dz. U. Nr 182, poz. 1228; Dz. U. Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 173; Nr 106, poz. 622; Nr 134, poz. 781; Nr 197, poz. 1306; Nr 171, poz. 1016; Nr 199, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów § 1 otrzymuje brzmienie:

"Dzienna stawka opłaty targowej za każdy m2 zajmowanej powierzchni ze wszelkich miejsc w których prowadzona jest sprzedaż wynosi 0,60 zł ."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającą Uchwałę Nr VIII/75/2011 w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Bartoszewski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »