| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.868zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 17.680zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/161/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 868,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2 868,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2 868,00

926

Kultura fizyczna

35 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

35 000,00

0830

Wpływy z usług

35 000,00

Razem:

37 868,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/161/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększe-nia

Kwota zmniejsze-nia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Wydatki bieżące

758

Różne rozliczenia

17680,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17680,00

z tego:

rezerwa celowa na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Gminy Miasta Ozorkowa z tytułu przejścia na emeryturę w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych - odprawa emerytalna

17680,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4000,00

75416

Straż gminna (miejska)

4000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

4000,00

852

Pomoc społeczna

13680,00

85295

Pozostała działalność

13680,00

z tego:

Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych

13680,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2868,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2868,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

2868,00

926

Kultura fizyczna

35000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

35000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

35000,00

Razem:

55548,00

17680,00

"Per saldo"

37868,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »